Tietosuojaseloste

Nurminen Logistics -konserni (Nurminen Logistics Oyj, Nurminen Logistics Services Oy ja North Rail Oy) (”Nurminen”) kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja sen turvaaminen on meille erittäin tärkeää. Tämän tietosuojakäytännön (”Tietosuojakäytäntö”) tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja keräämme sekä millä tavalla keräämme ja käsittelemme näitä tietoja.

Käsittelemme henkilötietoja tämän Tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679; ”GDPR”) ja kansallisten tietosuojalakien (”Tietosuojalainsäädäntö”) mukaisesti.

Tässä Tietosuojakäytännössä kuvataan, miten käsittelemme asiakkaidemme ja asiakkaidemme yhteyshenkilöiden sekä muiden sopimuskumppaneidemme ja vastaavien kontaktien henkilötietoja toimintamme järjestämisen, sopimussuhteiden täyttämisen, verkkosivuillamme käytettävien evästeiden ja markkinoinnin sekä muun muassa sisäpiiritietoa koskevan sääntelyn asettamien velvoitteiden noudattamisen yhteydessä.

Mitä tietoja keräämme ja mistä?

Keräämme henkilötietojasi pääasiallisesti suoraan sinulta itseltäsi. Saamme tietoja myös asiakkuutesi ja muun asiallisen yhteyden perusteella eri kanaviemme käytön välityksellä, esimerkiksi alla mainittujen kanavien kautta:

 • Verkkosivut: Keräämme tietoa esimerkiksi tarjouspyyntöjen, tiedotteiden tilauslomakkeiden ja yhteydenottolomakkeiden kautta. Nettisivujemme www.nurminenlogistics.com:n kautta on mahdollista tilata tiedotteita ja uutiskirjeitä sekä toimittaa esimerkiksi työhakemuksia työnhakua varten.
 • Evästeet: Voimme saada tietoa verkkosivujemme käytöstä ”cookie” -toimintoa eli evästeitä hyödyntämällä. Evästeiden käytön tarkoituksena on helpottaa verkkosivujemme käyttöä. Kun vierailet verkkosivuillamme, saatamme kerätä tietokoneeseesi, IP-osoitteeseesi, käyttöjärjestelmääsi ja selaintyyppiisi liittyvää tietoa, esimerkiksi tilastollisia tarkoituksia tai verkkosivujemme hallinnointia varten. Keräämämme tieto koostuu pääasiassa sellaisesta tiedosta, joka ei mahdollista yksittäisen tiedon yhdistämistä mihinkään tiettyyn käyttäjään.
 • Ulkopuoliset palveluntarjoajat: Voimme lisäksi kerätä, tallentaa ja päivittää henkilötietojasi julkisista tietolähteistä sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kautta (esim. osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä).

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, titteli, yritys (y-tunnus), osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen verkkosivut;
 • Asiakkuuteen tai muuhun sopimussuhteeseen perustuvat tiedot: laskutustiedot sekä asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot, kuten evästeet. Lisäksi satunnaisten yksityisasiakkaiden osalta voidaan käsitellä seuraavia tietoja: osto- ja asiakkuushistoria, asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot (kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, laskutus-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot).
 • Markkinointiliitännäiset tiedot: markkinointiluvat tai markkinointikiellot, eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot.
 • Rekrytointiprosessiin liittyvät tiedot: Työnhakuprosessiin liittyvät tiedot, kuten nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kuva sekä koulutus- ja työhistoria.
 • Sisäpiiriläisten henkilötiedot: Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika (ulkomaalaisen henkilön osalta), sisäpiiriläisen tehtävä ja syy, miksi henkilö on merkitty sisäpiiriluetteloon sekä sisäpiiriläisen puhelinnumero ja osoite.

Mihin tarkoituksiin tietoja kerätään?

Nurminen käsittelee asiakkaidensa, asiakkaidensa yhteyshenkilöiden ja muiden vastaavien kontaktiensa henkilötietoja tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyyn voi soveltua yksi tai useampi alla mainituista tarkoituksista kulloisestakin tilanteesta riippuen:

 • Palveluiden tarjoaminen ja sopimusten täyttäminen: Voimme käsitellä henkilötietojasi pyytämäsi palvelun tarjoamiseksi, muiden pyyntöjesi (kuten tarjouspyynnön tai muun yhteydenottopyynnön) täyttämiseksi, tilauksesi käsittelemiseksi sekä sinun ja Nurmisen välisen sopimussuhteen täyttämistä, ylläpitoa, kehittämistä ja analysointia sekä tarvittavia todentamis- ja tietoturvatoimenpiteitä varten.
 • Nurmisen toiminnan suunnittelu, kehittäminen, ylläpito ja seuranta: Henkilötietojasi voidaan käsitellä Nurmisen toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen, ylläpitoon ja seurantaan.
 • Asiakas- ja kontaktisuhteiden hallinnointi ja ylläpito: Voimme käsitellä tietojasi yhteydenpitoa, palveluitamme ja yritystämme koskevien asioiden tiedottamista sekäkohdennettuja palvelu-, viestintä-, kysely-, ja muita vastaavia toimenpiteitä varten.
 • Markkinointi ja muu yhteydenpito: Voimme käsitellä henkilötietojasi yritysviestintään, ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista tiedottamiseen, suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.
 • Rekrytointi: Voimme lisäksi käsitellä henkilötietojasi rekrytointiprosessin toteuttamiseksi sekä rekrytointiprosessin etenemistä ja tuloksia koskevien asioiden tiedottamista varten.
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen: Nurmisella on lakisääteinen velvollisuus pitää sisäpiiriläisistään sisäpiiriluetteloja. Nurminen käsittelee sisäpiiriläisten henkilötietoja sisäpiiritietoa koskevan sääntelyn asettamien velvoitteiden noudattamisen yhteydessä.

Nurminen käsittelee henkilötietoja vain niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on alun perin kerätty (esimerkiksi tilausten hallinnoimiseksi, palveluidemme markkinoimiseksi tai rekrytointitarkoituksiin) tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Henkilötiedot ovat vain sellaisten työntekijöiden saatavilla, joilla on työnkuvansa puolesta tarve käsitellä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Nurmisen oikeutettu etu käsitellä omien asiakkaidensa ja muiden sopimuskumppaneidensa yhteyshenkilöiden henkilötietoja sopimussuhteiden hallinnointia ja ylläpitoa sekä markkinointia varten.

Miten tietoa käsitellään ja säilytetään?

Meillä on lakiin perustuva velvollisuus varmistaa, että tietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Voit auttaa meitä tämän velvollisuuden toteuttamisessa varmistamalla, että pidät meidät ajan tasalla tietojesi muutoksista.

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista kyseisen tarkoituksen toteuttamiseksi tai lakisääteisen velvoitteemme täyttämiseksi. Noudatamme toiminnassamme lakiin perustuvia käsittelyaikoja sekä sisäistä henkilötietojen käsittelyaikoja koskevaa ohjeistustamme.

Nurminen on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet yksityisyytesi turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihisi. Nurminen noudattaa lisäksi sisäisiä tietosuojaohjeita henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien minimoimiseksi.

Siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Henkilötietojasi voidaan siirtää sellaisille Nurmisen valtuuttamille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja (henkilötietojen käsittelijät) Nurmiselle toimitettavien palveluiden toteuttamiseksi ja tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Kolmansille osapuolille siirretään ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen Nurmiselle suoritettavien palveluiden toteuttamiseksi. Nurminen edellyttää lisäksi, että tällaiset kolmannet osapuolet noudattavat Nurmisen ohjeita (mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä koskevia sopimuksia) sekä Tietosuojalainsäädäntöä, ja että he käyttävät asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.

Voimme lisäksi luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi Tietosuojalainsäädännön asettamissa rajoissa suojataksemme oikeutettuja intressejämme (esim. siviili- tai rikosoikeudellisissa oikeusprosesseissa).

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Meillä on lakisääteinen velvoite toteuttaa alla mainitut oikeutesi ja valinnanmahdollisuutesi:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin henkilötietoihisi. Lisäksi sinulla on oikeus saada tieto mm. käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietoryhmistä ja henkilötietojen suunniteltu säilytysaika. Sinulla on oikeus vaatia, että Nurminen oikaisee ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä:Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Nurmisen oikeutettuun etuun, paitsi jos Nurminen voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on myös oikeus pyytää Nurmista poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, jos kyseisiä henkilötietoja ei esimerkiksi enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä on muutoin käsitelty, henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti, tai henkilötiedot on poistettava (Nurmiseen sovellettavan) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus siirtää sinun Nurmiselle toimittamat henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle Nurmisen estämättä. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen, jossa olet osallisena. Nurminen toimittaa sinulle tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn antamasi suostumus.
 • Oikeus markkinoinnin lopettamiseen: Sinulla on mahdollisuus pyytää markkinoinnin lopettamista milloin tahansa markkinointimateriaalimme vastaanottamisen yhteydessä (opt-out).

Jos sinulla on jotain huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä tai haluaisit siitä lisätietoja, voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@nurminenlogistics.com.

Valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Nurminen ei ole mielestäsi käsitellyt henkilötietoja Tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi

Yhteydenotot

Nurminen toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä edellä mainittuja käsittelytarkoituksia varten. Nurmisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.nurminenlogistics.com/Yhteystiedot/.