Nurminen Logistics tähtää strategiansa mukaisesti liiketoiminnan kasvattamiseen ja julkistaa pääomajärjestelyn

Nurminen Logistics Oyj                                            Pörssitiedote                                   26.6.2017 klo 13.50

Nurminen Logistics Oyj:n (”Nurminen Logistics” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt vahvistaa Yhtiön strategisia tavoitteita. Yhtiö keskittyy nykyisen strategiansa mukaisesti toimintansa kasvattamiseen ja kehittämiseen sekä logistisen arvoketjun pidentämiseen niin orgaanisesti kuin mahdollisten yrityskauppojenkin kautta painopistealueiden ollessa rautatieliiketoiminnan, teollisuuden logististen palveluiden sekä satamatoimintojen kehittämisessä. Yhtiön hallitus on päättänyt vahvistaa edellytyksiä toteuttaa sen strategiaa tukevia suunnitelmia Yhtiön pääomarakennetta vahvistavin pääomajärjestelyin.

Nurminen Logisticsin hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen sille 21.4.2017 antaman valtuutuksen perusteella nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan merkintäoikeusannin toteuttamisesta, jossa tarjotaan enintään 29 229 764 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) osakkeenomistajien merkittäväksi merkintähintaan 0,28 euroa (”Merkintäoikeusanti”). Merkintäoikeusannissa ei ole toissijaista merkintäoikeutta ja merkitsemättä jääneiden uusien osakkeiden osalta Yhtiön hallitus voi päättää niiden tarjoamisesta ja allokoinnista tietyille tahoille. Tietyt tahot ovat antaneet sitoumuksia tietyin tavanomaisin ehdoin merkitä merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita (”Private Placement”). Lisäksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) on sitoutunut tietyin ehdoin merkitsemään uusia osakkeita siten, että Yhtiön eräiden kiinteistöjen takaisinostoon liittyviä Yhtiön maksuvelvoitteita Ilmariselle (”Sale and Lease Back -järjestely”) käytetään merkintähinnan maksuun kuittaamalla (”Suunnattu Konversioanti”). Yhtiön vastaanottamien merkintäsitoumusten enimmäismerkintämäärät Private Placementin osalta vastaavat yhteensä noin 59,87 prosenttia Merkintäoikeusannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä ja Suunnatun Konversioannin osalta noin 30,04 prosenttia Merkintäoikeusannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä. Edellisten lisäksi tietyt Yhtiön johdon jäsenistä ovat ilmoittaneet käyttävänsä merkintäoikeuksiaan tai antaneet merkintäsitoumuksen Yhtiölle.

Merkintäoikeusannin lisäksi Yhtiö on sopinut Ilmarisen kanssa järjestelystä, jossa 1,5 miljoonaa euroa Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyyn liittyviä maksuvelvoitteita Ilmariselle käytetään vaihdettavan oman pääoman ehtoisen hybridilainan merkitsemiseen (”Vaihdettava Hybridilaina”), jonka Ilmarinen on sitoutunut merkitsemään kokonaan. Vaihdettava Hybridilaina on ehdollinen muun muassa sille, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 5 330 000 uuden osakkeen osalta aiemman voimassaolevan valtuutuksen lisäksi, muuttamatta varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 hallitukselle myöntämää valtuutusta.

Merkintäoikeusanti, Private Placement ja Suunnattu Konversioanti ovat ehdollisia Vaihdettavan Hybridilainan toteutumiselle. Mikäli (i) Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous ei valtuuta Yhtiön hallitusta päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai (ii) Vaihdettavaa Hybridilainaa ei merkitä kokonaan, Yhtiön hallitus tulee peruuttamaan Merkintäoikeusannin ja Uusista Osakkeista maksettu Merkintähinta maksetaan takaisin merkitsijöille. Mikäli hallitus päättäisi edellä kuvatusti peruuttaa Merkintäoikeusannin, käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja sijoittajat, jotka ovat hankkineet Merkintäoikeudet niiden ollessa kaupankäynnin kohteena ja jotka eivät ole merkinneet Uusia Osakkeita niiden perusteella, menettävät Merkintäoikeuksista maksamansa hinnan.

