Tiedonantopolitiikka

Tiedonannon periaatteet ja tavoitteet

Nurminen Logistics Oyj:n tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa tietojen voimassa olevien säännösten mukainen julkistaminen. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Nurminen Logistics Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä. Nurminen Logisticsin hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan.

Nurminen Logistics pyrkii takaamaan kaikille, nykyisille ja tuleville osakkeenomistajille ja luotottajille, yhtäläisen informaation saatavuuden. Yhtiö noudattaa tiedotuspolitiikassaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan ohjeita, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä sijoittajaviestinnän hyviksi todettuja periaatteita. Keskeiset viestintäkanavat ovat pörssi ja internet.

Sijoittajaviestinnästä vastaa toimitusjohtaja, joka tarkastaa ja hyväksyy kaikki etukäteen suunnitellut suulliset ja kirjalliset lausunnot, joissa on osakkeen arvostuksen kannalta olennaista tietoa. Toimitusjohtaja myös päättää, onko jokin tietty tapahtuma tai tieto olennaista vai epäolennaista Nurminen Logistics Oyj:n ja/tai sen osakkeen kurssikehityksen kannalta, ja tuleeko se julkistaa. Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset.

Julkiset lausunnot

Toimitusjohtajalla tai jollakulla toimitusjohtajan siihen valtuuttamalla on oikeus antaa lausuntoja yhtiön puolesta.

Hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa julkisia lausuntoja antaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja puheenjohtajan valtuuttamana. Muut hallituksen jäsenet eivät anna lausuntoja yhtiön puolesta.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Nurminen Logistics Oyj julkistaa pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, joilla arvioidaan olevan olennainen vaikutus yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden arvoon tai joilla muutoin arvioidaan olevan tavallista enemmän kiinnostavuutta. Yhtiö itse arvioi, voiko tiedolla olla tällainen olennainen vaikutus. Pörssitiedote julkistetaan sekä suomen- että englanninkielisenä.

Pörssitiedotteiden julkaisemiseen sovelletaan seuraavia ohjeita, jollei muita erityisiä syitä ole:

  • tapahtumat, kuten yrityskaupat, divestoinnit, yhteisyritykset tai kumppanuudet, muutokset kustannusrakenteessa, joiden arvo on vähintään miljoona euroa ja/tai joilla on suuri strateginen merkitys
  • tilaukset ja myyntisopimukset, joiden arvo on vähintään 10 prosenttia kyseisen liiketoiminnan edellisestä raportoidusta vuotuisesta liikevaihdosta
  • muutokset Nurminen Logistics Oyj:n pääomarakenteessa (esim. osakepääoman kasvu tai omien osakkeiden takaisinosto)
  • uudet yrityksen taloudellista tilaa koskevat tiedot; tiedot voitosta tai tappiosta, alustavat tiedot taloudellisesta tuloksesta ja olennaisista muutoksista taloudellisessa kehityksessä sekä ennusteissa
  • muutokset yritysjohdossa (esim. hallituksen kokoonpanon muutokset, uuden toimitusjohtajan nimittäminen, uuden johtoryhmään kuuluvan henkilön nimittäminen, tilintarkastajan vaihtuminen.)
  • muut koko konsernin kannalta strategisesti tärkeät tapahtumat.

Yllä oleva luettelo ei muodosta täydellistä kuvausta olennaisesta tiedosta. Toimitusjohtaja päättää tapauskohtaisesti, mikä on olennaista tietoa. Epäselvissä tapauksissa toimitusjohtaja voi neuvotella pörssin kanssa asiasta.

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporttien julkaisuajat kerrotaan pörssitiedotteella ennen kunkin tilikauden alkamista. Aikataulu löytyy myös yhtiön internetsivuilta.

Nurminen Logistics antaa osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöstiedotteessaan tulosohjeistuksen, joka sisältää näkymät kuluvalle vuodelle. Taloudellisia näkymiä koskeva ohjeistus sisältää arvion liikevaihdosta ja kannattavuudesta. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä kuvataan sanallisesti ja/tai numeerisesti vertailukauteen verrattuna. Äärimmäisen epävarmoissa markkinaolosuhteissa hallitus voi päättää olla antamatta ohjausta.

Hiljainen jakso

Nurminen Logistics Oyj soveltaa 30 päivän pituista hiljaista aikaa tulosjulkistustensa edellä. Yhtiön edustajat eivät tänä aikana tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa.

Tulosvaroitukset

Tulosvaroitus annetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos yhtiön tuloksen, taseen tai taloudellisen aseman kehitys on muuttunut aiemmin tiedotetusta. Tulosvaroitus on siis korjaus yhtiön aiemmin julkistamiin näkymiin ja ohjeistukseen. Tulosvaroitukset julkaistaan aina pörssitiedotteina.

Huhut ja tietovuodot

Nurminen Logistics Oyj:n pääperiaatteena on olla kommentoimatta markkinoilla liikkuvia spekulaatioita ja huhuja kuten meneillään olevia liiketoimia, osakehinnan kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikkojen ennusteita, paitsi jos se on tarpeen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon oikaisemiseksi. Jos julkisuuteen vuotaa luottamuksellisia tai osakkeen hintaan vaikuttavia tietoja, Nurminen Logistics julkaisee välittömästi pörssitiedotteen asiasta.