NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

Nurminen Logistics Oyj                                                Tilinpäätöstiedote 19.2.2015 klo 13.00

NURMINEN LOGISTICSIN AVAINLUVUT 1.1. – 31.12.2014

 • Liikevaihto oli 52,8 milj. euroa (2013: 63,8 milj. euroa).
 • Raportoitu liiketulos oli 1,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
 • Liiketulosprosentti oli 2,5 % (0,3 %).
 • Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 1,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa).
 • Tulos ennen veroja oli -1,9 milj. euroa (-3,0 milj. euroa).
 • Nettotulos oli -2,3 milj. euroa (-3,9 milj. euroa).
 • Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,21 euroa (-0,32 euroa).
 • Tulos per osake, laimennettu, oli -0,21 euroa (-0,32 euroa).

NELJÄS VUOSINELJÄNNES 1.10. – 31.12.2014

 • Liikevaihto oli 12,0 milj. euroa (2013: 14,4 milj. euroa).
 • Raportoitu liiketulos oli 1,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).
 • Liiketulosprosentti oli 12,1 % (-6,2 %).
 • Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 1,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
 • Tulos ennen veroja oli -0,2 milj. euroa (-1,8 milj. euroa).
 • Nettotulos oli -0,3 milj. euroa (-2,0 milj. euroa).
 • Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,04 euroa (-0,15 euroa).
 • Tulos per osake, laimennettu, oli -0,04 euroa (-0,15 euroa).

1.1.2014 alkaen Nurminen Logistics raportoi kolme liiketoimintayksikköä: Rautatielogistiikka, Erikoiskuljetukset ja projektit sekä Huolinta- ja lisäarvopalvelut. Vuonna 2013 yhtiö raportoi neljä liiketoimintayksikköä. Vuoden 2013 lopussa Transitologistiikka-liiketoimintayksikkö yhdistettiin Huolinta- ja lisäarvopalvelut -yksikköön.

Yhtiön sisäistä raportointia ja ulkoisen raportoinnin segmenttijakoa on muutettu 7.8.2014 annetun pörssitiedotteen mukaisesti. Luumäen-rautatieterminaali ja Suomen-rautatiehuolintatoiminnot on siirretty Rautatielogistiikka-liiketoimintayksiköstä Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikköön. Liiketoiminta raportoidaan uuden liiketoimintajaon mukaan tilikauden 1.1.2014 – 31.12.2014 toisesta neljänneksestä lähtien.

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2014 verrattuna.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 ei jaeta osinkoa.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA:

”Vuoden 2014 alun positiiviset tulosnäkymät muuttuivat loppuvuotta kohden negatiivisiksi, ja yhtiön liiketoiminnan markkinaolosuhteet, erityisesti rautatieliiketoiminnassa, muuttuivat oleellisesti huonommiksi viimeisellä vuosineljänneksellä. Maaliskuussa alkanut Ukrainan kriisi ja sen edelleen eskaloituminen loppuvuotta kohden sekä öljyn hinnan voimakas lasku ja sitä seurannut Venäjän ruplan heikentyminen vähensivät yhtiön rautateitse Suomesta Venäjälle kuljetettavan rahdin määrää yli 50 prosenttia. Tämä sekä jo sovittujen projektitoimitusten lykkääntyminen Venäjälle selittävät liikevaihtomme voimakkaan laskun sekä asettamiamme tavoitteita selkeästi huonomman tuloksen.

Suomen talouden epätyydyttävästä kehityksestä ja Venäjän ruplan voimakkaasta laskusta huolimatta pystyimme vuonna 2014 laajentamaan asiakaskuntaamme kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Suomessa ja Baltiassa operoiva Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikkö onnistui parantamaan sekä liikevaihtoaan että tulostaan, Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön Venäjän sisäiset liikennemäärät kasvoivat, ja konsernin hallinnossa olemme onnistuneet pienentämään kiinteitä kuluja. Huolimatta taloudellisen tilanteen voimakkaasta heikkenemisestä Venäjällä rautatieliiketoimintamme siellä oli selkeästi voitollista koko vuoden.