Merkintäoikeusanti

Merkintäoikeusanti lyhyesti

  • Noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat Nurminen Logisticsin Yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden edistämiseksi, taseen vahvistamiseksi ja Yhtiön velkarakenteen keventämiseksi. Lisäksi Ilmarinen on sitoutunut merkitsemään merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita enintään 2 458 400,00 eurolla kuittaamalla merkintähinnan osalta Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyyn liittyviä maksuvelvoitteita Ilmariselle, mikä vähentää Yhtiön velkoja, mutta siitä ei kerry varoja Yhtiölle.
  • Kaksi (2) uutta osaketta jokaista täsmäytyspäivänä 28.6.2017 omistettua yhtä (1) nykyistä osaketta kohden.
  • Merkintähinta 0,28 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta.
  • Nurminen Logisticsin osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeutta 27.6.2017 alkaen.
  • Merkintäaika alkaa arviolta 3.7.2017 kello 9.30 ja päättyy arviolta 21.7.2017 kello 16.30 Suomen aikaa.
  • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa arviolta 3.7.2017 ja päättyy 17.7.2017.

Yleistä Merkintäoikeusannista  

Yhtiön hallitus on 26.6.2017 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella Merkintäoikeusannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen yhteensä enintään 29 229 764 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). Yhtiö antaa kaikille nykyisille osakkeenomistajilleen, jotka ovat Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä 28.6.2017 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nurminen Logisticsin osakasrekisteriin, kaksi (2) vapaasti luovutettavissa olevaa, arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta (”Merkintäoikeus”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden Osakkeen 0,28 euron merkintähintaan (”Merkintähinta”). Merkintähinta vastaa noin 71,6 prosentin laskennallista alennusta osakkeen päätöskurssiin 0,985 euroa 22.6.2017. Osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeutta 27.6.2017 alkaen. Merkintäaika alkaa arviolta 3.7.2017 ja päättyy arviolta 21.7.2017. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin pörssissä arviolta 3.7.2017 ja päättyy arviolta 17.7.2017.

Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä voi Merkintäoikeusannin seurauksena nousta 14 674 410 nykyisestä osakkeesta ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa enintään 43 904 174 Osakkeeseen. Olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat 199,19 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Merkintäoikeusantia ja 66,58 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen.

Merkintäetuoikeusannissa ei ole toissijaista merkintäoikeutta.

Merkintäsitoumukset

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Uljas Oy sekä Jukka Nurminen, Mikko Nurminen ja Satu Lassila, edustaen tämän tiedotteen päivämääränä yhteensä noin 76,13 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Yhtiölle, että nämä eivät tule käyttämään Merkintäoikeuksiaan suunnitellussa Merkintäoikeusannissa eivätkä tule myymään tai muutoin luovuttamaan Merkintäoikeuksiaan.

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus voi päättää merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta ja allokoinnista Merkintähintaan private placement -järjestelyssä. Suomen Kauppayhtiöt Oy, K. Hartwall Invest Oy Ab, Avant Tecno Oy, Eva Hisinger-Jägerskiöld, Apteekkien Eläkekassa ja Matti Eestilä ovat kukin tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Uusia Osakkeita Merkintähintaan, siltä osin kun niitä ei ole muutoin merkitty ja maksettu Merkintäoikeuksien nojalla, kuitenkin vain siinä määrin, että kunkin omistusosuus Yhtiöstä jää alle 30 prosentin ja yhteismäärältään enintään seuraavasti: Suomen Kauppayhtiöt Oy enintään 1 600 000,00 eurolla, K. Hartwall Invest Oy Ab enintään 1 000 000,00 eurolla, Avant Tecno Oy enintään 1 000 000,00 eurolla, Eva Hisinger-Jägerskiöld enintään 500 000,00 eurolla, Apteekkien Eläkekassa enintään 500 000,00 eurolla ja Matti Eestilä enintään 300 000,00 eurolla (”Private Placement”). Lisäksi Ilmarinen on sitoutunut tietyin ehdoin merkitsemään Uusia Osakkeita kuittaamalla Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyn maksuvelvoitteita Ilmariselle Merkintähintaan enintään yhteensä 2 458 400,00 eurolla (”Suunnattu Konversioanti”) siltä osin kuin Uusia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella edellyttäen, että Ilmarisen omistusosuus Yhtiössä jää alle 20 prosentin. Suunnatussa Konversioannissa osakemerkintä maksetaan kokonaisuudessaan käyttämällä Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyn maksuvelvoitteita Ilmariselle osakemerkintöjen maksuun. Suunnattu Konversioanti vähentää Yhtiön velkoja, mutta siitä ei kerry varoja Yhtiölle.

