Hallituksen tehtävät


Hallituksen tehtäviin kuuluu päättää konsernistrategiasta, konsernirakenteesta ja konsernin organisaatiosta.
Käsitellä ja hyväksyä yhtiön puolivuosikatsaukset, tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen, toimintakertomus ja taloudellisia näkymiä koskevat pörssitiedotteet sekä hyväksyä konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma.

Hallitus päättää myös strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista.
Hallitus päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä sekä hyväksyy konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn. Lisäksi hallitus laatii osinkopolitiikan ja vastaa osakasarvon kehittymisestä.
 • Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan

  Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja muun johdon toimintaa. Hallitus arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

  Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–10 kertaa vuodessa ja puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön toiminnan hoitaminen sitä edellyttää tai milloin toimitusjohtaja sitä esittää. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

  Viime vuosina yhtiön käytäntönä on ollut, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, valmistelevat hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen suunnittelun lähtökohtana on liiketoiminnan tarpeet ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen määrittämiin hallituksen monimuotoisuutta koskeviin periaatteisiin.
 • Hallituksen monimuotoisuus

  Hallituksen jäsenten monipuolinen ja toisiaan täydentävä ikä, ammatti- ja kansainvälinen tausta sekä koulutus edesauttavat hallituksen tehokasta työskentelyä. Hallitus on laatinut vuonna 2016 hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joita hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteleva elin pyrkii aina noudattamaan.

  Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on molempien sukupuolten edustajia. Muita tavoitteita ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ikä, koulutus sekä ammatti- ja kansainvälinen tausta. Lisäksi hallituksen jäseneltä edellytetään toimialatuntemusta sekä mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn. Ajan riittävyyden arviontiin kiinnitetään erityistä huomiota hallituksen puheenjohtajan kohdalla, sillä varsinkin hallituksen puheenjohtajalla on oltava mahdollisuus paneutua yhtiön asioihin riittävän laajasti ja usein puheenjohtajan työpanosta tarvitaan myös kokousten ulkopuolella.

  Vuonna 2021 alkaneella toimikaudella hallitusten jäsenten ikähaarukka on 49–75
  vuotta. Hallituksen jäsenten ammatti- ja kansainvälinen tausta on monipuolinen ja toimialatuntemus
  laaja.
 • Hallituksen jäsenten riippumattomuus

  Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden enemmistöä edustavan jäsenen tulee olla myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

  Hallituksen jäsenistä Irmeli Rytkönen, Alexey Grom, Erja Sankari ja Karri Koskela ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että osakkeenomistajista, Juha Nurminen ja Victor Hartwall ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista, Olli Pohjanvirta ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistaja eikä yhtiöstä, koska hän toimii yhtiön toimitusjohtajana.