Nurminen Logistics Oyj suunnittelee suunnatun osakeannin toteuttamista ostaakseen enemmistöosuuden Vuosaaren terminaalikiinteistön omistavasta kiinteistöosakeyhtiöstä

Nurminen Logistics Oyj                                                                                                Sisäpiiritieto 12.11.2020 klo 14.45

 

Nurminen Logistics Oyj (”Yhtiö”) suunnittelee noin 9,3 miljoonan euron suuruisen suunnatun osakeannin toteuttamista ostaakseen enemmistöosuuden Helsingin Vuosaaren terminaalikiinteistön omistavasta kiinteistöosakeyhtiöstä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Toteutettava osakeanti, kiinteistöjärjestely sekä Oma Säästöpankin kanssa sovitut kiinteistö- ja käyttöpääomarahoitukset parantavat merkittävästi Yhtiön kustannusrakennetta, taserakennetta ja Yhtiön kykyä panostaa voimakkaasti kasvavaan Kiinan ja Euroopan väliseen konttijunaliikenteeseen. Suunnatun osakeannin myötä Yhtiö myös laajentaa omistajapohjaansa. Suunnattu osakeanti ja kiinteistöjärjestely on tarkoitus toteuttaa ennen 31.12.2020.  

Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen Ilmarisen kanssa ostaakseen Ilmariselta enemmistöosuuden Vuosaaren terminaalikiinteistön omistavasta kiinteistöosakeyhtiöstä. Yhtiö on terminaalikiinteistössä tällä hetkellä vuokralaisena ja Yhtiö säilyisi vuokralaisena myös kiinteistökaupan jälkeen. Ilmarinen jäisi kiinteistöosakeyhtiön toiseksi omistajaksi.  

Kiinteistöjärjestely keventäisi Yhtiön kustannusrakennetta merkittävästi ja parantaisi yhdessä suunnitellun osakeannin kanssa sen taserakennetta kasvattamalla Yhtiön omaa pääomaa noin 9,3 miljoonalla eurolla ja vähentämällä Yhtiön vuokrasopimusvelkoja noin 26,3 miljoonalla eurolla. Lisäksi Yhtiö arvioi mainitusta järjestelystä koituvien vuotuisten kustannussäästöjen olevan noin miljoona euroa kiinteiden vuokrakustannusten vähenemisen myötä. Pääoma- ja kiinteistöjärjestelyt mahdollistavat Yhtiölle hyvät kasvuedellytykset sen pääliiketoiminnassa, joihin kuuluvat Kiinan konttijunaliikenne, huolintapalvelut, kemikaalihalli ja raskaan tavaran käsittelyhalli. Lisäksi Baltian liiketoimintoja kehitetään edelleen niiden liittyessä vahvemmin mukaan Kiinan junaliiketoimintaan. 

Kiinteistöjärjestelyn rahoittamiseksi Yhtiö suunnittelee enintään 30.000.000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskemista, mikä vastaa noin 67 prosenttia Yhtiön nykyisten osakkeiden kokonaismäärästä, suunnatulla osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tietyille kotimaisille sijoittajille, joista osa kuuluu Yhtiön olemassa oleviin osakkeenomistajiin sekä yhtiön hallitukseen (”Sijoittajat”). Uusien osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa olisi 0,31692 euroa, mikä vastaa Yhtiön osakkeiden kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia 11.11.2020 päättyneen 180 päivän ajalta. Suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet olisi tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta maaliskuussa 2021. Yhtiö on saanut Sijoittajilta merkintäsitoumukset, joiden nojalla Sijoittajat ovat peruuttamattomasti tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään yhdessä yhteensä noin 9,3 miljoonalla eurolla uusia osakkeita suunnatussa osakeannissa. Yhtiön arvion mukaan suunnattu osakeanti on nykyisissä markkinaolosuhteissa Yhtiön kannalta edullisin vaihtoehto lisäpääoman keräämiseksi nopeutensa, tehokkuutensa sekä kustannuksiensa puolesta. Suunnattu osakeanti voidaan katsoa Yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien edun ja Yhtiön toiminnan kannalta välttämättömäksi Yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintaedellytysten turvaamiseksi. Yhtiö kutsuu erikseen koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään suunnatusta osakeannista. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 76 % (tilanne 31.10.2020) Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat sitoutuneet osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään osakeantivaltuutuksen antamisen puolesta. 

Yhtiö on sopinut Oma Säästöpankin kanssa laajasta yhteistyöstä Yhtiön kiinteistö- ja käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseksi.  

Vuonna 2021 junaliiketoiminnalle haetaan merkittävää kasvua ja sen uskotaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 verrattuna. Kasvun taustalla on erittäin monipuolinen, eri toimialoilta koostuva kansainvälinen asiakaskunta ja Suomen hyvä sijainti kauttakulkumaana. Nurminen Logistics Oyj aikoo panostaa vahvasti myös digitalisaation kehittämiseen ja sitä kautta parantaa asiakkaiden toimitusketjujen tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Lisäksi Yhtiö avaa uuden toimipisteen Kiinaan Chongqingiin. Näillä suunnitelluilla toimenpiteillä ja jo aiemmin vuonna 2020 toteutetuilla sekä tässä tiedotteessa edellä mainituilla merkittävillä kustannusrakenteen tehostamisilla Yhtiön kyky panostaa Kiinan junaliiketoiminnan kasvuun paranee huomattavasti. Nurminen Logistics Oyj:n lähitulevaisuuden tavoitteena on olla yksi merkittävimpiä Kiinan ja Euroopan välisen junaliikenteen toimijoita.  

Helsingissä 12. marraskuuta 2020 

NURMINEN LOGISTICS OYJ 

Hallitus 

Lisätietoja:  

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja, p. 040 900 6977 

 

JAKELU 

                                                                        

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi