Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiön ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous. Sen tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettuayhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai vaihtoehtoisesti yhtiön internetsivuilla. Tämän lisäksi Nurminen Logistics Oyj julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, voiton käyttämisestä sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja ja päätetään näille maksettavista palkkioista ja kustannusten korvausperusteista.

Osakkeenomistajien oikeudet

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset osakkeenomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään.

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa myös avustajaa. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka saa olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on osakeyhtiölain mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 17.4.2024
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 12.4.2023
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 11.4.2022
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 12.4.2021
Lue lisää
Ylimääräinen yhtiökokous 4.12.2020
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 12.6.2020
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 12.4.2019
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018
Lue lisää
Ylimääräinen yhtiökokous 17.7.2017
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 21.4.2017
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 12.4.2016
Lue lisää
Ylimääräinen yhtiökokous 24.8.2015
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 7.4.2015
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2014
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 15.4.2013
Lue lisää
Ylimääräinen yhtiökokous 5.10.2012
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 23.4.2012
Lue lisää
Varsinainen yhtiökokous 6.4.2011
Lue lisää