Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Nurminen Logistics Oyj, englanniksi Nurminen Logistics Plc ja ruotsiksi Nurminen Logistics Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota logistiikka- ja huolintapalveluja, harjoittaa kuljetustoimintaa ja rahoitustoimintaa sekä muuta edellä mainittuihin liittyvää toimintaa koti- ja ulkomailla. Yhtiö voi huolintaliiketoimintaan liittyen antaa takaussitoumuksia tulleja, veroja ja muita julkisoikeudellisia maksuja kantaville tahoille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä, olla osakkaana toimintaansa tukevissa ja täydentävissä yrityksissä sekä harjoittaa toimisto- ja varastotilojen vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiö voi hankkia, omistaa ja myydä arvopapereita. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, henkilöstöasioista, rahoituksesta, taloudesta, tietohallinnosta, lakiasioista ja viestinnästä sekä muista konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa itse sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittua varsinaista jäsentä ja yhtiökokouksen niin päättäessä enintään kolme varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta.

6 § Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, prokuristi tai muu yhtiön edustamiseen nimetty henkilö kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen, prokuristin tai toimitusjohtajan kanssa.

7 § Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja hänen toimikautensa päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka saa olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä;

valittava

8.hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet; ja
9. tilintarkastaja.