NURMINEN LOGISTICS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019

Tulos oli tappiollinen, liikevaihto laski edellisvuodesta.

Nurminen Logisticsin AVAINLUVUT 1.1.–30.6.2019

  • Liikevaihto oli 34,5 milj. euroa (1–6/2018: 40,6 milj. euroa).
  • Raportoitu liiketulos oli -1,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
  • Liiketulosprosentti oli -5,0 % (1,5 %).
  • Nettotulos -3,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).
  • Oikaistu liiketulos oli -1,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
  • Oikaistu liiketulosprosentti oli -3,1 % (1,7 %).
  • Oikaistu nettotulos -2,5 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
  • Tulos per osake oli -0,07 euroa (-0,01 euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).

TOIMITUSJOHTAJA VILLE IHO:

”Ensimmäinen vuosipuoliskomme oli heikko. Liikevaihto laski ja tulos oli tappiollinen. Ensisijaiset syyt olivat voimakas panostaminen Vuosaaresta Shanghain talousalueelle operoivan säännöllisen rahtijunan ylösajovaiheeseen sekä Vuosaaren terminaalitoiminnan tappiollisuus. Baltian toimintojemme tuloksiin voimme olla tyytyväisiä. Olemme tyytyväisiä Kiinan junatuotteemme aikataulujen pitävyyteen ja operatiiviseen luotettavuuteen. Saimme myös vietyä loppuun yhtiön lähihistorian suurimman investoinnin, operatiivisesti ja kaupallisesti erittäin tärkeän ERP -käyttöönoton toisen kvartaalin aikana”.

Yhtiön strategia päivitettiin kevät-kesällä. Strategiapäivityksen tavoitteena oli määrittää toimenpiteet yhtiön heikon suoritustason korjaamiseksi. Siinä on kolme kokonaisuutta: 1) parantaa yhtiön perusliiketoiminnan tehokkuutta, 2) panostaa keväällä lanseeratun Kiinan junan volyymien nopeaan kasvattamiseen sekä 3) pitää yllä valmiutta ja markkinatuntemusta lisäarvoa tuovien yritysjärjestelyiden tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi.

”Olen hyvin luottavainen, että Nurminen onnistuu strategian toteuttamisessa ja yhtiön liiketoiminta alkaa taas kasvattaa omistaja-arvoa. Olemme saaneet hankittua uusia henkilöitä keskeisille kehittämisen painopistealueille, sisäinen ilmapiiri on jo kääntynyt ja yksi strategian mukainen pieni yritysjärjestelykin toteutettu. Yhtiön suorituskyky tulee paranemaan tehtyjen toimenpiteiden ansiosta toisen vuosipuoliskon aikana.”  

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Suomen talouden kovin kasvuvauhti hiipui vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Nurmisen toimintaan tämä heijastui metsäteollisuuden volyymien heilahteluna sekä selluviennin merkittävänä hiljentymisenä.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 1–6/2019 1–6/2018 1–6/2019 oikaistu 1–6/2018 oikaistu
Liikevaihto 34 470 40 629  34 470 40 629
Liiketulos -1 709 595  -1 067 691

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 34,5 (1–6/2018: 40,6) miljoonaa euroa, jossa oli laskua vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna 15,2 %. Katsauskauden liiketulos heikkeni -1,7 miljoonaan euroon (2018: 0,6). Ensisijaisen syyt tappiolliseen tulokseen olivat Kiinan junatuotteen ylösajovaiheen sekä Vuosaaren terminaalitoiminnan tappiollisuus.

Katsauskauden oikaistu liiketulos heikkeni -1,1miljoonaan euroon (0,7).

Oikaistu liiketulos ei sisällä Niiralan terminaalin myynnin laskennallista myyntitappiota eikä venäläisen ZAO Terminal Rubesh yhtiön osakkeiden laskennallista myyntitappiota, yhteensä 642 tuhatta euroa. Oikaistun liiketuloksen sisältö on esitetty taulukko-osassa.

