NURMINEN LOGISTICS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020

Nurminen Logistics Oyj                                                     Puolivuosikatsaus 7.8.2020 klo 13.00

Kiinan rahtijunamme ensimmäisen puolikkaan kasvun veturina: liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja liiketappio pieneni. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.

Nurminen Logistics AVAINLUVUT 1.1.–30.6.2020 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019
EUR milj.
Liikevaihto 36,5 34,5
Raportoitu liiketulos -0,5 -1,7
Liiketulosprosentti -1,4 % -5,0 %
Nettotulos -1,6 -3,2
Tulos per osake (€) -0,05 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta 3,4 0,1

                                         

VT. TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA:

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi ja liiketappio pieneni. Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu näkyi ensimmäisen puolikkaan tuloksessa. Huhti-kesäkuun liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa voitollinen. Positiivinen tuloskehitys jatkuu ja toisella vuosipuoliskolla odotetaan merkittävää parannusta vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen nähden.

Kiinteiden kulujen arvioidaan laskevan 0,4-0,5 miljoonaa euroa vuoden toisella puolikkaalla ensimmäiseen verrattuna. Vuositasolla kiinteiden kulujen arvioidaan tulevana vuonna laskevan edelleen miljoonalla vuoden 2020 tasosta.

Ensimmäinen vuosipuolisko oli kaksijakoinen, tammi-maaliskuu olivat tuloksellisesti vaikeita. Metsäteollisuuden lakko, merikonttien saatavuusongelmat  sekä Kiinan sisämaan liikenteen toimimattomuus COVID-19 johdosta vaikuttivat negatiivisesti liiketoimintaan. Kiinan junamme operointi oli yli kuukauden ajaksi pysähtynyt poikkeuksellisen COVID-19 shokin seurauksena Kiinan sisämaan jakelun häiriytyessä viranomaisten asettamien rajoitusten takia. Junien liikkumiselle ei missään vaiheessa asetettu liikkumisrajoituksia, mikä osoittaa junatuotteen toimintavarmuuden.

Olen iloinen henkilöstömme tahdosta ja kyvystä kehittää ja parantaa liiketoimintaamme ensimmäisen vuosipuoliskon vaikeista ulkoisista olosuhteista huolimatta. Kehitys on näkynyt parantuneena asiakaspalveluna ja vaikuttanut liikevaihdon kasvuun ja liiketuloksen kääntymiseen positiiviseksi huhti-kesäkuussa. Kiinteiden kulujen suhde liikevaihtoon on vielä liian iso. Tulosparannuksen jatkumisen varmistamiseksi liikevaihdon kasvuun panostetaan erityisesti Kiinan junaliikenteessämme sekä toiminnan oleellisena tehostamisena Suomen kaikissa toiminnoissa.

Kiinan rahtijunatuotteessa korostuu ainutlaatuinen operointiosaamisemme sisältäen huolintamme ja Vuosaaren terminaalimme palvelut, laaja asiakaskunta edustaen teollisuutta ja kauppaa sekä kasvava kansainvälinen asiakaskunta, joka käyttää junaamme kuljetuksissa Keski-Eurooppaan. Nämä tekijät yhdessä mahdollistavat kannattavan kasvun tulevaisuudessa. Junatuotteemme oli merkittävässä roolissa pandemian aikana Suomen terveydenhoidon tarvikkeiden saatavuuden turvaamisessa.

 

Solmimme kesäkuussa sopimuksen Narvikin Sataman kanssa tavoitteena olla merkittävä toimija tuoreen kalan viennissä Kiinan markkinoille. Toimitukset alkavat vuoden 2020 aikana. Otamme käyttöön kylmäkonttikalustoa Kiinan liikenteeseemme, mikä avaa meille merkittävän uuden markkinan ja kilpailuedun myös tuoreliha- ja virvoitusjuomaviennissä Kiinan markkinoille.

Junatuotteen hyvän kehityksen varmistamiseksi vahvistimme merkittävästi liiketoimintaorganisaatiotamme kansainvälisessä rautatieliiketoiminnassa. Tämä mahdollistaa yhtiömme pysymisen logistisesti EU -alueen paalupaikalla Kiinan markkinoiden saavutettavuuden osalta. Toimiva rahtijunatuotteemme on suurin yksittäinen logistinen innovaatio Suomen markkinoilla 2000 -luvulla. Sen kasvunäkymät ovat hyvät.

Kesäkuussa voimaan tullut uusi liiketoimintojen johtamismalli parantaa tulosvastuullista liiketoimintajohtamista ja palvelukehitystämme jatkossa. 

Sekä terminaalien että huolinnan liiketoiminnan volyymit pysyivät odotettua vakaampina nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa, mikä johtui laajasta asiakaskunnastamme edustaen eri toimialoja sekä toimipisteidemme maantieteellisestä peitosta.

Cargo -liiketoiminta oli terminaalien osalta alkuvuonna tappiollista ja kiihdytämme tehostustoimia, jotka näkyvät jatkossa pienempinä kiinteinä kuluina sekä parantuneena palveluna. Terminaalipalveluja rasitti edelleen korkea vuokrataso toimipisteissä, joissa toimimme vuokratiloissa. Odotamme terminaaleilta parempaa kannattavuutta vuodesta 2021 alkaen. Erityisesti ainutlaatuisille Kemikaaliterminaaleille Kotkassa ja Heavy -terminaalillemme Vuosaaressa asetamme selkeästi kovemmat tavoitteet.

Huolintaliiketoiminta jatkoi hyvän tuloksen tekemistä. Aiemmat panostuksemme tietojärjestelmiin tukevat toiminnon hyvää kehitystä myös jatkossa huomioiden riippuvuussuhteen Suomen ulkomaankaupan volyymeihin. Baltian liiketoiminnot jatkuivat vakaina. 

Kokonaisuutena yhtiön kannattavuus on vielä epätyydyttävällä tasolla ja yhtiön kannattavuuden ja taserakenteen parantaminen vaatii vielä lisätoimia.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Suomen talouden kehitys hiipui vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla COVID-19 pandemian seurauksena. Suomen Kiinan kaupan säilyminen hyvällä tasolla heijastui Nurminen Logisticsin toimintaan positiivisesti. Kiinan rahtijunatuotteen kuljetusvolyymit kasvoivat voimakkaasti luotettavuuden ja hyvän operointikykymme ansiosta sekä muiden kuljetusmuotojen epävarmuudesta johtuen.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR

1–6/2020 1–6/2019
Liikevaihto 36 480 34 470
Liiketulos -508 -1 709

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 36,5 (34,5) miljoonaan euroon, jossa oli kasvua vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna 5,8 prosenttia. Katsauskauden liiketulos parani -0,5 miljoonaan euroon (-1,7). Positiivinen tuloskehitys on ensisijaisesti Kiinan rahtijunaliikenteen kasvun ansiota. Myös huolintaliiketoiminnan alkuvuoden tuloskehitys oli positiivista. Konsernin hallinnon kiinteät kulut laskivat selvästi vertailukaudesta.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2020 ensimmäisen puolikkaan tulos parani selvästi edellisvuodesta, jonka tulosta rasittivat Kiinan rahtijunaliiketoimintaan tehdyt panostukset. COVID-19 pandemia vaikutti kansainväliseen logistiikka­markkinaan vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Teollisuustuotannon kutistuminen näkyi laskevina kuljetusvolyymeinä. Merirahtiyhteyksiä karsittiin ja mannerten välinen liikenne väheni.

Haastava toimintaympäristö heijastui Kiinan rahtijunaliiketoimintaan erityisesti helmi-maaliskuussa, jolloin Kiinan liikkumisrajoitusten johdosta kuljetuksia jouduttiin viivästyttämään. Kiinan vahva elpyminen vuoden toisella neljänneksellä sekä meri- ja lentorahtikuljetustarjonnan supistuminen ja hintojen nousu edesauttoivat Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvua ja asiakaskanta laajeni. Liikevaihdon kasvu näkyi suoraan liiketuloksessa. Rahtijunaliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi vuodesta 2019 44 prosenttia 4,1 miljoonaan euroon (2,9). Rahtijunaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 11 prosenttia (8).

Huolintaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja tulos parani ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin teollisuuden volyymit olivat hyvällä tasolla sekä metsäteollisuuden että terästuonnin osalta. COVID-19 vaikutukset näkyivät huolinnan toimeksiantojen volyymeissä pääasiassa toukokuussa. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa (4,9) ja kasvu edelliseen vuoteen oli 36 prosenttia. Huolintaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 18 prosenttia (14).

Terminaalipalveluissa paperiteollisuuden tammi-helmikuun lakon välittömät vaikutukset jäivät vähäisiksi ja ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskehitys oli positiivista. Lakon ja COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät toisen vuosineljänneksen osalta varastotason laskuna ja projektitoimeksiantojen lykkäyksinä. COVID-19 vaikutukset jäivät odotettua vähäisemmiksi. Terminaalipalvelujen tammi-kesäkuun liikevaihto laski edellisvuodesta 8 prosenttia 7,0 miljoonaan euroon (7,6). Liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 19 prosenttia (22).

Nurminen Logistics nimitti kesäkuussa uuden operatiivisen liiketoimintojen johtoryhmän. Operatiivinen johtoryhmä mahdollistaa palvelutason ja tehokkuuden parantamisen sekä tukee erityisesti voimakkaasti kasvavan Kiinan junaliikenteen kehitystä.

Venäjän yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni edellisen vuoden vertailujaksoon verrattuna. COVID-19 pandemialla ei ollut suoria vaikutuksia liiketoimintaan. Operatiiviseen johtoryhmään liittynyt Olga Stepanova otti kesäkuussa vastatakseen Kiinan rahtijunaliiketoiminnan sekä Venäjän yhtiön liiketoiminnan. Stepanova on ollut luomassa koko Kiinan ja Euroopan välistä konttijunaliikennettä sen alusta lukien Venäjän Valtion Rautateiden myyntijohtajana, ja tuntee hyvin markkinan ja laajan eurooppalaisen asiakaskunnan. Hänen osaamisensa raaka-ainekuljetuksissa antaa myös mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön Venäjälle suuntautuvaa rautatieliikennettä.

Baltian liiketoiminnan ensimmäisen vuosipuolikkaan liikevaihto ja liiketulos laskivat edellisen vuoden vertailujaksoon nähden. COVID-19 pandemian vaikutukset jäivät vähäisiksi. Vahvat vientivolyymit tukivat Liettuan toimintoja. Latvian liikevaihto kasvoi Venäjälle ja Keski-Aasiaan toimitettujen projektitoimeksiantojen johdosta. Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto laski 2 prosenttia 18,7 miljoonaan euroon (19,2). Liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 51 prosenttia (56). Baltian liiketoiminnan kannattavuus on hyvällä tasolla ja liiketoiminnan edellytykset ovat hyvät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics arvioi, että yleinen talouden ja markkinoiden kehitys hidastuu edelleen johtuen COVID-19 pandemian vaikutuksista. Uskomme, että Nurminen Logisticsin Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu jatkuu ja yhtiön kannattavuus paranee. Yhtiön erikoislogistiikkapalvelujen kysyntä säilyy hyvänä erityisosaamisemme ansiosta.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Nurminen Logistics ei anna tulosohjeistusta vuodelle 2020.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailman kaupan ja erityisesti Suomen viennin ja tuonnin yleinen heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön palvelujen kysyntään ja sitä kautta tulokseen. Oletettua merkittävästi heikompi liiketoiminnan kehitys vaikeuttaisi yhtiön rahoitusasemaa.

COVID-19 epidemian voimakas toinen aalto Kiinassa vaikuttaisi maan sisälogistiikkaan, mikä vaikuttaisi junien syöttöliikenteeseen.

Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu voi olla odotettua hitaampaa, erityisesti uuden tyyppisten toimitusten ja uusien reittien osalta, mikäli COVID-19 henkilömatkustusrajoitukset jatkuvat tai kiristyvät entisestään. Henkilömatkustusrajoitukset saattavat vaikeuttaa asiakkaidemme kaupallisia neuvotteluja erityisesti uusien tuotteiden lanseerauksissa.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logisticsin internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien rahavirtaan vaikuttivat tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon tehdyt investoinnit 0,1 miljoonaa euroa ja PFC Nordic Oy:n hankinta 0,1 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -3,3 miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 4,0 miljoonaa euroa. Yhtiön johto arvioi, että operatiivinen kassavirta riittää kattamaan nykyisen liiketoiminnan kulut ja vastuut seuraavan 12 kuukauden ajan.

Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat, yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, koostuvat pääosin 2,3 miljoonan euron vuokrasopimusveloista ja 0,9 miljoonan euron factoringveloista. Pitkäaikaiset korolliset velat ovat 40,0 miljoonaa euroa, josta 27,0 miljoonaa euroa liittyvät IFRS 16 mukaisesti kapitalisoituihin vuokravastuisiin. Pitkäaikaiset lainat ovat 13,0 miljoonaa euroa. Nämä lainat Ilmariselta erääntyvät kesäkuussa 2023.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 43,2 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 39,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 1,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen hybridilaina Ilmariselta.

Taseen loppusumma oli 52,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste -4,3 prosenttia.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 0,1 (0,4) miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia liikevaihdosta. Poistot olivat 2,6 (2,7) miljoonaa euroa eli 7,1 prosenttia (7,9) liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) Nurminen Logistics Services Oy (100 %), RW Logistics Oy (100 %), PFC Nordic Oy (100%), Kiinteistö Oy Kotkan Siikasaarentie 78 (100%), Kiinteistö Oy Luumäen Suoanttilantie 101 (100%), Kiinteistö Oy Vainikkalan Huolintatie 13 (100%), NR Rail Oy (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 171, kun se 30.6.2019 oli 177. Ulkomailla työskenteli 28 henkilöä. Henkilöstökulut olivat katsauskaudella yhteensä 4,4 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa vuonna 2019).

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Nurminen Logisticsin johtoryhmään kuuluivat 30.6.2020: Olli Pohjanvirta, vt. toimitusjohtaja 25.5.2020 alkaen, Iiris Pohjanpalo, CFO, Petri Luurila, CIO, Jonna Paasonen, VP Forwarding 15.5.2020 alkaen. Lisäksi johtoryhmään kuului Mikko Järvinen, myyntijohtaja 20.5.2020 saakka, sekä Tero Vauraste, toimitusjohtaja 24.5.2020 saakka.

JOHDON LIIKETOIMET

Nurminen Logistics Oyj tiedotti 4.5.2020 toimitusjohtaja Tero Vaurasteen merkintäilmoituksen 120 000 osakkeesta yksikköhinnalla 0,24.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–30.6.2020 oli 2 325 321  kappaletta, joka on 5,2 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 585 tuhatta euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 0,23 euroa osakkeelta ja ylin 0,30 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,24 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 10 733 802 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 1 443. Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan omistukset on kerrottu taulukko-osassa.

Yhtiön osakemäärä oli katsauskaudella 44 724 174 kappaletta. Yhtiöllä oli 30.6.2020 hallussaan omia osakkeita 106 333 kappaletta, mikä on 0,24 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.6.2020 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2019−31.12.2019 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle sekä vahvisti palkitsemispolitiikan.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2019−31.12.2019 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Irmeli Rytkönen ja Alexey Grom.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1500 euroa kokoukselta, muille Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle myönnetään lisäksi puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2021 asti eikä valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 17.1.2020 käynnistävänsä koko Suomen tytäryhtiöiden henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut varautumisena logistiikan tavaravirtojen hiljenemiseen valmistavan teollisuuden ja muun asiakaskunnan työmarkkinahäiriöiden johdosta. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.2.2020. Työmarkkinahäiriöiden päätyttyä yhtiö ei toteuttanut sopeuttamistoimenpiteitä.

