Hallitus

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, jolla on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muulle toimielimelle. Hallitukseen kuuluu 4–8 varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittua varsinaista jäsentä ja yhtiökokouksen niin päättäessä enintään 3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksella on kirjallinen työjärjestys.

Hallitus
Irmeli Rytkönen
Hallituksen puheenjohtaja

s. 1959, Oikeustieteen kandidaatti

 • Hallituksen jäsen vuodesta 2018, hallituksenpuheenjohtaja vuodesta 2021 ...
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistäosakkeenomistajista
 • Omisti vuoden 2022 lopussa 192 687kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita Keskeinen työkokemus
 • Hallitusammattilainen 1.1.2020–
 • Elkjöp Nordic As, Johtaja Erikoispalvelut2018–2020
 • Gigantti Oy Ab, toimitusjohtaja 1999–2018
 • Elkjøp Nordic As, johtoryhmän jäsen1999–2018 Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet
 • Hallituksen puheenjohtaja, Yliopiston Apteekki2019–
 • Hallituksen jäsen, Muumimaailma Oy 2019–Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet
 • Hallituksen jäsen: Telko Oy 2017
 • Hallituksen jäsen: XXL Sports & Outdoors2013–2018
 • Hallituksen jäsen: Gigantti Oy 1999–2018
 • Hallituksen puheenjohtaja: Gigantti Oy ja Markantalo Oy 2006–2009
Karri Koskela
Hallituksen jäsen

s. 1973, B.Sc. Environmental Engineering

 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021 ...
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Omisti vuoden 2022 lopussa 32 227 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeitaKeskeinen työkokemus
 • Wihuri Packaging, toimitusjohtaja 2020–
 • Wihuri Packaging, johtaja 2018–2019
 • DS Smith Finland, toimitusjohtaja 2015–2018
 • Componenta Oyj, johtaja 2011–2015
 • Suominen Oyj, myyntijohtaja, Suominen Flexibles 2010–2011
 •  Suominen Flexibles Ruotsi, toimitusjohtaja 2010-2011Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet
 • Tapio, hallituksen puheenjohtaja 2019–Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet
 • Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen 2015–2018
 • Suomen pakkausteollisuus ry, hallituksen jäsen 2015–2018
 • Suomen Muoviteollisuus ry, pakkaustoimikunnan jäsen 2008–2010
 
Juha Nurminen
Hallituksen jäsen

s. 1946, KTM

 • Hallituksen jäsen vuodesta 1971** ...
 • Hallituksen puheenjohtaja vuosina 1997–2010
 • Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
 • Omisti määräysvaltayhtiöineen vuoden 2022 lopussa 9 739 253 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita
Keskeinen työkokemus
 • Toimitusjohtaja John Nurminen Oy:ssä 1979–1990, 1993–1997 ja 2007
 • John Nurminen -konserniin kuuluvien eri yhtiöiden hallituksissa 1974– Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet
 • Hallituksen puheenjohtaja: John Nurmisen Säätiö 1992–
 • Hallituksen jäsen: John Nurminen Oy 2013–
 • Jäsen: Meripuolustussäätiön hallintoneuvosto 1996– ja Suomen Meripelastusseura ry:n neuvottelukunta 1998– Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet
 • Hallituksen puheenjohtaja: John Nurminen Oy 1997–2007 ja 2010–2012
Olli Pohjanvirta
Hallituksen jäsen

s. 1967, OTK

 • Yhtiön toimitusjohtaja 13.11.2020 alkaen, yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 25.5.2020 – 12.11.2020, yhtiön toimitusjohtaja vuosina 2013–2015, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2010–2013 ja 2015–2021, hallituksen jäsen vuosina 2005*–2010 ...
 • Ei-riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
 • Omisti määräysvaltayhtiöineen vuoden 2022 lopussa 5 182 987 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita Keskeinen työkokemus
 • RailCap Oy:n toimitusjohtaja 2010–
 • Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n Partner ja Venäjän liiketoimintojen johtaja 2006–2010
 • ETL Law Offices Oy:n osakas 1993–2006 Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet
 • Hallituksen puheenjohtaja: Oplax Oy 2011– , PulseOn Oy 2014–
 • Hallituksen jäsen: Fortrent Group Oy 2013–, Meka Pro Oy 2013–, Norte Capital Oy 2019-, Seinäjoen Jalkapallokerho Oy 2019- Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet
 • Hallituksen jäsen: Avelon Group Oy 2007–2010, PKC Group Oyj 2007–2012 ja Tulikivi Oyj 2010–2014, International Banking Institute 2009–2022
Erja Sankari
Hallituksen jäsen

s. 1973, KTM

 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021 ...
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Omisti vuoden 2022 lopussa 32 227 kappaletta Nurminen Logistics Oy:n osakkeita Keskeinen työkokemus
 • iLOQ Oy, EVP/operatiivinen johtaja 2022–
 • Nokia Oyj, VP/kansainvälisistä toimitusketjuista vastaava johtaja 2020–2022
 • Nokia Oyj, VP/johtaja uusien tuotteiden toimitusketjut ja tekninen ylläpito 2018-2020
 • Nokia Oyj, Oulun tehtaan johtaja 2013–2018 Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet
 • Oulun kauppamarin hallitus, puheenjohtaja, 2020–
 • Oulun yliopisto, Strateginen neuvottelukunta, varapuheenjohtaja, 2019–
 • Partnera Oyj, hallituksen jäsen 2022-
 • Eltel AB, hallituksen jäsen 2022-
Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–10 kertaa vuodessa ja puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön toiminnan hoitaminen sitä edellyttää tai milloin toimitusjohtaja sitä esittää. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.
 • Hallituksen tehtävät

  Hallituksen tehtäviin kuuluu:
  • Päättää konsernistrategiasta ja konsernirakenteesta sekä konsernin organisaatiosta.
  • Käsitellä ja hyväksyä puolivuosikatsaukset, tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen, toimintakertomus ja taloudellisia näkymiä koskevat pörssitiedotteet.
  • Hyväksyä konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma sekä päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista.
  • Hallitus päättää myös konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä sekä hyväksyy konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn.
  • Hallitus laatii osinkopolitiikan ja vastaa osakasarvon kehittymisestä sekä
  vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.
  • Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja muun johdon toimintaa.
  • Hallitus arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

  Viime vuosina yhtiön käytäntönä on ollut, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, valmistelevat hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen suunnittelun lähtökohtana on liiketoiminnan tarpeet ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen määrittämiin hallituksen monimuotoisuutta koskeviin periaatteisiin.
 • Hallituksen monimuotoisuus

  Hallituksen jäsenten monipuolinen ja toisiaan täydentävä ikä, ammatti- ja kansainvälinen tausta sekä koulutus edesauttavat hallituksen tehokasta työskentelyä. Hallitus on laatinut vuonna 2016 hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joita hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteleva elin pyrkii aina noudattamaan.

  Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on molempien sukupuolten edustajia. Muita tavoitteita ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ikä, koulutus sekä ammatti- ja kansainvälinen tausta. Lisäksi hallituksen jäseneltä edellytetään toimialatuntemusta sekä mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn. Ajan riittävyyden arviontiin kiinnitetään erityistä huomiota hallituksen puheenjohtajan kohdalla, sillä varsinkin hallituksen puheenjohtajalla on oltava mahdollisuus paneutua yhtiön asioihin riittävän laajasti ja usein puheenjohtajan työpanosta tarvitaan myös kokousten ulkopuolella.

  Vuonna 2021 alkaneella toimikaudella hallitusten jäsenten ikähaarukka on 49–75
  vuotta. Hallituksen jäsenten ammatti- ja kansainvälinen tausta on monipuolinen ja toimialatuntemus laaja.
 • Jäsenten riippumattomuus

  Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden enemmistöä edustavan jäsenen tulee olla myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

  Hallituksen jäsenistä Irmeli Rytkönen, Erja Sankari ja Karri Koskela ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että osakkeenomistajista, Juha Nurminen on riippumaton yhtiöstä mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista. Olli Pohjanvirta on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista ja ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän toimii yhtiön toimitusjohtajana.
 • Tytäryhtiöiden hallitukset

  Enemmistö Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajista ja jäsenistä kuuluu konsernin operatiiviseen johtoon.
 • Tarkastusvaliokunta

  Hallitus asettaa järjestäytymiskokouksessaan tarkastusvaliokunnan ja tarvittaessa muita valiokuntia sekä nimeää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa.

  Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

  • Käsitellä tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset ja taloudellisia näkymiä koskevat pörssitiedotteet.
  • Seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta.
  • Valvoa taloudellista raportointiprosessia
  käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antama selvitys, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä erityisesti sen oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle.
  • Valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

  Puheenjohtaja kutsuu tarkastusvaliokunnan koolle säännöllisin väliajoin. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti.