Nurminen Logistics Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Nurminen Logistics Oyj                                                       Puolivuosikatsaus 4.8.2022, klo 8.30

Tämä on tiivistelmä Nurminen Logisticsin puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla Nurminen Logisticsin verkkosivuilla osoitteessa https://nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/julkaisut/

Kasvu jatkui Ukrainassa käytävästä sodasta huolimatta. Liikevaihto kasvoi 14 % 71,7 miljoonaan euroon ja kertaeristä oikaistu vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa. 

TAMMI-KESÄKUU 2022 

  • Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 14 % 71,7 milj. euroon (63,0 milj. euroa).
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (4,6 milj. euroa).
  • Raportoitu liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (3,7 milj. euroa).
  • Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa.
  • Cargo ja Multimodal -liiketoiminnot kasvoivat ja kannattavuus parani uusien asiakkuuksien myötä.
  • Baltian liiketoiminnassa liikevaihto ja liikevoitto lähtivät huhtikuusta alkaen kasvuun, vaikka katsauskauden luvut jäivätkin hieman vertailukauden ennätyskorkeasta tasosta.
  • Kiinan ja Aasian konttijunaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella, vaikka Ukrainassa käytävä sota on vaikeuttanut rautatieliikennettä ja vähentänyt merkittävästi konttijunapalvelun asiakaskysyntää. Rautatieyhteyteen ei kohdistu sanktioita tai muita rajoituksia. Kiinassa koko kevään voimassa olleet Covid-19 rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti rautatievolyymeihin.
  • Toukokuussa avattiin Narvik-Gävle konttijunayhteys sekä Kiinan ja Euroopan väliselle rahdille uusi Venäjän kiertävä Trans-Kaspian -konttijunayhteys.
    Kesäkuussa solmittiin sopimus myynti- ja palveluyhteistyöstä shanghailaisen Way-easy Supply Chain yhtiön kanssa.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS  

Nurminen Logistics odottaa, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa tai pysyy vuoden 2021 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin näkymä on 4-7 % tasolla.

Nurminen Logistics ei ole antanut aiempaa ohjeistusta vuodelle 2022 Ukrainassa käytävän sodan aiheuttaman epävarmuuden johdosta, ennen kuin tilanne on toimintaolosuhteiden ja talouskehityksen osalta selkeämpi.

KESKEISET TUNNUSLUVUT                                                1-6/2022  1-6/2021 
Liikevaihto, 1 000 EUR 71 738 62 986
Liikevaihdon muutos, % 13,9 % 72,7 %
Liikevoitto, (EBIT), 1 000 EUR 2 402 3 709
 % liikevaihdosta 3,3 % 5,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, 1 000 EUR 4 639 4 624
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 6,5 % 7,3 %
Tilikauden tulos, 1 000 EUR 1 767 2 200
% liikevaihdosta 2,5 % 3,5 %
Oman pääoman tuotto, % 8,8 % 15,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 % 6,7 %
Omavaraisuusaste, % 29,6 % 21,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 112,4 % 232,0 %
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 73,4 % 165,3 %
Korolliset nettorahoitusvelat, 1 000 EUR 28 012 35 552
Korolliset nettorahoitusvelat ilman IFRS 16, 1 000 EUR 18 337 25 417
Korolliset nettorahoitusvelat / käyttökate (12 kk rullaava) 2,49 4,52
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 EUR 4 866 1 992
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1 000 EUR 111 119
Henkilöstön määrä keskimäärin 139 148
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa 2,01 0,45
Osakkeen kurssi lopussa 0,78 1,15
Jakson ylin 2,07 1,68
Jakson alin 0,77 0,39
Oma pääoma / osake, eur 0,20 0,08
Tulos / osake (EPS), EUR, laimentamaton 0,01 0,01
Tulos / osake (EPS), EUR, laimennettu 0,01 0,01


TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA 

Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi orgaanisesti 14 prosenttia 71,7 miljoonaan euroon. Sodasta Ukrainassa johtuvista konttikaluston siirtoihin liittyvistä kertaeristä oikaistu, vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa*). Raportoitu liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa).

Tammi-kesäkuun tulos on vahva osoitus Nurminen Logisticsin kyvystä tuottaa kansainvälisesti kysyttyjä palveluita hyvällä hinnoitteluvoimalla huolimatta Ukrainassa käytävästä sodasta, joka on vaikeuttanut rautatieliikennettä ja vähentänyt toistaiseksi merkittävästi konttijunapalvelun asiakaskysyntää. Lisäksi Kiinassa koko kevään voimassa olleet Covid-19 rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti rautatievolyymeihin. Geopoliittisen tilanteen selkiytyessä kysynnän palautumiselle on edellytyksiä, koska rautatieyhteyteen ei kohdistu sanktioita tai muita rajoituksia. Nurminen Logisticsin Kiinan ja Suomen välinen suora junayhteys on markkinoiden nopein, kesäkuussa 13-14 päivää. Tarve nopealle reitille Kiinan ja Euroopan välillä ei ole hävinnyt. Reitin toimintavalmius on hyvä volyymien kasvua ajatellen.

Voimakkaassa kasvussa olleet Suomen ja Kiinan väliset rautatiekuljetusten volyymit laskivat verrattuna vuoden 2021 loppuun Ukrainassa käytävän sodan alkamisen seurauksena. Reagoimme nopeasti muuttuneisiin ulkoisiin olosuhteisiin, ja teimme välttämättömiä päätöksiä raidekapasiteetin mitoittamiseksi tilanteeseen sopivaksi. Konttikapasiteetin alasajosta aiheutui 2,2 miljoonan euron kertakulu. Aloitimme henkilöstö- ja toimintakulujen alentamiseen liittyvät muutosneuvottelut itärajan toimipisteissä, joiden liiketoimintaedellytyksiä sanktiot heikensivät.

Liiketoiminnan jatkuvan kehityksen ja kasvun turvaamiseksi sekä Ukrainassa käytävän sodan vaikutusten minimoimiseksi avasimme Kiinan ja Euroopan väliselle rahdille uuden Venäjän kiertävän Trans-Kaspian -konttijunayhteyden. Ylösajo onnistui ennätyslyhyessä ajassa ensimmäisen junan aloittaessa liikennöinnin jo toukokuussa. Reitti palvelee myös kasvavaa Keski-Aasian maiden ja Euroopan välistä konttiliikennettä. Trans-Kaspian reitin kohdemarkkina Keski-Euroopassa (sisältäen DACH -maat, Tsekin, Slovakian ja Balkanin alueen sekä Unkarin ja Pohjois-Italian alueet) on Aasian kaupassa moninkertainen Skandinaviaan verrattuna. Alueen asiakaskunta sijaitsee hyvien rautatieyhteyksien varrella, mutta kaukana Euroopan valtamerisatamista.

Rakennamme parhaillaan myynti- ja alihankintaverkostoa Keski- ja Itä-Euroopan maissa ja avaamme syksyllä Wieniin multimodal -palveluiden asiakaspalvelu- ja myyntipisteen. Kiinassa sovimme myynti- ja palveluyhteistyöstä shanghailaisen Way-easy Supply Chain yhtiön kanssa vahvistaen asemaamme markkinalla.

Pohjoismaissa panostamme kasvaviin Multimodal ja Cargo -liiketoimintoihin sekä konttijunapalvelun kasvattamiseen. Keväällä avasimme Narvik-Gävle konttijunayhteyden ja laajensimme Multimodal palvelutarjontaamme Ruotsissa.

Jatkoimme panostuksia digitaalisten työkalujen ja järjestelmien kehittämiseen, mikä parantaa tehokkuuttamme. Kasvatimme myyntiorganisaatiota ja vahvistimme tukifunktioita alkuvuonna useilla avainrekrytoinneilla. Alkusyksystä laajennamme konttijunapalvelun organisaatiota.