Yhtiö tiedotti 4.3.2020 tekevänsä 5,3 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen vuoden 2019 tilinpäätökseen. Alaskirjaus vaikuttaa negatiivisesti omavaraisuusasteeseen. Yhtiö on sopinut takaajien kanssa omavaraisuuteen liittyvästä kovenanttiehdosta luopumisesta.

Yhtiö tiedotti 17.3.2020 käynnistävänsä Nurminen Logistics Services Oy:n henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut globaalin pandemiatilanteen aiheuttamien mahdollisten logistiikan tavaravirtojen muutoksiin varautumiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 16.4.2020. Yhtiö on neuvotellut henkilöstön edustajien kanssa mahdollisuuden lomauttaa Nurminen Logistics Services Oy:n koko henkilöstö ennen 31.3.2021 enintään 90 päivän ajaksi, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu COVID-19 tilanteesta aiheutuvaa vähentymistä tai torjuntatoimien aiheuttamia häiriöitä.

Yhtiö tiedotti 16.4.2020 käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut Nurminen Logistics Oyj:n henkilöstön sekä liiketoimintakaupassa Nurminen Logistics Services Oy:n palvelukseen siirtyneen PFC Nordic Oy:n henkilöstön kanssa COVID-19 torjuntatoimien aiheuttamiin taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikutuksiin varautumiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.5.2020. Yhtiö on neuvotellut henkilöstön edustajien kanssa mahdollisuuden lomauttaa Nurminen Logistics Oyj:n koko henkilöstö ennen 31.3.2021 enintään 90 päivän ajaksi ja PFC Nordic Oy:ltä Nurminen Logistics Services Oy:n palvelukseen siirtyneen henkilöstön jäsenten osalta 90 päivän ajaksi ennen 27.10.2020.

Yhtiö tiedotti 22.4.2020 Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen päätöksestä yhteensä 120 000 osakkeen suunnatusta osakeannista toimitusjohtaja Tero Vaurasteelle merkintähinnalla 0,24 euroa. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2020.

Yhtiö tiedotti 22.4.2020 Hannu Leinosen jäävän pois Nurminen Logistics Oyj:n hallituksesta.

Yhtiö tiedotti 15.6.2020 Irmeli Rytkösen nimityksestä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

Seuraava taloudellinen katsaus

Nurminen Logstics -konsernin vuositilinpäätöskatsauksen julkaisuajankohta sekä vuoden 2021 taloudellinen tiedotusaikataulu julkaistaan joulukuussa 2020.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, vt. toimitusjohtaja, p. 040 900 6799

JAKELU                                                                         

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet                                                     

www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla. 

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
1000 EUR
LIIKEVAIHTO 36 480 34 470 69 340
Liiketoiminnan muut tuotot  13 16 64
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -26 945 -25 200 -50 418
Palkat ja muut työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 381 -4 433 -9 196
Poistot ja arvonalentumiset -2 586 -2 706 -11 044
Liiketoiminnan muut kulut -3 089 -3 856 -7 262
LIIKETULOS -508 -1 709 -8 517
Rahoitustuotot 3 5 12
Rahoituskulut -991 -1 165 -2 382
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset -6 16 25
TULOS ENNEN VEROJA -1 501 -2 852 -10 864
Tuloverot -141 -312 -570
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 642 -3 164 -11 433
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -3 -48 -41
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -3 -48 -41
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1 645 -3 212 -11 474
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -2 225 -4 917 -12 903
Määräysvallattomille omistajille 583 1 753 1 470
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -2 228 -4 965 -12 944
Määräysvallattomille omistajille 583 1 753 1 470
Tulos/osake, laimentamaton, eur -0,05 -0,11 -0,29
       
Tulos/osake, laimennettu, eur -0,05 -0,11 -0,29

 

