Hallitus

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, jolla on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muulle toimielimelle. Hallitukseen kuuluu 4–8 varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittua varsinaista jäsentä ja yhtiökokouksen niin päättäessä enintään 3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksella on kirjallinen työjärjestys.

Hallitus
Irmeli Rytkönen
Hallituksen puheenjohtaja
Victor Hartwall
Hallituksen jäsen
Karri Koskela
Hallituksen jäsen
Juha Nurminen
Hallituksen jäsen
Olli Pohjanvirta
Hallituksen jäsen
Erja Sankari
Hallituksen jäsen
Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–10 kertaa vuodessa ja puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön toiminnan hoitaminen sitä edellyttää tai milloin toimitusjohtaja sitä esittää. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.
 • Hallituksen tehtävät

  Hallituksen tehtäviin kuuluu:
  • Päättää konsernistrategiasta ja konsernirakenteesta sekä konsernin organisaatiosta.
  • Käsitellä ja hyväksyä puolivuosikatsaukset, tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen, toimintakertomus ja taloudellisia näkymiä koskevat pörssitiedotteet.
  • Hyväksyä konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma sekä päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista.
  • Hallitus päättää myös konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä sekä hyväksyy konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn.
  • Hallitus laatii osinkopolitiikan ja vastaa osakasarvon kehittymisestä sekä
  vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.
  • Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja muun johdon toimintaa.
  • Hallitus arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

  Viime vuosina yhtiön käytäntönä on ollut, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, valmistelevat hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen suunnittelun lähtökohtana on liiketoiminnan tarpeet ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen määrittämiin hallituksen monimuotoisuutta koskeviin periaatteisiin.
 • Hallituksen monimuotoisuus

  Hallituksen jäsenten monipuolinen ja toisiaan täydentävä ikä, ammatti- ja kansainvälinen tausta sekä koulutus edesauttavat hallituksen tehokasta työskentelyä. Hallitus on laatinut vuonna 2016 hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joita hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteleva elin pyrkii aina noudattamaan.

  Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on molempien sukupuolten edustajia. Muita tavoitteita ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ikä, koulutus sekä ammatti- ja kansainvälinen tausta. Lisäksi hallituksen jäseneltä edellytetään toimialatuntemusta sekä mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn. Ajan riittävyyden arviontiin kiinnitetään erityistä huomiota hallituksen puheenjohtajan kohdalla, sillä varsinkin hallituksen puheenjohtajalla on oltava mahdollisuus paneutua yhtiön asioihin riittävän laajasti ja usein puheenjohtajan työpanosta tarvitaan myös kokousten ulkopuolella.

  Vuonna 2021 alkaneella toimikaudella hallitusten jäsenten ikähaarukka on 49–75
  vuotta. Hallituksen jäsenten ammatti- ja kansainvälinen tausta on monipuolinen ja toimialatuntemus laaja.
 • Jäsenten riippumattomuus

  Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden enemmistöä edustavan jäsenen tulee olla myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

  Hallituksen jäsenistä Irmeli Rytkönen, Erja Sankari ja Karri Koskela ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että osakkeenomistajista, Juha Nurminen ja Victor Hartwall ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista. Olli Pohjanvirta on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista ja ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän toimii yhtiön toimitusjohtajana.
 • Tytäryhtiöiden hallitukset

  Enemmistö Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajista ja jäsenistä kuuluu konsernin operatiiviseen johtoon.
 • Tarkastusvaliokunta

  Hallitus asettaa järjestäytymiskokouksessaan tarkastusvaliokunnan ja tarvittaessa muita valiokuntia sekä nimeää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa.

  Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

  • Käsitellä tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset ja taloudellisia näkymiä koskevat pörssitiedotteet.
  • Seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta.
  • Valvoa taloudellista raportointiprosessia
  käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antama selvitys, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä erityisesti sen oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle.
  • Valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

  Puheenjohtaja kutsuu tarkastusvaliokunnan koolle säännöllisin väliajoin. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti.