Nurminen Logistics Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

Nurminen Logistics Oyj                                                       Puolivuosikatsaus 3.8.2023, klo 8.30
 

Tämä on tiivistelmä Nurminen Logisticsin puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla Nurminen Logisticsin verkkosivuilla osoitteessa https://nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/julkaisut/

Tammi-kesäkuun raportoitu liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa oli yhtiön historian paras puolivuotistulos ja kasvoi vertailukauteen (2,4 milj. euroa) nähden 272 prosenttia. Liikevaihto 56,7 miljoonaa euroa laski vertailukauteen nähden 21 prosenttia, mutta kasvoi 12 prosenttia heinä-joulukuuhun 2022 verrattuna.

TAMMI-KESÄKUU 2023

  • Liikevaihto laski  21 %  56,7 milj. euroon ( 71,7 milj. euroa).
  • Raportoitu liikevoitto oli 8,9 milj. euroa (2,4 milj. euroa).
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,2 milj. euroa (4,6 milj. euroa).
  • Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,01) euroa.
  • North Rail Oy:n (ent. Operail Finland Oy) osto 14.2.2023, Baltian liiketoimintojen hyvä kehitys sekä vuonna 2022 Ukrainassa käytävän sodan johdosta aloitetut panostukset uusiin asiakaspalveluihin ja Trans-Kaspian reitin ylösajo tuottivat tulosta. 
  • Suorinta reittiä Venäjän läpi kulkevien Kiinan konttijunakuljetusten puuttuminen Ukrainassa käytävän sodan seurauksena alensi  liikevaihtoa vertailuajankohtaan nähden. Rautatieliiketoiminnan liikevaihto laski katsauskaudella 47 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon (21,5 milj. euroa). Toiminnan kannattavuus parani selvästi vertailukaudesta.
  • Cargo -liiketoiminnassa onnistuneen asiakaspohjan laajenemisen ja kattavan lisäarvopalveluihin keskittyvän konseptin ansioista liikevaihto kasvoi 12 % 10,9 milj. euroon (9,7 milj. euroa) ja kannattavuus parani vertailukaudesta.
  • Multimodal Forwarding -liiketoiminnan liikevaihto laski 49 % 5,2 milj. euroon (10,1 milj. euroa) kannattavuuden parantuessa vertailukaudesta. Liikevaihdon laskun syynä oli suorien Kiinan junien syöttövaikutuksen puuttuminen sekä yhtiön asiakkaiden Venäjän kaupan loppuminen.
  • Baltian liiketoiminta jatkoi vakaana. Liikevaihto kasvoi 3 % 30,5 milj. euroon (29,7 milj. euroa). Myös liikevoitto kasvoi vertailukaudesta.                                      

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Uusi ohjeistus: Nurminen Logistics odottaa, että liikevaihto vuodelle 2023 on 132-148 miljoonaa euroa (2022: 122,5 milj. euroa) ja vertailukelpoinen liikevoitto on 18-21 miljoonaa euroa (2022: 6,9 milj. euroa). Vertailukelpoisen käyttökatteen ennustetaan olevan 23-26 miljoonaa euroa (2022: 9,7 miljoonaa euroa).

Edellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihto vuodelle 2023 oli 136-148 miljoonaa euroa (2022: 122,5 milj. euroa) ja liikevoitto oli 17-20 miljoonaa euroa (2022: 3,4 milj. euroa). Käyttökatteen ennustettiin olevan 22-25 miljoonaa euroa (2022: 6,2 milj. euroa).

Ohjeistuksen perusteena on liikevaihdon osalta Kiinan ja Aasian suorien konttijunien todennäköinen aloituksen siirtyminen tulevalle vuodelle sekä Suomen talouden heikentyneen näkymän mahdolliset vaikutukset lisäarvopalveluiden kysyntään terminaalitoiminnoissa.