Nurminen Logistics julkistaa Merkintäoikeusannin alustavan tuloksen arviolta 24.7.2017 ja lopullisen tuloksen 28.7.2017.

Merkintäoikeusannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Hankittavien varojen käyttö

Nurminen Logistics saa Merkintäoikeusannissa ja sen jälkeen mahdollisesti toteutettavassa Private Placementissa bruttovaroja noin 5,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilmarinen on sitoutunut merkitsemään merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita enintään 2 458 400,00 eurolla, jossa merkintähinta maksetaan kuittaamalla Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyyn liittyviä maksuvelvoitteita Ilmariselle, mikä vähentää Yhtiön velkoja, mutta siitä ei kerry varoja Yhtiölle.

Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena on Yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden edistäminen, Yhtiön taseen vahvistaminen ja Yhtiön velkarakenteen keventäminen.

Listalleottoesitteen julkistaminen

Nurminen Logistics on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Merkintäoikeusantiin liittyvän listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta 26.6.2017. Listalleottoesite tulee olemaan saatavilla Nurminen Logisticsin verkkosivustolla osoitteessa www.nurminenlogistics.fi arviolta 26.6.2017 alkaen.

Nurminen Logisticsin ja Ilmarisen välinen oman pääoman ehtoinen vaihdettava hybridilaina

Nurminen Logisticsin strategian mukaisten tavoitteiden edistämiseksi, Yhtiön taseen vahvistamiseksi ja Yhtiön velkarakenteen keventämiseksi Yhtiö ja Ilmarinen ovat sopineet oman pääoman ehtoisesta 1 500 000,00 euron vaihdettavasta hybridilainasta (oman pääomanehtoinen vaihtovelkakirjalaina), joka tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Ilmariselle merkittäväksi kokonaisuudessaan. Hybridilainan merkintä tehdään kokonaisuudessa käyttämällä Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyyn liittyviä maksuvelvoitteita Ilmariselle Hybridilainan merkintään.

Vaihdettava Hybridilaina on ehdollinen sille, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 5 330 000 uuden osakkeen osalta aiemman voimassaolevan valtuutuksen lisäksi, muuttamatta varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 hallitukselle myöntämää valtuutusta. Mikäli ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen edellä kuvatusti ja Vaihdettava Hybridilaina toteutetaan, Yhtiö tiedottaa erikseen Vaihdettavan Hybridilainan liikkeeseenlaskusta ja merkitsemisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön hallitus on päättänyt oman pääoman ehtoiseen vaihdettavaan hybridilainaan liittyen kutsua koolle Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi 17.7.2017. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun erillisellä tiedotteella.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 900 6977
Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, puhelin 010 545 7011

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA:

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikkaan tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tätä tiedotetta ei saa edelleen välittää, levittää tai julkaista, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja alueet, Yhdysvaltojen osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia). Arvopapereita ei tarjota myytäväksi Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen perusteella. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933), muutoksineen, mukaisesti, eikä osakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei osakkeita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarkoituksena ei ole tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tämä tiedote ja tehtävä tarjous on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat (1) Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (2) sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia sijoittajia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), määräyksen 2005 muutoksineen (”määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla tai ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) mukaisia tahoja (”korkean varallisuustason omaavat yritykset, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.”), tai (3) henkilöille, joille tiedote ja tarjous voidaan muutoin laillisesti vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain artiklan 21 mukaan kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat Tahot”). Henkilöiden, jotka eivät ole Asiaankuuluvia Tahoja, ei tule toimia tämän tiedotteen nojalla tai nojautua siihen. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukseen tai sijoitustoimintaan liittyvä tieto on tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville.

Liite                    Merkintäoikeusannin ehdot