IFRS 16:n vaikutus katsauskauden tulokseen

Nurminen Logistics otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahavirtaan sekä niistä laskettaviin tunnuslukuihin.Yhtiö otti standardin käyttöön mukautetusti. Tällöin vuoden 2018 vertailulukuja ei ole laskettu uudelleen vastaamaan standardin sisältöä. IFRS 16 keskeinen muutos aiempaan on, että taseeseen on kirjattava aiemmasta poiketen myös tavalliset vuokravastuut sopimuksen koko kestolta. Taseeseen kirjataan vuokralle ottajien vuokrasopimuksista käyttöoikeusomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka, lyhytaikaisia ja vähäarvoisia vuokrasopimuksia lukuun ottamatta. Tuloslaskelmassa vastaavat vuokrakulut korvataan taseeseen kirjatun käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokra-sopimusvelkaan liittyvillä korkokuluilla, jonka syystä IFRS 16 -standardilla on 0,7 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketulokseen ja 0,1 miljoonan euron positiivinen vaikutus tilikauden tulokseen vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Käyttöoikeuspoistot olivat 1,9 miljoonaan euroa ja vastaavat rahoituskulut 0,6 miljoonaa euroa. Muutosta on kuvattu tarkemmin osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon merkittävin projekti oli Kiinan säännöllisen junayhteyden lanseeraus ja rakentaminen osaksi Nurmisen operatiivista ja kaupallista toimintaa. Junareitin aloittaminen on merkittävä panostus ja rasittaa alkuvaiheessa voimakkaasti yhtiön tulosta kunnes kriittinen volyymi on saavutettu. Kiinan junan ylösajokustannuksia ei ole aktivoitu vaan ne kirjataan tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan.

Yhtiön muiden ydinliiketoimintojen vuonna 2018 aikana alkanut liikevaihdon lasku jatkui vielä vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Turbulenttinen jakso Q32018-Q12019 vaikutti edelleen koko jakson ajan negatiivisesti kaupallisiin toimintoihin. Vientikysyntä ei kasvanut oletetusti erityisesti metsäteollisuuden Kiinan viennin osalta mikä oli pettymys. Tämän uskotaan kuitenkin olevan väliaikaista.

Yhtiön huolintaliiketoiminta jatkui kannattavana, mutta tavoiteltua liikevaihdon kasvua ei saavutettu. Kasvun vauhdittamiseksi ja asiakkaidemme palvelutarjonnan monipuolistamiseksi yhtiö toteutti raportointikauden päätyttyä strategiansa mukaisen yrityskaupan, jossa kasvava korkean palvelutason huolintayhtiö PFC Nordic siirtyy osaksi Nurmisen huolintaliiketoimintaa. Huolintapalvelujen liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja kannattavuus oli hieman alle vuoden 2018 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tuonti, vienti- ja lisäarvopalveluiden kysyntä oli vahvaa. Toiminnan volyymi ja tulos on pysynyt katsauskaudella hyvällä tasolla.

Terminaalitoiminnot olivat katsauskaudella tappiolla Vuosaaren liian alhaisen käyttöasteen vetämänä. Kotkan ja Haminan terminaalien käyttöasteet olivat hyvät sekä tulos positiivinen. Terminaalipalvelujen katsauskauden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vertailukaudesta. Yhtiö toteutti toukokuusta alkaen kiinteistöjärjestelyjä, joissa purettiin yhtiön kiinteistösitoumuksia ja selkiytettiin yhtiön rahoitustilannetta. Järjestelyjen piirissä olleista kiinteistöistä Niiralan terminaali myytiin katsauskaudella. Myynnistä kirjattiin konsernissa 0,6 miljoonan euron liiketulosvaikutteinen tappio. Ilmarisen kanssa solmitut loput sale and lease -back järjestelyt purettiin etuajassa heinäkuussa. Tavoitteena on jatkaa ydintoimintaa tukemattomien kiinteistöjen poistamista portfoliosta ja vastaavasti strategisten kiinteistöjen kulutason alentamista.

