NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Nurminen Logistics Oyj                                                Tilinpäätöstiedote 18.2.2016 klo 13.00

Vuosi 2015 oli haastava, liikevaihto pieneni ja tulos jäi tappiolliseksi

NURMINEN LOGISTICSIN AVAINLUVUT 1.1. – 31.12.2015

 • Liikevaihto oli 43,0 milj. euroa (2014: 52,8 milj. euroa).
 • Raportoitu liiketulos oli -2,1 milj. euroa (1,3 milj. euroa).
 • Liiketulosprosentti oli -4,9 % (2,5 %).
 • Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli -1,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
 • Tulos ennen veroja oli -4,3 milj. euroa (-1,9 milj. euroa).
 • Nettotulos oli -4,4 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).
 • Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,33 euroa (-0,21 euroa).
 • Tulos per osake, laimennettu, oli -0,33 euroa (-0,21 euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 143 tuhatta euroa (-448 tuhatta euroa).

NELJÄS VUOSINELJÄNNES 1.10. – 31.12.2015

 • Liikevaihto oli 8,8 milj. euroa (2014: 12,0 milj. euroa).
 • Raportoitu liiketulos oli -0,8 milj. euroa (1,4 milj. euroa).
 • Liiketulosprosentti oli -9,1 % (12,1 %).
 • Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli -0,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa).
 • Tulos ennen veroja oli -1,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
 • Nettotulos oli -1,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).
 • Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,09 euroa (-0,04 euroa).
 • Tulos per osake, laimennettu, oli -0,09 euroa (-0,04 euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 46 tuhatta euroa (888 tuhatta euroa)

Nurminen Logistics Oyj ilmoitti 11.9.2015 allekirjoittaneensa sopimuksen Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myymisestä Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:lle. Osakekauppa on saatettu voimaan 30.9.2015 ja vastuu Nurminen Logistics Heavyn operatiivisesta toiminnasta siirtyi Kuljetusliike Ville Silvastille 1.10.2015. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Nurminen Logisticsin vuoden 2015 tulokseen eikä konsernitaseeseen. Nurminen Logistics Heavy Oy ei ole enää mukana konsernin luvuissa 1.10.2015 lähtien.

Nurminen Logistics ilmoitti pörssitiedotteella 21.12.2015, että yhtiö muuttaa talousraportointikäytäntöään vuoden 2016 alusta lähtien. Jatkossa Nurminen Logistics Oyj julkaisee talouskatsauksen kaksi kertaa vuodessa. Päätös perustuu 26.11.2015 voimaantulleeseen arvopaperimarkkinalain muutokseen, jonka myötä pörssiyhtiöillä ei ole enää velvollisuutta julkistaa osavuosikatsausta tilikauden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Nurminen Logistics arvioi operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2015 verrattuna, mutta liikevaihtonsa laskevan vuoden 2015 tasosta. Vuoden 2016 liikevaihdon laskemiseen vaikuttavat Nurminen Logistics Heavy Oy:n myynti, katettujen vaunujen myynti sekä ruplan todennäköinen kurssikehitys.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ei jaeta osinkoa. 

TOIMITUSJOHTAJA MARKO TUUNAINEN:

”Vuotta 2015 leimasivat isot kysynnän ja toimintavolyymien muutokset. Jäimme sekä liikevaihdon että tuloksen osalta tavoitteistamme. Operatiivinen liiketuloksemme jäi tappiolle. Yhtiön liiketuloksen ja liikevaihdon kehittyminen vaihteli kuitenkin suuresti liiketoimintayksiköiden ja toimipaikkojen välillä. Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta onnistuimme parantamaan merkittävästi liiketoiminnan operatiivista kassavirtaa, joka oli 1,1 miljoonaa euroa positiivinen.

Yhtiön myynnin arvo heikentyi selvästi vuoteen 2014 verrattuna heijastaen erityisesti Suomen Venäjän viennin ja tuonnin laskua. Myynnin arvoa laski oleellisesti myös ruplan devalvoituminen euroon nähden. Muutoksiin mukautuminen edellytti nopeaa uudistumista ja yhtiön rakenteen uudistamista kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Toteutimme vuoden 2015 aikana Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myynnin ja realisoimme vanhaa vaunukalustoamme Venäjällä. Samalla jatkoimme pitkäjänteistä työtä parhaan palvelukokemuksen saavuttamiseksi kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Liiketoiminnassa suurimmat onnistumiset saavutettiin Huolinta ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikössä. Tavaravirtojen myönteisen kehityksen, erityisesti Vuosaaren sataman kautta, uusien asiakkuuksien sekä jatkuvan toiminnan tehostamisen ansiosta huolintapalveluiden tulos vuonna 2015 oli hyvä. Yksikköön kuuluvien Baltian-yhtiöiden liiketoiminnan tulos puolestaan heikkeni selvästi viime vuoteen verrattuna. 

Tänä vuonna suurimmat ponnistelumme kohdistuvat kannattavuuden parantamiseen, toiminnan edelleen tehostamiseen sekä kasvuaihioidemme ja kassavirran vahvistamiseen. Odotamme tuloksia jo tänä vuonna.

Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta toimintaamme sekä henkilöstöämme tinkimättömästä ja innostuneesta työstä vaikeassa markkinatilanteessa”, toimitusjohtaja Marko Tuunainen sanoo.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Markkinaolosuhteet katsauskaudella heikkenivät vuoteen 2014 verrattuna. Suomen vienti väheni neljä prosenttia ja tuonti kuusi prosenttia edellisvuodesta. Erityisen rajua viennin väheneminen oli EU:n ulkopuolisiin maihin, Venäjän vienti romahti yli kolmanneksen. Kuitenkin konepaja- ja metsäteollisuuden tuotteiden vienti pysyi hyvällä tasolla ja yhtiöllä on hyvä asema ja asiakkuudet näissä segmenteissä. Yhtiö on onnistunut säilyttämään markkinaosuutensa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

TILIKAUDEN 2015 LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Tilikauden 2015 liikevaihto oli 43,0 miljoonaa euroa (2014: 52,8 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2014 verrattuna 18,5 %. Raportoitu liiketulos oli -2 127 (1 328) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -209 (-174) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -1 918 (1 502) tuhatta euroa. Katsauskauden ja vuoden 2014 kertaluonteiset kulut aiheutuivat tulosparannusohjelmaa koskevista sopeutustoimista sekä henkilöstö- ja rakennejärjestelyistä. Tilikauden liiketulosta paransivat ruplan heikkenemisestä aiheutuneet ruplamääräisten ostovelkojen arvotuksen kurssivoitot. Tämä tulosvaikutus oli kokonaisuudessa 0,7 (2,7) miljoonaa euroa. Venäjän ruplan heikentyminen katsauskaudella heikensi rahoitustulosta 0,2 (1,5) miljoonalla eurolla. Nämä kurssivoitot ja -tappiot eivät olleet kassavirtavaikutteisia.

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 12 292 (2014: 17 935) tuhatta euroa ja liiketulos -58 (2 686) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -143 (-85) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 86 (2 771) tuhatta euroa. Rautatielogistiikan liikevaihto ja liiketulos laskivat selvästi katsauskaudella vertailujaksoon verrattuna johtuen ruplan kurssin edelleen heikentymisestä sekä merkittävästi laskeneista Suomi–Venäjä-liikenteen kuljetusvolyymeistä varsinkin paperi- ja kemianteollisuuden tuotteiden sekä koneiden ja laitteiden osalta. Venäjän ruplan kurssin heikkenemisen johdosta Rautatielogistiikan liikevaihto laski 3,2 miljoonaa euroa keskikurssilla laskettuna verrattuna vuoteen 2014. Suomesta lähteneiden katettujen vaunujen toimitukset vähenivät keskimäärin 40 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Tilanne oli erityisen heikko viimeisellä vuosineljänneksellä. Muissa vaunutyypeissä liikennemäärät säilyivät Suomi-Venäjä-liikenteessä hyvällä tasolla koko katsauskauden. Venäjän sisäisissä kuljetuksissa lastausten määrä kasvoi lievästi katetuissa vaunuissa, ja muissa vaunutyypeissä pysyttiin vuoden 2014 tasolla. Venäjän sisämarkkinoilla oleva vaunujen tarjonnan ylikapasiteetista johtuva kova hintakilpailu vaikutti kuitenkin liikevaihdon laskuun hyvistä vaunujen lastausmääristä huolimatta.  

Erikoiskuljetukset ja projektit

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella 5 131 (7 794) tuhatta euroa ja liiketulos 107 (163) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 107 (163) tuhatta euroa.

Nurminen Logistics Heavy Oy ja erikoiskuljetusliiketoiminta siirtyi Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:lle 1.10.2015. Projektiliiketoiminta on raportoitu 1.10.2015 alkaen osana Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikköä. Viimeisellä kvartaalilla kirjattiin 32 tuhannen euron myyntivoitto.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 25 963 (27 778) tuhatta euroa ja liiketulos -2 176 (-1 521) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -67 (-89) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -2 109 (-1 432) tuhatta euroa. Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto laski sekä tulos heikkeni Venäjän viennin ja transitoliikenteen heikentyneen palvelukysynnän vuoksi.  Vuosaaren-terminaalissa paperi- ja metsäteollisuuden tuotteiden käsittelymäärät pysyivät hyvällä tasolla koko vuoden, myös kappaletavaraliikenteen sekä konepaja- ja metalliteollisuuden volyymit kehittyivät positiivisesti katsauskauden aikana. Huolintapalveluiden kysyntä heikkeni hieman vertailukauteen verrattuna pysyen kuitenkin hyvällä tasolla. Yksikköön kuuluvien Baltian-yhtiöiden palveluiden kysyntä oli vuonna 2015 hankalassa markkinatilanteessa tyydyttävä, mutta laski oleellisesti verrattuna edelliseen vuosineljännekseen ja viime vuoteen. Rautatiekuljetusten ja transitoliikenteen huolinnassa volyymit laskivat viime vuoteen verrattuna johtuen Venäjän kaupan romahtamisesta.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1-12/2015 1-12/2014
1000 e
Rautatielogistiikka 12 292 17 935
Erikoiskuljetukset ja projektit 5 131 7 794
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 25 963 27 778
Eliminoinnit -370 -734
Yhteensä 43 016 52 774
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 1-12/2015 1-12/2014
1000 e
Rautatielogistiikka -58 2 686
Erikoiskuljetukset ja projektit 107 163
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -2 176 -1 521
Yhteensä -2 127 1 328

NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Vuoden 2015 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa (2014: 12,0 miljoonaa), jossa oli laskua vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna 26,5 %. Raportoitu liiketulos oli -799 (1 443) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -83 (0) tuhatta euroa. Vuoden 2015 neljännen neljänneksen kertaluonteiset kulut aiheutuivat tulosparannusohjelman sopeutustoimista sekä henkilöstö- ja rakennejärjestelyistä. Tilikauden liiketulosta paransivat ruplan heikkenemisestä aiheutuneet ruplamääräisten ostovelkojen arvotuksen kurssivoitot. Tämä tulosvaikutus oli kokonaisuudessa 0,5 (1,9) miljoonaa euroa. Venäjän ruplan heikentyminen neljännellä neljänneksellä heikensi yhtiön rahoitustulosta 0,2 (1,2) miljoonalla eurolla. Nämä kurssivoitot ja -tappiot eivät olleet kassavirtavaikutteisia.

Vuoden 2014 neljännen neljänneksen luvuissa ovat mukana Nurminen Logistics Heavy Oy:n liikevaihto 1,6 miljoonaa euroa sekä liiketulos 20 tuhatta euroa.

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto ja liiketulos pienenivät selvästi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtuen voimakkaasti laskeneista Suomi–Venäjä-liikenteen volyymeista sekä ruplan heikosta kurssikehityksestä.

Huolinta- ja lisäarvopalveluissa liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja liiketulos heikkeni viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna erityisesti Baltian-yhtiöiden liiketoiminnan epäsuotuisasta kehityksestä sekä Venäjän vienti- ja transitoliikenteen palvelukysynnän heikkenemisestä johtuen.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 10-12/2015 10-12/2014 Muutos
1000 e
Rautatielogistiikka 2 628 3 811 -1 183
Erikoiskuljetukset ja projektit 0 1 561 -1 561
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 6 172 6 860 -688
Eliminoinnit -16 -281 265
Yhteensä 8 784 11 950 -3 166
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 10-12/2015 10-12/2014 Muutos
1000 e
Rautatielogistiikka -116 1 714 -1 830
Erikoiskuljetukset ja projektit 32 20 12
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -714 -291 -424
Yhteensä -799 1 443 -2 242

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics arvioi operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2015 verrattuna, mutta liikevaihtonsa laskevan vuoden 2015 tasosta. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin kehityksestä. Valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen ja Venäjän taloustilanteen sekä maailmantalouden merkittävä heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi suoraan Suomen tuontiin ja vientiin, ja sitä kautta myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen negatiivisesti. Ruplan merkittävillä valuuttakurssimuutoksilla on vaikutusta yhtiön raportoitavaan tulokseen sekä rahoitusasemaan.

Yhtiön rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin rahoitus- ja taserakenne osiossa.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logisticsin internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

RAHOITUS- JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 143 tuhatta euroa. Investointien rahavirta oli 325 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli 270 tuhatta euroa.

Tilikauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 3 273 tuhatta euroa. Yhtiön rahoitusasema parantui Nurminen Logistics Heavy Oy:n myynnin sekä 4.6.2015 tiedotetun kiinteistöjärjestelyn ja osakeannin ansiosta. Yhtiön rahoittajasopimus rahoittajapankkien kanssa umpeutuu 29.2.2016.

Yhtiö allekirjoitti 17.2.2016 kauppakirjan 380 katetun vaunun myynnistä. Vaunujen myyntituotoilla parannetaan yhtiön käyttöpääomaa mahdollistaen yhtiön kehittämisen edelleen. Vaunukaupoilla ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2016, sillä vaunut on arvostettu vuoden 2015 tilinpäätöksessä ruplamääräiseen myyntihintaansa. Yhtiön vaunuoperointi jatkuu entisellään myös katettujen vaunujen osalta.

Rahalaitoslainoihin liittyvät konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen sidotut kovenanttiehdot olivat tilinpäätöksessä 31.12.2015 rikkoutuneet. Konserni on saanut rahoittajilta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia.

Nurminen Logistics on 27.2.2015 allekirjoittanut rahoittajapankkiensa kanssa jatkuvia liiketoimintoja koskevan 12 kuukautta kestävän rahoitussopimuksen. Rahoitussopimus sisältää kovenanttiehtoja, joiden toteutumista tarkastellaan kvartaaleittain.

Yhtiö neuvottelee rahoittajapankkien kanssa lyhytaikaisesta rahoituksesta, jolla taataan yhtiön rahoitusasema vaunukaupan loppuunsaattamisen ajaksi. Jatkossa rahoittajapankkien kovenanttiehtoja tullaan tarkastelemaan puolivuosittain.

Nurminen Logistics Oyj on sopinut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä. Vuosille 2015–2021 kohdistuvista vuokrista osa maksetaan Ilmariselle etumaksuna Ilmariselta otetuilla 13,5 miljoonan euron lainoilla. Muu osa alun perin sovitusta vuokrasta maksetaan edelleen vuokrakauden kuluessa. Osana vuokrien maksua koskevaa sopimusta Nurminen Logistics Oyj järjesti 1,7 miljoonan euron osakeannin. Sopimuksen välittömän täytäntöönpanon mahdollistamiseksi ja järjestelykustannusten minimoimiseksi yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista. Päätös osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2015 antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin yhteensä enintään 1 416 668 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen eräiden yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan ja/tai heidän määräysvaltayhtiöidensä merkittäväksi. Osakkeet merkittiin seuraavasti: Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Uljas Oy yhteensä 1 291 667 osaketta sekä Jukka Nurminen, Tero Kivisaari ja Olli Pohjanvirran määräysvaltayhtiö Russian Capital Management Oy kukin 41 667 osaketta.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 28,3 miljoonaa euroa, ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 25,0 miljoonaa euroa. Kesäkuussa Ilmarisen kanssa solmittu sopimus Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä kasvatti yhtiön pitkäaikaisia korollisia nettovelkoja 13,5 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 51,0 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 17,0 % (23,6 %). Ruplan voimakas lasku on muuntoeron kautta merkittävin selittävä tekijä (-3,5 %) omavaraisuusasteen laskuun.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 468 (506) tuhatta euroa eli 1,1 % liikevaihdosta. Poistot olivat 2,2 (2,4) miljoonaa euroa eli 5,1 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n on myynyt katsauskaudella tytäryhtiönsä Nurminen Logistics Heavy Oy:n (100 %) sekä osakkuusyhtiönsä Team Lines Estonia Oü:n (20,3 %).

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Logistics Finland Oy (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %) sekä Team Lines Latvia SIA (23 %).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Nurminen Logistics tarjoaa logistiikkapalveluja ja pyrkii jatkuvasti kehittämään niitä sekä yksin että yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Toiminnan luonteen vuoksi yhtiöllä ei ollut tuloslaskelmassaan varsinaisia tutkimus- ja kehitysmenoja vuonna 2015.

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 196, kun se 31.12.2014 oli 233. Ulkomailla työskenteli 49 henkilöä. Tytäryhtiö Nurminen Logistics Heavy Oy:n myynnin yhteydessä yrityksen ulkopuolelle siirtyi 19 työntekijää.

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön henkilöstömäärä oli 27 ja Huolinta- ja lisäarvopalvelut -yksikön 155. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 14 henkilöä.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2015 yhteensä 10,3 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa vuonna 2014).

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Marko Tuunaisen. Marko Tuunainen aloitti uudessa tehtävässään 1.8.2015. Aikaisemmin Tuunainen vastasi yhtiön huolinta- ja lisäarvopalvelut liiketoiminnasta. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 23.6.2015.

Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmään on valittu uusina jäseninä Markku Puolanne, Michael Karjagin ja Risto Holopainen.

Nurminen Logistics Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on valittu Markku Puolanne (42). Ennen nimitystä Puolanne toimi Nurminen Logisticsin Group Financial Controllerina. Aiemmin hän on toiminut muun muassa SRV Yhtiöt Oyj:ssä Pietarin-yhtiön talousjohtajana ja Group Financial Controllerina vastuualueenaan Venäjä ja Baltian maat ja Mesvac Oy:llä Business Controllerina.

Michael Karjagin (47) on valittu johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan huolintapalvelut. Karjagin on toiminut yrityksessä Huolintapalvelut-liiketoimintalinjan vetäjänä ja myynnin johtotehtävissä viimeisimmän kolmen vuoden ajan. 

Risto Holopainen (51) on valittu johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan terminaali- ja lisäarvopalvelut. Holopainen on työskennellyt Nurminen Logisticsilla eri tehtävissä vuodesta 2002. Nykyisessä tehtävässään Terminaali- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintalinjan vetäjänä hän on toiminut vuodesta 2013.

Maija Dietrich (37) on valittu Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön vetäjäksi. Aiemmin Dietrich toimi Nurminen Logisticsin henkilöstö- ja kehitysjohtajana. Dietrich jatkaa johtoryhmän jäsenenä.

Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 7.9.2015.

Erikoiskuljetuksista ja projektipalveluista vastaava VP Hannu Vuorinen siirtyi Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:n palvelukseen Nurminen Logistics Heavy Oy:n kaupan yhteydessä 1.10.2015 alkaen. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 11.9.2015.

31.12.2015 Nurminen Logisticsin johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Marko Tuunainen, toimitusjohtaja
Markku Puolanne, talousjohtaja
Maija Dietrich, Vice President, Rautatielogistiikka
Risto Holopainen, Vice President, Terminaali- ja lisäarvopalvelut
Mike Karjagin, Vice President, Huolintapalvelut.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Nurminen Logistics etsii ympäristöystävällisiä ja tehokkaita kuljetusratkaisuja osana palvelujensa kehittämistä. Kaikilla yhtiön tarjoamilla palveluilla Suomessa on ISO 14001:2004 standardin vaatimukset täyttävä sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osake on noteerattu nykyisellä nimellään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla 1.1.2008 alkaen. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 14 574 410 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet. Yhtiö oli 31.12.2007 asti nimeltään Kasola Oyj. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1987.

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–31.12.2015 oli 416 183 kappaletta, joka on 2,9 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 500 522 euroa. Tilikauden alin kurssi oli 0,97 euroa osakkeelta ja ylin 1,66 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 1,10 euroa osakkeelta, ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 16 031 851 euroa.

Yhtiöllä oli vuoden 2015 lopussa 629 osakkeenomistajaa. Vuoden 2014 lopussa osakkeenomistajia oli 586.

Yhtiön hallussa oli vuoden 2015 lopussa 120 275 kappaletta omia osakkeita, mikä on 0,8 % äänistä.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.8.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

Hallituksen puheenjohtajan palkkio

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätetyn mukaisen palkkion lisäksi 10 000 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa ja kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kultakin kokoukselta.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on viisi eli että hallitusta täydennetään yhdellä jäsenellä. Yhtiökokous valitsi Olli Pohjanvirran yhtiön hallituksen jäseneksi sekä valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Tero Kivisaari jatkaisi yhtiön hallituksen jäsenenä. Puheenjohtajan tehtävään kuuluu hallituksen johtamisen lisäksi yhtiön strategian mukaisten hankkeiden eteenpäin vieminen erityisesti raideliikennemarkkinassa sekä rahoituksen ja sijoittajasuhteiden hoitaminen.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Tero Kivisaaren. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2016 asti.  

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2016 asti.

MUUT TILIKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics Heavyn osakkeiden kaupan saattaminen päätökseen

Nurminen Logistics tiedotti 30.9.2015, että yhtiön 11.9.2015 tiedotettu osakekauppa on saatettu voimaan 30.9.2015 ja vastuu Nurminen Logistics Heavyn operatiivisesta toiminnasta siirtyy Kuljetusliike Ville Silvastille 1.10.2015 alkaen. Nurminen Logistics Heavyn myynti vahvistaa Nurminen Logisticsin rahoitusrakennetta sekä selkeyttää yhtiön palvelutarjontaa ja mahdollistaa yhtiön ydinliiketoimintojen kehittämisen. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Nurminen Logisticsin vuoden 2015 tulokseen eikä konsernitaseeseen.

Nurminen Logistics Oyj myy tytäryhtiönsä Nurminen Logistics Heavy Oy:n

Nurminen Logistics Oyj tiedotti 11.9.2015, että yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myymisestä Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:lle. Nurminen Logisticsin erikoiskuljetuksista ja projekteista vastaava Senior Vice President ja johtoryhmän jäsen, Hannu Vuorinen, jää kaupan yhteydessä Nurminen Logistics Heavyn palvelukseen. Aiemmin Nurminen Logistics Heavyyn kuulunut projektiliiketoiminta jää Nurminen Logisticsille. Vuosaaren-terminaalin raskaan tavaran käsittelyhallin omistukseen ei tule muutoksia, ja se jää edelleen Nurminen Logisticsin omistukseen.

Nurminen Logistics Heavyn myynti vahvistaa yhtiön rahoitusrakennetta sekä selkeyttää yhtiön palvelutarjontaa ja mahdollistaa yhtiön ydinliiketoimintojen kehittämisen. Nurminen Logistics keskittyy jatkossa huolinta-, terminaali- ja lisäarvopalvelujen tarjoamiseen Suomen merkittävimmissä tuonti- ja vientisatamissa ja rajanylityspaikoilla, rautatielogistiikkaan Suomessa, Venäjällä ja muissa IVY-maissa sekä projektikuljetusliiketoimintaan.

Nurminen Logistics Heavy siirtyy Kuljetusliike Ville Silvastin omistukseen 1.10.2015. Yrityskaupan myötä Kuljetusliike Ville Silvastista kasvaa Suomen suurin erikoiskuljetuspalveluja tarjoava yhtiö. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Nurminen Logisticsin vuoden 2015 tulokseen.

Muutoksia Nurminen Logisticsin hallituksessa

Yhtiö tiedotti 7.9.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Olli Pohjanvirta. Pohjanvirta on toiminut aiemmin yrityksen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Edellinen hallituksen puheenjohtaja Tero Kivisaari jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

Muutos Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden määrässä

Yhtiö tiedotti 31.7.2015, että hallitus on 8.7.2015 päättänyt maksuttomasta 100 000 uuden osakkeen suunnatusta annista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle annettavat osakkeet tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen ja näin ollen osakkeiden suunnatulla antamisella on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin, on yhtiön osakkeiden kokonaismäärä korotuksen jälkeen 14 574 410 kappaletta äänimäärän pysyessä ennallaan 14 474 410 kappaleessa.

Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Yhtiö tiedotti 31.7.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24 päivänä elokuuta 2015 kello 13.00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Nurminen Logistics on myynyt 70 katettua vaunua

Yhtiö tiedotti 2.4.2015 suunnitelmistaan tehostaa Venäjän vaunukaluston operointia myymällä osan vaunuistaan. Tämän suunnitelman mukaisesti heinäkuussa on myyty 70 yhtiön vanhinta, 2005–2006 valmistunutta, katettua vaunua.

Nurminen Logistics järjestää maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen

Yhtiö tiedotti 8.7.2015, että yhtiön osakkeenomistajat ovat 7.4.2015 valtuuttaneet hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Hallitus on 8.7.2015 päättänyt edellä mainitun valtuutuksen nojalla maksuttomasta 100.000 uuden osakkeen suunnatusta annista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle annettavat osakkeet tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen ja näin ollen osakkeiden suunnatulla antamisella on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen liputusilmoitus

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 1.7.2015 vastaanottaneensa seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

JN Uljas Oy on ilmoittanut Nurminen Logistics Oyj:lle, että osana 4.6.2015 tiedotettua suunnattua osakeantia, JN Uljas Oy:n merkitsemät 1 250 000 kpl Nurminen Logistics Oyj:n osaketta on merkitty kaupparekisteriin. Merkinnän seurauksena JN Uljas Oy:n omistus on noussut yli 20 prosentin (1/5) rajan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeista. JN Uljas Oy omistus on 3 099 388 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta, mikä vastaa 21,4 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Ennen muutosta JN Uljas Oy omisti 1 849 388 osaketta (14,2 % osakkeista ja äänimäärästä). JN Uljas Oy (y-tunnus 0717307-8) on Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen jäsenen Juha Nurmisen määräysvaltayhteisö. Juha Nurmisen muu omistus Nurminen Logistics Oyj:ssä on seuraava: Juha Nurminen omistaa järjestelyn jälkeen suoraan 5 575 546 osaketta (38,5 % osakkeista ja äänimäärästä).

Nurminen Logistics Oyj nimittää uuden toimitusjohtajan

Yhtiö tiedotti 23.6.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Marko Tuunaisen, joka vastaa yhtiön huolinta- ja lisäarvopalvelut liiketoiminnasta. Marko Tuunainen aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.8.2015 ja hoitaa aiempaa vastuualuettaan uuden toimen ohessa. Nurminen Logistics Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta hoitaa tehtävää 31.7.2015 saakka. Tämän jälkeen Pohjanvirta jatkaa yhtiön palveluksessa toistaiseksi uuden toimitusjohtajan tukena. Yhtiön hallitus tulee ehdottamaan Olli Pohjanvirran nimitystä yhtiön hallitukseen.

Nurminen Logistics Oyj:n terminaalivuokrien maksujärjestely ja suunnattu osakeanti

Nurminen Logistics Oyj tiedotti 4.6.2015, että yhtiö on sopinut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä. Vuosille 2015–2021 kohdistuvista vuokrista osa maksetaan Ilmariselle etumaksuna Ilmariselta otetuilla 13,5 miljoonan euron lainoilla. Muu osa alun perin sovitusta vuokrasta maksetaan edelleen vuokrakauden kuluessa. Osana vuokrien maksua koskevaa sopimusta Nurminen Logistics Oyj järjestää 1,7 miljoonan euron osakeannin. Sopimuksen välittömän täytäntöönpanon mahdollistamiseksi ja järjestelykustannusten minimoimiseksi yhtiön hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista. Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2015 antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin yhteensä enintään 1 416 668 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen eräiden yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan ja/tai heidän määräysvaltayhtiöidensä merkittäväksi. Osakkeet merkittiin seuraavasti: Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Uljas Oy yhteensä 1 291 667 osaketta sekä Jukka Nurminen, Tero Kivisaari ja Olli Pohjanvirran määräysvaltayhtiö Russian Capital Management Oy kukin 41 667 osaketta.

Osakkeiden merkintähinta on 1,20 euroa/osake. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen kurssitasoon pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen kymmeneen senttiin. Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 27.4.–26.5.2015 on 1,18 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Nurminen Logisticsin yt-neuvottelut päättyneet

Nurminen Logistics ilmoitti 31.3.2015 suunnitelmistaan sopeuttaa toimintaansa Suomessa rautatieterminaali- ja huolintapalvelujen osalta sekä Venäjällä rautatiekuljetuspalvelun osalta. Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiön Nurminen Logistics Services Oy:n yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Henkilöstövaikutukset Suomessa tarkoittavat kuutta irtisanomista ja kolmea osa-aikaistamista. Venäjällä henkilöstövaikutukset tarkoittavat neljää irtisanomista. Näillä toimenpiteillä Nurminen Logistics varautuu pienentyneisiin Venäjälle rautateitse kuljetettaviin paperin vientivolyymeihin. Vuoden 2015 osalta paperin vientivolyymeihin Venäjälle ei ole näkyvissä nousua. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 28.4.2015.