Taserakenteen edelleen tervehtyminen näkyy gearingin kohentumisena.  Nettovelkaa yhtiöllä on vain 6,3 miljoonaa poislukien Vuosaaren kiinteistöosakeyhtiöön kohdistuvat velat, joita turvaa markkina-arvoltaan huomattavasti vastuita arvokkaampi kiinteistökokonaisuus. Liikevaihto työntekijää kohden nousi 21 prosenttia ja työntekijämäärä laski kuusi prosenttia.

Liiketoiminnan orgaaninen kasvu perustuu Nurminen Logisticsin vahvistuneeseen markkina-asemaan sen toiminta-alueilla, kansainvälisiltä markkinoilta saatuihin uusiin asiakkuuksiin sekä uusiin palvelukonsepteihin Multimodal ja Cargo -liiketoiminnoissa. Globaali logistiikkakenttä on voimakkaassa murroksessa; asiakkaat etsivät palveluntarjoajia, jotka pystyvät vastaamaan heidän tarpeisiinsa nopeasti uusilla ratkaisuilla. Tämä murros tuo Multimodal, Cargo ja konttijuna -liiketoiminnoille merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

DACH -maissa on huomattavaa mielenkiintoa Nurmisen konttijunapalveluita kohtaan ja odotamme markkinalta paljon tulevaisuudessa. Teollisuuden ja kuluttajien edellyttämät ilmastotoimet edesauttavat rahdin siirtymistä muilta kuljetusmuodoilta raiteille. Muutosta nopeuttaa lisäksi polttoaineiden kallistuminen ja kuljettajapula.

Olen hyvin iloinen henkilöstömme tahdosta ja kyvykkyydestä kehittää ja parantaa liiketoimintaamme nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Hyvänä esimerkkinä tästä on Cargo -liiketoiminnassa saavuttamamme kova kasvu sekä Multimodal palvelukonsepti, jonka rakentaminen etenee vauhdilla. Tehdyt toimenpiteet näkyivät markkinaa nopeampana kasvuna sekä liiketoiminnan kulurakenteen nopeana korjaamisena, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen Keski-Eurooppaan ja Aasiaan.

*Lisätietoja oikaisuista taulukko-osassa vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelmassa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Globaalin talouden makroennusteet näyttävät talouskehityksen hidastuvan. Nurminen Logistics arvioi, että liiketoiminnan volyymit pysyvät hyvällä tasolla eikä uusia isoja kertakuluja synny lähitulevaisuudessa. Palvelujen kysyntää tukevat globaalit megatrendit kuten ympäristötietoisuus, toimitusketjujen uudelleenarviointi sekä käyttöpääoman ja toimitusvarmuuden tehostustarpeet, jotka korostuvat kasvavissa inflaatio ja korkopaineissa. Kiinan koronasulkujen päättymiset lisäävät tavaravirtoja Nurmiselle tärkeissä tuoteryhmissä. Nurminen Logistics odottaa rautatierahtien hintojen pysyvän nykyisellä tasolla ja muissa palveluissa hintojen odotetaan nousevan.

Nurminen Logisticsin päätavoite heinä–joulukuussa on lisätä rahtijunareittien myyntiä sekä Multimodal -palveluiden monipuolisuutta Aasiassa ja Euroopassa. Kasvun jatkumisen mahdollistamiseksi yhtiö panostaa heinä–joulukuussa kansainväliseen myyntiin, kansainvälisiin rekrytointeihin sekä kumppanuus- ja alihankintaverkoston kehittämiseen Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Covid-19 -pandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten purkautuminen Kiinassa mahdollistaa ulkomaan operaatioiden voimakkaamman kehittämisen.

Cargo -liiketoiminnan saaman positiivisen asiakaspalautteen ja asiakkuuksien kasvun perusteella hyvä kehitys tulee jatkumaan heinä–joulukuussa.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 040 900 6977

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa. 

Nurminen Logistics Oyj:n puolivuosikatsaus_2022_