Rautatielogistiikan palvelujen liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Samaan aikaan liiketoiminnan kannattavuus heikkeni ollen tappiollista. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti Vuosaaren Kiinan konttijunan ylösajo. Toiminta oli kuitenkin puolivuotiskauden aikana vielä tappiollista vieden junaliiketoiminnan kokonaisuutena tappiolliseksi. Projekti- ja kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisina ja kannattavina.

Yhtiö myi Venäjällä omistamansa junavaunut ja siihen liittyneet liiketoiminnot viime vuoden loppupuolella. Uusi liiketoiminta perustuu vaunujen vuokraamiseen ja välitystoimintaan. Venäjän yhtiön katsauskauden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni edellisen vuoden vertailujaksoon verrattuna liiketoimintakonseptissa tapahtuneen muutoksen johdosta. Yhtiön tulos oli katsauskaudella lievästi positiivinen.

Baltian yhtiöiden liikevaihto laski transitoliikenteen volyymien pienentyessä, mutta kannattavuus parani selvästi. Baltian liiketoiminnan kannattavuus on hyvällä tasolla. Baltian talous on jatkanut kasvuaan ja liiketoiminnan edellytykset ovat hyvät.

Yhtiö päivitti strategiansa kauden lopussa. Tavoitteena on kääntää yhtiön kehitys omistaja-arvoa lisääväksi. Strategia muodostaa käänneohjelman, jolla on kolme kärkeä:

1)Yhtiön perusliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen kaupallisen mallin uudistamisella sekä sisäistä toimintaa tehostamalla. Toimenpiteet on pilkottu useisiin alaprojekteihin, joita kevään aikana käyttöönotetun ERP järjestelmän päällä tapahtuva digitaalinen kehitys tukee. Kaupallisten toimintojen uudistaminen tähtää asiakaskunnan monipuolistamiseen, Nurmisen osuuden kasvattamiseen asiakkuuksissa sekä palvelujakauman katetuoton kasvattamiseen. Yhtiön monipuolinen portfolio, selkeät kärkituotteet sekä uuden järjestelmäympäristön mahdollistamat asiakasintegraatiot antavat tälle hyvän pohjan. Operatiiviset parannukset mahdollistavat volyymien kasvattamisen kiinteitä kustannuksia lisäämättä.

2) Palvelutarjoaman erilaistamiseen Kiinan junatuotteen kehittämisellä kasvattamalla volyymiä ja sitä kautta vuorotiheyttä. Tavoitteena on saavuttaa volyymeissä kannattavuusraja H1/2020.

3) Toimia aktiivisesti markkinassa yhtiön nykyistä liiketoimintaa tukevien yritysjärjestely-kohteiden tunnistamiseksi sekä pitää yllä valmiuksia niiden toteuttamiseksi. PCF Nordicin osto toteutettiin osana strategian toteuttamista.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics arvioi, että talouden ja markkinoiden kehitys hidastuu mutta pysyy kuitenkin positiivisena vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla huolimatta maailmantalouden kasvavasta epävarmuudesta. Nurminen Logistics ei anna tulosohjeistusta vuodelle 2019.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailman kaupan yleinen heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön palvelujen kysyntään ja sitä kautta tulokseen. Uuden Kiinan junatuotteen lanseeraamiseen ja markkinoille viemiseen liittyy merkittäviä ylösajokustannuksia ja panostuksia, jotka rasittavat tulosta toisella vuosipuoliskolla. Kiinan junatuotteeseen saattavat vaikuttaa myös kauppapoliittiset riskit. Mikäli yhtiön transformaatio-ohjelma ja Kiinan junatuotteen lanseeraaminen etenee yhtiön johdon arvioimaa hitaammin, sillä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön tulokseen ja rahoitusasemaan.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logistics:n internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli 0,4 miljoonaa euroa. Siihen vaikutti Niiralan terminaalin myynti, nettomääräisesti 0,7 miljoonaa euroa sekä ZAO Terminal Rubesh’in osakkeiden myynti 0,1 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -2,6 miljoonaa euroa. IFRS 16 standardin käyttöönotto vaikutti rahoituslaskelman rakenteeseen. Muutos on kuvattu taulukko-osassa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiön Ilmariselta olevat leasing-järjestelyiden takaisinostovastuut 3,5 milj. euroa erääntyvät maksettavaksi lokakuussa 2019. Yhtiö kuitenkin ilmoitti 31.7.2019 maksaneensa vastuut ennenaikaisesti pois. Yhtiön johto arvioi, että operatiivinen kassavirta riittää kattamaan nykyisen liiketoiminnan kulut ja vastuut seuraavan 12 kuukauden ajan.

Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat, yhteensä 6,5 miljoonaa euroa, koostuvat 5,6 miljoonan euron rahoitusleasingveloista ja 0,8 miljoonan euron factoringveloista. Kuten yllä mainittiin yhtiö on lyhentänyt 3,5 miljoonalla eurolla rahoitus-leasing velkojaan katsauskauden jälkeen. Pitkäaikaiset korolliset velat ovat 41,2 miljoonaa euroa, josta 27,6 miljoonaa euroa liittyvät IFRS 16 mukaisesti kapitalisoituihin vuokravastuisiin. Pitkäaikaiset lainat ovat 13,6 miljoonaa euroa. Näistä Ilmariselta otetut yhteensä 13,5 miljoonan euron lainat erääntyvät kesäkuussa 2023.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 47,7 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 38,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 1,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen hybridilaina Ilmariselta.

Taseen loppusumma oli 65,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 13,9 prosenttia. IFRS 16 vaikutus omavaraisuusasteeseen on -11,7 prosenttiyksikköä.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 0,4 (0,6) miljoonaa euroa eli 1,2 % liikevaihdosta. Poistot olivat 2,7 (0,9) miljoonaa euroa eli 7,9 % (2,2%) liikevaihdosta. IFRS 16 käyttöoikeuspoistot olivat katsauskaudella 1,9 miljoonaa euroa.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiö RW Logistics myi katsauskaudella venäläisen ZAO Terminal Rubesh’in osakkeet Metsäliitto-osuuskunnalle. Latvialainen osakkuusyhtiö Team Lines Latvia SIA on lopettanut toimintansa.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) Nurminen Logistics Services Oy (100 %), RW Logistics Oy (100 %), NR Rail Oy (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 177, kun se 31.12.2018 oli 172. Ulkomailla työskenteli 31 henkilöä. Henkilöstökulut olivat katsauskaudella yhteensä 4,4 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa vuonna 2018).

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ 

Nurminen Logistics:n johtoryhmään kuuluivat 30.6.2019: Ville Iho, toimitusjohtaja 18.3.2019 alkaen, Teppo Talvinko, talousjohtaja (vt-toimitusjohtaja 18.3.2019 asti), Ari Penttinen, SVP huolinta ja terminaalipalvelut Suomessa sekä Mikko Järvinen, myyntijohtaja 27.3.2019 alkaen. Yhtiön CIO:ksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Petri Luurila 27.6.2019. Lisäksi johtoryhmään kuului Mike Karjagin (SVP huolinta ja rautatielogistiikka Suomessa) 15.2.2019 saakka.

JOHDON LIIKETOIMET

Nurminen Logistics Oyj sai 21.3.2019 ilmoituksen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajan Olli Pohjanvirran määräysvaltayhtiö Russian capital management Oy on ostanut 42 000 osaketta yksikköhinnalla 0,3487.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–30.6.2019 oli 1 025 397 kappaletta, joka on 2,3 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 333 264 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 0,25 euroa osakkeelta ja ylin 0,44 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,30 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 13 276 252 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 1 239. Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan omistukset on kerrottu taulukko-osassa.