Talousjohtaja Ari Viinikkala on irtisanoutunut Nurminen Logisticsin palveluksesta

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 13.4.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Ari Viinikkala on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Viinikkala jättää tehtävänsä elokuussa 2015.

Nurminen Logistics suunnittelee vaunujen myyntiä Venäjällä

Yhtiö tiedotti 2.4.2015, että se tehostaa Venäjän vaunukaluston operointia myymällä osan vaunuistaan. Myytävät vaunut eivät ole kiinteiden asiakassopimusten alaisessa liikenteessä vaan niitä operoidaan spot-markkinoilla. Vapautuvat rahavarat parantavat yhtiön kiristynyttä rahoitusasemaa ja yhtiö pystyy tehokkaammin kehittämään vuokravaunuoperointia kasvavassa säiliövaunusegmentissä. Hankkeen tavoiteltu toteutusaika on vuoden 2015 toinen neljännes.

Nurminen Logistics sopeuttaa toimintaansa Suomessa ja Venäjällä

Yhtiö tiedotti 31.3.2015, että Nurminen Logistics käynnistää tytäryhtiössään Nurminen Logistics Services Oy:ssä yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö suunnittelee sopeuttavansa toimintaansa Suomessa rautatieterminaali- ja huolintapalvelujen osalta sekä Venäjällä rautatiekuljetuspalvelun osalta. Suunnitellun sopeuttamisen henkilöstövaikutukset Suomessa tarkoittavat yhteensä 9 henkilötyövuoden vähentämistä Luumäellä, Vartiuksessa, Imatralla ja Niiralassa. Venäjällä henkilöstövaikutukset koskevat 4 henkilötyövuoden vähentämistä. Näillä toimenpiteillä Nurminen Logistics varautuu pienentyneisiin Venäjälle rautateitse kuljetettaviin paperin vientivolyymeihin. Vuoden 2015 osalta paperin vientivolyymeihin Venäjälle ei ole näkyvissä nousua.

Nurminen Logistics aloittaa yt-neuvottelut viestintäfunktion uudelleenorganisoinnista

Yhtiö tiedotti 23.2.2015, että Nurminen Logistics suunnittelee toteuttavansa kustannussäästöjä uudelleenorganisoimalla konsernin viestintäfunktion toiminnan. Kustannussäästöillä pyritään tehostamaan konsernin hallinnon kulurakennetta.

Nurminen Logistics ilmoitti 18.3.2015, että neuvottelut on saatu päätökseen ja lopputuloksena on 1,5 henkilötyövuoden vähentäminen viestintäfunktiosta.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 32 241 951,55 euroa. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ei jaeta osinkoa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.4.2016 kello 13.00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nurminen Logistics Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 17.3.2016 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                          

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet                                                     

www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  1-12/2015 1-12/2014
1 000 e
LIIKEVAIHTO 43 016 52 774
Liiketoiminnan muut tuotot  219 465
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -19 437 -24 600
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -10 317 -11 146
Poistot ja arvonalentumiset -2 201 -2 351
Liiketoiminnan muut kulut -13 406 -13 813
LIIKETULOS -2 127 1 328
Rahoitustuotot 169 82
Rahoituskulut -2 468 -3 298
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 143 -57
TULOS ENNEN VEROJA -4 283 -1 945
Tuloverot -93 -396
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 375 -2 341
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -1 363 -7 842
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1 363 -7 842
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5 738 -10 183
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -4 551 -2 793
Määräysvallattomille omistajille 176 453
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -5 914 -10 636
Määräysvallattomille omistajille 176 453
Tulos/osake, laimentamaton -0,33 -0,21
Tulos/osake, laimennettu -0,33 -0,21
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 10-12/2015 10-12/2014 Muutos
1 000 e
LIIKEVAIHTO 8 784 11 950 -3 166
Liiketoiminnan muut tuotot  80 64 16
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3 711 -5 207 1 496
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2 416 -2 733 317
Poistot ja arvonalentumiset -595 -447 -148
Liiketoiminnan muut kulut -2 941 -2 184 -756
LIIKETULOS -799 1 443 -2 242
Rahoitustuotot 61 5 56
Rahoituskulut -627 -1 641 1 014
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 167 8 159
TULOS ENNEN VEROJA -1 197 -184 -1 013
Tuloverot -5 -141 137
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 202 -326 -876
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -1 207 -5 801 4 594
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1 207 -5 801 4 594
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -2 409 -6 127 3 718
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1 309 -467 -842
Määräysvallattomille omistajille 107 141 -34
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -2 517 -6 268 3 752
Määräysvallattomille omistajille 107 141 -34
Tulos/osake, laimentamaton -0,09 -0,04 -0,05
Tulos/osake, laimennettu -0,09 -0,04 -0,05
KONSERNITASE 31.12.2015 31.12.2014
1000 e
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 988 23 360
Liikearvo 8 970 9 516
Muut aineettomat hyödykkeet 191 345
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 293 173
Saamiset 7 223 35
Laskennalliset verosaamiset 547 608
PITKÄAIKAISET VARAT 32 212 34 037
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 709 9 648
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 129 83
Rahavarat 3 273 1 530
LYHYTAIKAISET VARAT 14 111 11 262
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 4 710 0
VARAT YHTEENSÄ 51 033 45 299
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4 215 4 215
Muut rahastot 21 355 19 655
Muuntoerot -8 168 -7 679
Kertyneet voittovarat -9 216 -6 349
Määräysvallattomien omistajien osuus 489 833
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 675 10 674
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 447 426
Muut velat 305 350
Korolliset rahoitusvelat 23 759 13 200
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 24 511 13 977
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 79 127
Korolliset rahoitusvelat 4 517 8 592
Ostovelat ja muut velat 13 252 11 930
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 17 847 20 649
VELAT YHTEENSÄ 42 358 34 625
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 51 033 45 299
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-12/2015 1-12/2014
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 
Tilikauden voitto/tappio -4 375 -2 341
Oikaisu käyttöomaisuuden myyntivoittoon / -tappioon -69 -19
Poistot ja arvonalentumiset 2 201 2 351
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 196 1 530
Muut oikaisut 1 567 -901
Maksetut ja saadut korot sekä osingot liiketoiminnasta -1 455 -1 294
Saadut osingot liiketoiminnasta 19 0
Maksetut verot -152 -349
Käyttöpääoman muutokset  3 211 575
Liiketoiminnan rahavirta 1 143 -448
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 
Luovutustulot muista sijoituksista 36 0
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 1 341 758
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -540 -490
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0 0
Myönnetyt lainat -512 0
Investointien rahavirta  325 268
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 1 700 63
Omien osakkeiden hankkiminen 0 0
Vieraan pääoman muutokset  -1 075 -1 556
Maksetut osingot / pääoman palautukset        -354 -178
Rahoituksen rahavirta  270 -1 670
RAHAVAROJEN MUUTOS  1 743 -2 022
Rahavarat tilikauden alussa  1 530 3 553
Rahavarat tilikauden lopussa    3 273 1 530