Tulosohjeistuksen perusteena on alkuvuoden vahva kehitys sekä loppuvuonna tehostuva toiminta. Nurminen Logistics on parantanut tehokkuuttaan ja onnistunut asiakashankinnassa. Hyvä kustannusten hallinta ja kansainväliseen liikenteeseen tehdyt panostukset alkavat näkyä kasvavina volyymeina uusilla rautatiereiteillä. Helmikuussa 2023 ostetun North Rail Oy:n (ent. Operail Finland Oy) haltuunotto ja sen liiketoiminnan kasvattaminen on onnistunut odotuksia paremmin.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Keskeiset tunnusluvut 1-6/2023      1-6/2022    1 – 12/2022
Liikevaihto, 1 000 EUR    56 707   71 738    122 511
Liikevaihdon muutos, %    – 21,0 %    13,9 %  -13,3 %
Liikevoitto, (EBIT), 1 000 EUR    8 933   2 402    3 408
% liikevaihdosta  15,8 %   3,3 %    2,8 %
Tilikauden tulos, 1 000 EUR  6 033     1 767   1 472
% liikevaihdosta     10,6 %   2,5 %  1,2 %
Oman pääoman tuotto, %    22,5 %     8,8 %  5,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %   10,6 %   4,7 %  6,9 %
Omavaraisuusaste, %      30,3 %  29,6 %  34,7 %
Nettovelkaantumisaste, %    162,5 %  112,4 % 119,8 %
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16    128,0 % 73,4 % 80,0 %
Korolliset nettorahoitusvelat,
1 000 EUR
47 744 28 012 28 928
Korolliset nettorahoitusvelat ilman IFRS 16, 1 000 EUR 37 713 18 337 19 431
Korolliset nettorahoitusvelat / käyttökate (12 kk rullaava) 3,54 2,49 4,65
Liiketoiminnan rahavirta,
1 000 EUR
20 534 4 866 5 232
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
1 000 EUR
473 111 422
Henkilöstön määrä keskimäärin 189 139 141
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa 0,60 2,01 2,01
Osakkeen kurssi lopussa 0,97 0,78 0,60
Jakson ylin 1,22 2,07 2,07
Jakson alin 0,60 0,77 0,56
Oma pääoma / osake eur 0,21 0,20 0,17
Tulos /osake (EPS), EUR, laimentamaton 0,04 0,01 -0,01
Tulos / osake (EPS), EUR, laimennettu 0,04 0,01 -0,01

 

TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA 

Tammi-kesäkuun raportoitu liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa oli yhtiön historian paras puolivuotistulos ja kasvoi vertailukauteen (2,4 milj. euroa) nähden 272 prosenttia. Liikevaihto 56,7 miljoonaa euroa laski vertailukauteen nähden 21 prosenttia, mutta kasvoi 12 prosenttia heinä-joulukuuhun 2022 verrattuna.

Kertaeristä oikaistu, vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa)*. Korkea 16 prosentin liikevoittoprosentti oli kaikissa liiketoiminnoissa parantuneen tuloksen ja tiukan kulukurin ansiota. Oman tuotannon osuus liiketoiminnassa kasvoi, mikä vaikutti liikevoittoprosentin kasvuun merkittävästi. Kiinan ja Aasian suorien konttijunien puuttuminen alensi liikevaihtoa.

North Rail Oy:n (ent. Operail Finland Oy) osto 14.2.2023, Baltian liiketoimintojen hyvä kehitys sekä vuonna 2022 Ukrainassa käytävän sodan johdosta aloitetut panostukset uusiin asiakaspalveluihin ja Trans-Kaspian reitin ylösajo tuottivat tulosta. Liiketoimintojen tulokset paranivat katsauskauden loppua kohden, mikä yhdessä loppuvuonna alkavien uusien asiakkuuksien kanssa antaa hyvät edellytykset edelleen parantaa tuloksellisuutta loppuvuoden aikana. Alkuvuoden lakot Suomessa vaikuttivat negatiivisesti katsauskauden tulokseen.