Yhtiön osakemäärä oli katsauskaudella 44 254 174 kappaletta. Yhtiöllä oli 30.6.2019 hallussaan omia osakkeita 2 760 kappaletta, mikä on 0,01 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2019 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2018−31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2018−31.12.2018 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Alexey Grom ja Irmeli Rytkösen sekä uutena jäsenenä Hannu Leinosen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa.

Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2020 asti eikä valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 19.6.2019 myyneensä vajaakäytössä olleen Niiralan terminaalin 1,25 miljoonan euron kauppahinnalla Cemagro Oy:lle ja Tohmajärven kunnalle. Terminaali on ollut osa Ilmarisen kanssa vuonna 2009 tehtyä sale and lease -back järjestelyä. Sopimuksen mukaan järjestelyyn kuuluvat kohteet tulee lunastaa takaisin viimeistään lokakuun 2019 lopussa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 27.6.2019, että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäseneksi ja CIO:ksi on nimitetty Petri Luurila.

Yhtiö tiedotti 31.7.2019 maksaneensa Ilmariselle ennenaikaisesti takaisin vuoden 2009 sale and lease -back järjestelyyn kuuluvat vastuunsa, joiden oli määrä erääntyä lokakuussa 2019.

Yhtiö tiedotti 2.8.2019 ostaneensa PFC Nordic Oy:n osakkeett ja liiketoiminnan. PFC Nordic on kansainväliseen huointaan erikoistunut korkean palvelutason yhtiö.

Yhtiö tiedotti 8.8.2019 toimitusjohtaja Ville Ihon irtisanoutuneen siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen viimeistään 8. helmikuuta 2020.

Seuraava taloudellinen katsaus

Nurminen Logstics -konsernin vuositilinpäätöskatsauksen julkaisuajankohta sekä vuoden 2020 taloudellinen tiedotusaikataulu julkaistaan joulukuussa 2019.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Ville Iho, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011

JAKELU                                                                        

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet                                                    

www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla. 

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
1000 EUR
LIIKEVAIHTO 34 470 40 629 78 874
Liiketoiminnan muut tuotot   16 63 109
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -25 200 -28 573 -56 826
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 433 -4 484 -9 025
Poistot ja arvonalentumiset -2 706 -889 -1 817
Venäjän tytäryhtiön myyntitappio 0 0 -6 224
Liiketoiminnan muut kulut -3 856 -6 150 -11 135
LIIKETULOS -1 709 595 -6 046
Rahoitustuotot 5 98 58
Rahoituskulut -1 165 -752 -1 387
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 16  -10 -21
TULOS ENNEN VEROJA -2 852  -70 -7 397
Tuloverot -312 -235 -414
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -3 164 -304 -7 811
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -48 -397 7 567
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -48 -397 7 567
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3 212 -701 -243
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -3 928 -802 -8 804
Määräysvallattomille omistajille 764  498 993
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -3 976 -1 199 -1 237
Määräysvallattomille omistajille 764  498 993
Tulos/osake, laimentamaton -0,07  -0,01 -0,20
Tulos/osake, laimennettu -0,07  -0,01 -0,20


KONSERNIN OIKAISTU LIIKE-
TULOS
1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
1000 EUR
RAPORTOITU LIIKETULOS  -1 709 595 -6 046
Myyntivoitot ja -tappiot liiketoiminnan myynneistä ja hankinnoista 642 6 225
Uudelleenjärjestelykulut 16 329
Kiinan junatuotteen kehitys- ja käynnistyskulut 80 413
OIKAISTU LIIKETULOS  -1 067   691  921 
Oikaistu liiketulos% -3,1% 1,7% 1,2%


KONSERNITASE 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
1000 EUR
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 39 388 12 645 8 757
Liikearvo 5 970 8 970 5 970
Muut aineettomat hyödykkeet 1 818 48 1 390
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 201 219 194
Saamiset 317  3 356 2 639
Laskennalliset verosaamiset 0 499 14
PITKÄAIKAISET VARAT 47 694 25 736 18 964
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 92 79 81
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 042 11 675 10 952
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 18 0
Rahavarat 9 389 5 452 11 514
LYHYTAIKAISET VARAT 17 523 17 223 22 547
VARAT YHTEENSÄ 65 217  42 960 41 511
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4 215 4 215 4 215
Muut rahastot 28 894 28 894 28 894
Muuntoerot -13 -7 585 35
Kertyneet voittovarat -27 552 -14 809 -22 616
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 983 845 1 123
Hybridilaina 1 500 1 500 1 500
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 027  13 059 13 151
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 52 288 28
Muut velat 74 292 328
Korolliset rahoitusvelat 41 181 17 597 13 600
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 41 307 18 178 13 956
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 273 0 366
Korolliset rahoitusvelat 6 471 1 538 5 252
Ostovelat ja muut velat 8 138 10 185 8 786
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14 883 11 724 14 404
VELAT YHTEENSÄ 56 190 29 901 28 360
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 65 217  42 960 41 511


KONSERNITASE, IFRS 16:n vaikutukset 31.12.2018  Vaikutuk-set 1.1.2019 
1000 EUR IAS 17  IFRS 16
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 757  35 465 44 222
Liikearvo 5 970  5 970
Muut aineettomat hyödykkeet 1 390  1 390
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 194  194
Saamiset 2 639  -2 322 317
Laskennalliset verosaamiset 14  14
PITKÄAIKAISET VARAT 18 964  33 142 52 106
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 81  81
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 952  -2 047 8 905
Rahavarat 11 514  11 514
LYHYTAIKAISET VARAT 22 547  -2 047 20 500
VARAT YHTEENSÄ 41 511  31 095 72 606
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4 215  4 215
Muut rahastot 28 894  28 894
Muuntoerot 35  35
Kertyneet voittovarat -22 616  -22 616
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 123  1 123
Hybridilaina 1 500  1 500
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 151  13 151
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 28  28
Muut velat 328  328
Korolliset rahoitusvelat 13 600  28 819 42 419
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13 956  28 819 42 774
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 366  366
Korolliset rahoitusvelat 5 252   2 276 7 528
Ostovelat ja muut velat 8 786  8 786
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14 404  2 276 16 680
VELAT YHTEENSÄ 28 360  31 095  59 455
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 41 511  31 095 72 606


Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
1 000 EUR
  
Kauden tulos -3 164 -304 -7 811
Oikaisut 4 137 972 11 978
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  972  668 4 168
Käyttöpääoman muutos 263  -323  -3 735
Rahoituserät ja verot -1 120 -1 130 -1 263
Liiketoiminnan rahavirta  116  -785  -830 
Investointien rahavirta  360  -711  6 024 
Rahoituksen rahavirta  -2 600 -868 -1 512 
Rahavarojen muutos  -2 125  -2 364  3 682 
Rahavarat tilikauden alussa 11 514 7 832 7 832
Rahavarojen muutos -2 125 -2 364 3 682
Rahavarat tilikauden lopussa 9 389 5 467 11 514


Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 16:n vaikutukset 1-6/2019 1-6/2019
1 000 EUR IAS 17 Vaikutukset IFRS 16
Liiketoiminnan rahavirta -755  871  116 
Investointien rahavirta 360  360 
Rahoituksen rahavirta -1 729  -871  -2 600 
Rahavarojen muutos -2 125  -2 125 

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Vararahasto
D = SVOP rahasto
E = Oman pääoman ehtoiset lainat
F = Muuntoerot
G = Edellisten tilikausien voitto
H = Määräysvallattomien omistajien osuudet
I = Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA         1-6/2019 1000 EUR A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2019 4 215 86 2 378 26 430 1 500 35 -22 615 1 123 13 151
Tilikauden tulos -3 928 763 -3 164
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot -48 -48
Hybridilainan korko verojen jälkeen -24 -24
Osakepalkkiot 35 35
Osingonjako -937 -937
Muut muutokset -25 39 14
Oma pääoma 30.6.2019 4 215 86 2 378 26 430 1 500 -13 -26 558 990 9 027


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA       1-6/2018 1000 EUR A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2018 4 215 86 2 378 26 430 1 500 -7 511 -13 689 1 261 14 670
Tilikauden tulos -802 498 -304
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot -75 -322 -397
Hybridilainan korko verojen jälkeen
Osakepalkkiot
Osingonjako -901 -901
Muut muutokset 4 -14 -10
Oma pääoma 30.6.2018 4 215 86 2 378 26 430 1 500 -7 585 -14 809 845 13 059

Käyttöomaisuuden muutokset

Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 EUR
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 8 757 7 360 16 117
Uuden IFRS 16- standardin soveltamisen vaikutus 35 465 35 465
Lisäykset 44 565 609
Vähennykset -2 368 -2 368
Poistot ja arvonalentumiset -2 569 -137 -2 706
Kurssierot 59 59
Kirjanpitoarvo 30.6.2019 39 388 7 788 47 176

IFRS 16 käyttöönotto lisäsi aineellisia poistoja 1 940 tuhatta euroa.

Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 EUR
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 13 042 9 028 22 070
Lisäykset 566 9 575
Vähennykset -4 -4
Poistot ja arvonalentumiset -823 -19 -842
Kurssierot -137 -137
Kirjanpitoarvo 30.6.2018 12 645 9 018 21 662

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta sekä osakkuusyhtiöt.

Lähipiiritapahtumat  1-6/2019 
1000 EUR    
Myynnit  11 
Ostot  247 
Pitkäaikaiset saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset 
Pitkäaikaiset velat 
Lyhytaikaiset velat  35 

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut  1-6/2019  1-6/2018  1-12/2018 
Bruttoinvestoinnit, 1 000 EUR  444  575  709 
Henkilöstö  177  196  177 
Liiketulos %  -5,0 %  1,5 %  -7,7 % 
Kurssikehitys          
Osakkeen kurssi alussa  0,25  0,55  0,55 
Osakkeen kurssi lopussa  0,30  0,47  0,25 
Jakson ylin  0,44  0,63  0,60 
Jakson alin  0,25  0,46  0,24 
           
Oma pääoma / osake eur  0,20  0,28  0,27 
Tulos /osake eur, laimentamaton  -0,07  -0,01  -0,20 
Tulos / osake eur, laimennettu  -0,07  -0,01  -0,20 
Omavaraisuusaste, %  13,9 %  30,4 %  31,7 % 
Nettovelkaantumisaste, %  424,7%  104,8 %  55,8 % 

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vakuudet ja vastuusitoumukset, 1000 EUR  30.6.2019  30.6.2018  31.12.2018 
Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä ja pantattu tytäryhtiöosakkeita
Rahalaitoslainat   14 285  14 444  14 511 
Annetut kiinnitykset  15 500  15 500  15 500 
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden     kirjanpitoarvo  10 108  10 108  10 108 
Muut vastuusitoumukset
Tulli- ja muut takaukset  6 135  6 956  6 014 
Vuokravastuut  735  55 295  48 606 


Vuokravastuut 1000 EUR, siltalaskelma 1.1.2019
Vuokravastuut 31.12.2018 48 606
Vuosaaren uudelleen arvostus -9 109
Rahoitusleasing -1 029
Lyhytaikaiset, vähäarvoiset -695
Muut oikaisut ja lisäykset 1 385
Vuokravastuiden nimellisarvo 1.1.2019 39 158
Diskonttaus 4%
Kapitalisoitujen vuokrien nykyarvo 31 095


10 suurinta osakkeenomistajaa 30.6.2019 Osakkeita ja ääniä Osuus -%
ILMARINEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 8 780 000 19,8
NURMINEN JUHA MATTI 5 640 426 12,7
SUKA INVEST OY 5 169 588 11,7
K. HARTWALL INVEST OY AB 3 837 838 8,7
AVANT TECNO OY 3 446 392 7,8
JN ULJAS OY 3 049 388 6,9
RUSCAP OY 2 163 962 4,9
HISINGER-JÄGERSKIÖLD EVA CONSTANCE 1 279 279 2,9
NURMINEN JUKKA MATIAS 1 014 554 2,3
TUULI MARKKU JUHANI 953 850 2,2
YHTEENSÄ 35 335 277 79,8 %

Laatimisperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2018 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta 1.1.2019 käyttöönotettua IFRS 16 -standardia. Uudella IFRS 16 standardin käyttöönotolla on oleellinen vaikutus osavuosikatsaukseen. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Yhtiö on ottanut 1.1.2019 käyttöön uuden IFRS 16 standardin – vuokrasopimukset. Standardi lähtee siitä, että mikäli vuokrasopimus antaa käyttöoikeuden hyödykkeeseen, on käyttäjänsä hallinnoitavissa ja tuottaa vuokralle ottajalle taloudellista lisäarvoa se kuuluu standardin piiriin. Yhtiö toimii vuokrasopimuksissaan vuokralleottajana. Yhtiö soveltaa IFRS 16 standardia mukautetusti. Edellisen vuoden vertailulukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta IFRS 16 standardia. Standardin mukaisesti vuokrasopimukset diskontataan nykyhetkeen (1.1.2019), jolloin saadaan käyttöomaisuusarvo ja vastaava velka sekä tuloslaskelmaan poisto ja rahoituskustannus vuokra-ajalle.

Yhtiö on käynyt läpi kaikki oleelliset vuokrasopimukset. Tärkeimmät ja taloudellisesti merkittävimmät vuokrasopimukset koskevat terminaalikiinteistöjä. Tämän lisäksi yhtiöllä on vuokrasopimuksia toimistotiloihin, IT-tarvikkeisiin, työsuhdeautoihin ja varastonkäsittelykoneisiin ja laitteisiin liittyen. Standardin soveltamisen ulkopuolelle on jätetty taloudellisesti vähäarvoiset sopimukset, joiden kesto on alle 12 kuukautta tai irtisanomisaika on 6 kuukautta tai alle eikä niiden irtisanomiseen liity merkittäviä taloudellisia kustannuksia.Tyypillisesti näitä ovat IT-laite- tai toimistotilavuokrat. Yhtiön johto on joutunut standardia käyttöön ottaessaan käyttämään harkintaa tietyillä osa-alueilla.      

Taulukot ja tunnuslukujen laskentakaavat

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma yhteensä                         x 100    Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta                           .    Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma pääoma (EUR) = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma                .    Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset velat – rahavarat x 100
   Oma pääoma

Oikaistu liiketulos

Oikaistu liiketulos = Liiketulos ilman tiettyjä vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailtavuuteen vaikuttavia eriä ovat tapahtumat tai liiketoimet, jotka ovat merkittäviä Nurmisen taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa raportoitavaa kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää:

1) myyntivoittoja ja –tappioita ja transaktiokuluja myynneistä sekä hankinnoista 2) poikkeuksellisia alaskirjauksia 3) uudelleenjärjestelykuluja 4) muita eriä, jotka Nurmisen johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.  

Yhtiö on luopunut edellisvuosina käyttämästään ”Vertailukelpoinen tulos” -käsitteestä. Vertailukelpoinen liikevaihto ja liiketulos liittyvät aikaan, jolloin Venäjän liiketoiminnan rakenne ja pääomaintensiteetti olivat toisenlaisia ja valuuttakurssivaihtelut olivat merkityksellisempiä konsernille. Yhtiö katsoo, että uusi ”oikaistu liiketulos” -käsite antaa paremman ymmärryksen liiketoiminnan tilasta ja kehityksestä.