A= Osakepääoma      
B= Ylikurssirahasto
C= Vararahasto
D= SVOP rahasto
E= Muuntoerot
F= Edellisten tilikausien voitto
G= Määräysvallattomien omistajien osuudet
H= Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2015 1 000e A B C D E F G H
Oma pääoma 1.1.2015 4215 86 2378 17190 -7679 -6349 833 10674
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 -4551 176 -4375
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 -490 -873 0 -1363
Muut muutokset 0 0 0 1700 0 2558 0 4258
Osingonjako / pääoman palautukset 0 0 0 0 0 0 -519 -519
Oma pääoma 31.12.2015 4215 86 2378 18890 -8168 -9216 489 8675
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2014 1 000e A B C D E F G H
Oma pääoma 1.1.2014 4215 86 2378 17127 -4193 720 558 20891
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 -2793 453 -2340
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 -3486 -4357 0 -7842
Muut muutokset 0 0 0 63 0 80 0 143
Osingonjako / pääoman palautukset 0 0 0 0 0 0 -178 -178
Oma pääoma 31.12.2014 4215 86 2378 17190 -7679 -6349 833 10674

Käyttöomaisuuden muutokset

Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1 000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 23 351 9 870 33 221
Lisäykset 434 34 468
Vähennykset -5 755 -565 -6 320
Poistot ja arvonalentumiset -2 091 -177 -2 268
Kurssierot -952 0 -952
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 14 988 9 161 24 149
Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1 000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 31 492 10 046 41 539
Lisäykset 379 32 410
Vähennykset -553 0 -553
Poistot ja arvonalentumiset -1 237 -208 -1 445
Kurssierot -6 730 0 -6 730
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 23 351 9 870 33 221

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

Lähipiiritapahtumat 1-12/2015
1 000 e
Myynnit 113
Ostot 49
Lyhytaikaiset velat 76

Tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-12/2015 1-12/2014
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e 468 506
Henkilöstö 215 241
Liiketulos % -4,9 % 2,5 %
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa 0,99 1,60
Osakkeen kurssi lopussa 1,10 0,99
Jakson ylin 1,66 1,73
Jakson alin 0,97 0,98
Oma pääoma / osake eur 0,60 0,75
Tulos / osake eur, laimentamaton -0,33 -0,21
Tulos / osake eur, laimennettu -0,33 -0,21
Omavaraisuusaste, % 17,00 23,56
Nettovelkaantumisaste, % 288,2 189,8

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vastasitoumukset, 1 000 e 31.12.2015 31.12.2014
Annetut kiinnitykset 11 000 11 000
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo 46 613 52 434
Muut vastasitoumukset 9 985 11 976
Vuokravastuut 68 686 60 131

Laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2015 voimassaolevaa IFRS-normistoa. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2014 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä  
____________________________________________________ X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot  

Osakekohtainen tulos (EUR) =

 Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta  
___________________________________________________

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
__________________________________________________

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat                                         
__________________________________________________        X 100

Oma pääoma