Hyvä kannattavuutemme yhdessä kasvaneen markkinatuntemuksemme kanssa mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen Pohjoismaissa myös yrityskauppojen avulla. Samalla lisäämme logistiikkapalveluiden tarjontaa Keski-Euroopan ja Keski-Aasian välillä. Olemme Kiinassa läsnä voidaksemme nopeasti uudelleen käynnistää konttijunaliiketoiminnan kysyntätilanteen mukaisesti.

Olen ylpeä henkilöstömme ketteryydestä ja kyvystä luoda kilpailukykyisiä logistiikkaratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kevään 2023 asiakastyytyväisyysmittauksen ja laatuauditoinnin hyvät tulokset kertovat henkilöstön osaamisesta, sitoutumisesta ja halusta tehdä merkityksellistä logistiikkaa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailman kaupan ja Suomen viennin ja tuonnin sekä Keski-Euroopan ja Kiinan välisen kaupan heikentyminen ja korkean inflaation aiheuttama yleinen ostovoiman heikkeneminen nykytilanteesta voivat vaikuttaa negatiivisesti Nurminen Logisticsin palvelujen kysyntään ja sitä kautta tulokseen.

Rautatieliiketoiminnassa maailmalle kriittisten ruokahuoltoon liittyvien lannoitteiden tai vihreään siirtymään tarvittavien metallien joutuminen länsimaisten pakotteiden kohteeksi vaikuttaisi negatiivisesti ostetun North Rail Oy:n (ent. Operail Finland Oy) liiketoimintaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Makrotalouden hidastuminen ja pohjainflaation säilyminen totuttua korkeammalla tasolla vaikuttavat palveluiden kysyntään. Nurminen Logistics arvioi, että liiketoiminnan volyymit pysyvät keskimäärin hyvällä tasolla. Kansainvälisen liikenteen kasvu tasapainottaa kotimaan volyymien laskua.

Palvelujen kysyntää tukevat globaalit megatrendit kuten ympäristötietoisuus, toimitusketjujen uudelleenarviointi sekä käyttöpääoman ja toimitusvarmuuden tehostustarpeet, jotka korostuvat kasvavissa inflaatio- ja korkopaineissa.

Rautatiekuljetuksissa yhtiölle tärkeiden toimialojen kysyntänäkymät ovat hyvät sekä lannoitteiden että vihreään siirtymään tarvittavien metallien ja mineraalien osalta.

Suomessa alkoi loppukeväällä näkyä selkeää yleistä kaupan hiljentymistä, jonka yhtiö uskoo jatkuvan ja heikentävän terminaalien ja kotimaisen huolinnan volyymeja loppuvuonna. Tätä yleistä volyymien laskun vaikutusta yhtiö pystyy kompensoimaan aktiivisella uusasiakashankinnalla, uusilla palveluratkaisuilla ja jo allekirjoitetuilla uusilla toimitussopimuksilla.

Nurminen Logistics odottaa rautatiekuljetusten volyymien kasvavan sekä Pohjoismaiden välillä että Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Keski-Aasian valtioiden kauppa kasvaa ja on helpommin saavutettavissa Euroopasta Trans-Caspian reittiä pitkin.

Yhtiö jatkaa panostamista kansainväliseen myyntiin ja kumppanuus- ja alihankintaverkoston kehittämiseen Keski-Euroopassa. Rautatiepalvelujen käyttö kasvaa tulevaisuudessa globaalisti muita kuljetussegmenttejä nopeammin alhaisten ympäristövaikutustensa ansiosta.

WEBCAST

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään webcast -tilaisuus 3.8.2023 alkaen klo 11.00. Yhtiön tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta ja talousjohtaja Kai Simberg. Webcast pidetään suomeksi ja sitä voi seurata osoitteessa https://nurminenlogistics.videosync.fi/q3-2023 sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto ovat saatavilla saman päivän aikana osoitteessa: https://nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 040 900 6977

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.