KONSERNITASE

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
1000 EUR
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 34 733 39 388 35 810
Liikearvo 899 5 970 899
Muut aineettomat hyödykkeet 1 793 1 818 1 933
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 204 201 209
Saamiset 244 317 244
PITKÄAIKAISET VARAT 37 872 47 694 39 095
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 80 92 87
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 817 8 042 7 822
Rahavarat 4 095 9 389 4 187
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 897   897
LYHYTAIKAISET VARAT 14 889 17 523 12 993
VARAT YHTEENSÄ                            52 761 65 217 52 088
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 4 215 4 215 4 215
Ylikurssirahasto 86 86 86
Muut rahastot 28 836 28 808 28 808
Muuntoero -9 -13 -6
Kertyneet voittovarat -37 779 -27 552 -35 497
Hybridilaina 1 500 1 500 1 500
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA -3 151 7 044 -894
Määräysvallattomien omistajien osuus 904 1 983 1 695
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -2 247 9 027 802
VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat   52 24
Muut velat 186 74 212
Rahoitusvelat 39 999 41 181 39 900
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 40 185 41 307 40 136
LYHYTAIKAISET VELAT
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   273 237
Rahoitusvelat 3 211 6 471 3 102
Ostovelat ja muut velat 11 611 8 138 7 811
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14 822 14 883 11 150
VELAT YHTEENSÄ 55 007 56 190 51 287
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 52 761 65 217 52 088

 

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
1 000 EUR
Kauden tulos -1 642 -3 164 -11 433
Oikaisut 3 785 4 137 12 658
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 143 972 1 224
Käyttöpääoman muutos 2 228 263 1 180
Rahoituserät ja verot -981 -1 120 -1 945
Liiketoiminnan rahavirta 3 390 116 458
Investointien rahavirta -183 360 -81
Rahoituksen rahavirta -3 299 -2 600 -7 837
Rahavarojen muutos -92 -2 125 -7 460
Rahavarat tilikauden alussa 4 054 11 514 11 514
Rahavarojen muutos -92 -2 125 -7 460
Rahavarat tilikauden lopussa 3 961 9 389 4 054

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Vararahasto
D = SVOP rahasto
E = Oman pääoman ehtoiset lainat
F = Muuntoerot
G = Edellisten tilikausien voitto/tappio
H = Määräysvallattomien omistajien osuudet
I = Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA          1-6/2020 1000 EUR

A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2020 4 215 86 2 378 26 430 1 500 -6 -35 498 1 696 802
Tilikauden tulos -2 225 583 -1 642
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot -3 -3
Tilikauden laaja tulos yhteensä -3 -2 225 583 -1 645
Liiketoimet omistajien kanssa 29 29
Hybridilainan korko verojen jälkeen -24 -24
Osakepalkkiot 35 93 128
Osingonjako  -1 467 -1 467
Muut muutokset* -68 -68
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 29 -56 -1 374 -1 402
Oma pääoma 30.6.2020 4 215 86 2 378 26 458 1 500 -9 -37 779 904 -2 247

*Kotkan kiinteistökorjausvelka edellisiltä tilikausilta.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA          1-6/2019 1000 EUR

A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2019 4 215 86 2 378 26 430 1 500 35 -22 615 1 123 13 151
Tilikauden tulos -4 917 1 753 -3 164
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot -48 -48
Tilikauden laaja tulos yhteensä -48 -4 917 1 753 -3 212
Hybridilainan korko verojen jälkeen -24 -24
Osakepalkkiot 35 35
Osingonjako -937 -937
Muut muutokset -30 44 14
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -19 -893 -912
Oma pääoma 30.6.2019 4 215 86 2 378 26 430 1 500 -13 -27 552 1 983 9 027

Käyttöomaisuuden muutokset

Käyttöomaisuuden muutokset

Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2020 35 810 2 831 38 642
Lisäykset IFRS vuokrasopimukset 1 268 1 268
Lisäykset FAS 11 55 65
Keskeneräiset hankinnat 46 46
Vähennykset -7 -4 -11
Poistot ja arvonalentumiset -2 394 -191 -2 586
Kirjanpitoarvo 30.6.2020 34 733 2 692 37 425
Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 8 757 7 360 16 117
Lisäykset IFRS vuokrasopimukset 35 465 35 465
Lisäykset FAS 44 565 609
Vähennykset -2 368 -2 368
Poistot ja arvonalentumiset -2 569 -137 -2 706
Kurssierot 59 59
Kirjanpitoarvo 30.6.2019 39 388 7 788 47 176

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta sekä osakkuusyhtiöt.

