Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Nurminen Logistics Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (Corporate Governance). Palkitsemisraportti laaditaan tilikausikohtaisesti, ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhtiön taloustiedottamisen aikataulun mukaisesti. Löydät palkitsemisraportin alla olevasta linkistä.

Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi

Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien, toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän, sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernipolitiikkojen, -ohjeiden ja -toimintatapojen muodostamaan kokonaisuuteen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2022 on julkaistu erillisenä selvityksenä yhtiön sijoittajasivuilla kohdassa  julkaisut ja se on käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa, hyväksytty yhtiön hallituksessa, ja se on yhtiön tilintarkastajien tarkastama. Yhtiö on 15.3.2023 antanut erillisen toimintakertomuksen.

Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 78 101 654 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä.

Toimielimet

Nurminen Logistics Oyj:n johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Niiden tehtävät määräytyvät pääasiallisesti Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Tiedottaminen

Yhtiö julkaisi vuonna 2022 puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen suomeksi ja englanniksi. Ne ja yhtiön muut tiedotteet sekä yhtiön hallintoa koskevat keskeiset tiedot ovat nähtävillä yhtiön sijoittajasivuilla kohdassa Julkaisut. Vuoden 2023 taloustiedottamisen aikataulu on julkaistu 19.12.2022.