Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj                                                                                  Pörssitiedote 12.4.2021 klo 13.45 
 

Koronavirustilanteesta johtuen Nurminen Logistics Oyj:n hallitus oli päättänyt, että osakkeenomistaja pystyi osallistumaan yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan. Yhteensä 16 osakkeenomistajaa oli edustettuna yhtiökokouksessa. 

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2021 tehtiin seuraavat päätökset: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen ja palkitsemisraportin hyväksyminen 

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2020 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle sekä hyväksyi palkitsemisraportin. 

Osingonmaksu 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2020 ei makseta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot 

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Irmeli Rytkönen ja Alexey Grom. Yhtiökokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Victor Hartwall, Erja Sankari ja Karri Koskela. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 30 000 euroa.  

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta, muille Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta, mikäli hän on fyysisesti läsnä, muussa tapauksessa kokouspalkkio on 1000 euroa. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen (3) vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen 

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.  

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 1 500 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat voimassaolevat osakeantivaltuutukset. 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26. huhtikuuta 2021.  

Nurminen Logistics Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 900 6977. 

JAKELU  

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet  

www.nurminenlogistics.com