Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Nurminen Logistics Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (Corporate Governance). Palkitsemisraportti laaditaan tilikausikohtaisesti, ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhtiön taloustiedottamisen aikataulun mukaisesti. Löydät palkitsemisraportin alla olevasta linkistä.

Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi

Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien, toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän, sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernipolitiikkojen, -ohjeiden ja -toimintatapojen muodostamaan kokonaisuuteen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2023 on julkaistu erillisenä selvityksenä yhtiön sijoittajasivuilla kohdassa www.nurminenlogistics.com/fi/julkaisut/ ja se on käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa, hyväksytty yhtiön hallituksessa, ja se on yhtiön tilintarkastajien tarkastama. Yhtiö on 14.3.2024 antanut erillisen toimintakertomuksen.

Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 78 127 855 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä.

Toimielimet

Nurminen Logistics Oyj:n johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Niiden tehtävät määräytyvät pääasiallisesti Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tammi-maaliskuun liiketoimintakatsauksen, sekä tammi-syyskuun liiketoimintakatsaus suomeksi ja englanniksi. Nämä ja muut yhtiötiedotteet sekä yhtiön hallintoa koskevat keskeiset tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta Sijoittajille-osiosta. Vuoden 2024 taloustiedottamisen aikataulu on julkaistu 18.12.2023.