Lähipiiritapahtumat

1-6/2020
1000 EUR
Myynnit 59
Ostot 33
Lyhytaikaiset saamiset 3

Huhtikuun lopussa toimitusjohtaja Tero Vauraste merkitsi suunnatussa annissa 120 000 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta merkintähinnalla 0,24 euroa.

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut

1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Bruttoinvestoinnit, 1 000 EUR 111 444 722
Henkilöstö kauden lopussa 171 177 176
Liiketulos % -1,4 % -5,0 % -12,3 %
Kurssikehitys      
Osakkeen kurssi alussa 0,27 0,25 0,25
Osakkeen kurssi lopussa 0,24 0,30 0,27
Jakson ylin 0,30 0,44 0,44
Jakson alin 0,23 0,25 0,26
       
Oma pääoma / osake eur -0,07 0,16 -0,02
Tulos /osake eur, laimentamaton -0,05 -0,11 -0,29
Tulos / osake eur, laimennettu -0,05 -0,11 -0,29
Omavaraisuusaste, % -4,3 % 13,9 % 1,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 1741,0 % 424,7 % 4849,1 %

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vakuudet ja vastuusitoumukset, 1000 EUR

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä ja pantattu tytäryhtiöosakkeita
Rahalaitoslainat 13 878 14 285 13 707
Annetut kiinnitykset 15 500 15 500 15 500
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo 23 352 10 108 23 352
Muut vastuusitoumukset
Tulli- ja muut takaukset 5 923 6 135 5 999
Vuokravastuut 907 735 1 064

 

10 suurinta osakkeenomistajaa 30.6.2020

Osakkeita ja ääniä Osuus -%
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 8 780 000 19,6
NURMINEN JUHA MATTI 5 681 497 12,7
SUKA INVEST OY 5 169 588 11,6
K. HARTWALL INVEST OY AB 3 837 838 8,6
AVANT TECNO OY 3 446 392 7,7
JN ULJAS OY 3 049 388 6,8
RUSCAP OY 2 163 962 4,8
HISINGER-JÄGERSKIÖLD EVA CONSTANCE 1 279 279 2,9
NURMINEN JUKKA MATIAS 1 055 625 2,4
TUULI MARKKU JUHANI 953 850 2,1
YHTEENSÄ 35 417 419 79,2 %

Laatimisperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2019 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa

taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Nurminen Logistics on COVID-19 pandemian johdosta tarkistanut puolivuosikatsauksen laatimisessa käytettyjä arvioita ja oletuksia. COVID-19 pandemian vaikutus taloudellisessa raportoinnissa käytettyihin arvioihin perustuu johdon parhaaseen harkintaan. COVID-19 pandemian vaikutukset eivät heikentäneet yhtiön ennusteita eikä näin ollen ole näkyvissä viitteitä taseen arvonalentumisesta.

COVID-19 pandemian kokonaisvaikutusta ei ole tällä hetkellä mahdollista arvioida, sillä vaikutukset riippuvat pandemian kestosta, vakavuudesta ja toipumisvauhdista sekä hallitusten toimenpiteiden vaikuttavuudesta eri maantieteellisillä alueilla.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

Taulukot ja tunnuslukujen laskentakaavat

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Omavaraisuusaste (%)

Oma pääoma yhteensä                          x 100     Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakekohtainen tulos (EUR) Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta                           .    Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma pääoma (EUR) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma                 .    Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste (%) Korolliset velat – rahavarat    x 100
    Oma pääoma