Vuonna 2013 aloitetun tulosparannusohjelman mukaisia toiminnan tehostamistoimia ja myynnin kehittämistä jatkettiin vuonna 2014 muun muassa panostamalla rautatiepalveluiden ja projektilogistiikan myyntivoimaan Suomessa ja Venäjällä.

Olemme edelleen haastavassa tilanteessa, ja tulosparannusohjelmamme jatkuu myös vuonna 2015. Tärkein tavoitteemme vuonna 2015 on parantaa kannattavuuttamme sekä asemaamme markkinoilla kaikissa liiketoimintasegmenteissämme. Tavoitteen saavuttamiselle on olemassa hyvät edellytykset, jotka perustuvat korkeaan palvelutasoomme ja ammattitaitoiseen henkilöstöömme. Lisäksi Ukrainan kriisin rauhanomainen ratkeaminen ja öljyn hinnan vakiintuminen nykyistä korkeammalle tasolle vaikuttaisivat erittäin positiivisesti yhtiömme liiketoimintaan vuodesta 2015 eteenpäin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että markkinaolosuhteet jatkuvat vuosina 2015–2016 viime vuoden kaltaisina. Suomen viennin pieni kasvu näyttää mahdolliselta erityisesti Helsingin ja Kotkan satamien kautta, ja vastaavasti tuonnin lasku todennäköiseltä. Suomen vienti Venäjälle vallitsevissa olosuhteissa pysyy luultavasti vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tasolla ja Venäjän sisäinen liikenne vuoden 2014 tasolla. Ruplan kurssimuutoksilla on suuri vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Näkymä tulevaisuuteen on lyhyt. Arvioimme kuitenkin liikevaihtomme, operatiivisen liiketuloksemme ja osakekohtaisen tuloksemme paranevan vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna perustuen entistä monipuolisempaan asiakaskuntaamme ja tehostuneeseen toimintaamme. Tarkennamme tätä näkymää ja pidemmän aikavälin tavoitteitamme kevään aikana tarvittaessa”, toimitusjohtaja Pohjanvirta sanoo.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Markkinaolosuhteet jatkuivat koko katsauskauden haastavina johtuen kireästä kansainvälispoliittisesta tilanteesta Venäjän ympärillä.

Rautatielogistiikassa markkinaolosuhteet heikkenivät edelleen vuoden loppua kohden Ukrainan kriisin eskaloitumisen ja öljyn hinnan voimakkaan laskun ja sitä seuranneen Venäjän ruplan heikentymisen takia. Maantiekuljetusten halvemmat hinnat ja nopeammat toimitusajat ovat siirtäneet kuljetuksia rautateiltä maanteille. Yhtiön vaunut olivat markkinatilanteeseen nähden hyvin liikenteessä, ja yhtiö on onnistunut saamaan uusia venäläisiä vientisektorin asiakkuuksia katetuille vaunuille pienenevien Suomen-volyymien sijaan.

Erikoiskuljetusten ja projektien markkinoilla maailmantalouden epävarmuus ja rahamarkkinoiden kiristyminen heijastuivat kysyntään, joka jatkui vaimeana koko katsauskauden. Konepajateollisuuden kansainvälisten projektitoimitusten volyymit olivat alhaisella tasolla myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ruplan kurssin heikentyminen ja Ukrainan kriisi vaikuttivat Venäjän ja Ivy-alueen kuljetusten kysyntään vuoden 2014 toisella puoliskolla. Kilpailu jatkui kireänä, ja markkinahintataso vaihteli voimakkaasti.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön markkinoilla pahiten vaikeista olosuhteista kärsivät Suomen vienti Venäjälle sekä Suomen kautta Venäjälle kulkeva transitoliikenne, jonka arvo laski voimakkaasti. Suomen vienti Eurooppaan ja sen ulkopuolelle kehittyi kuitenkin vuonna 2014 suotuisasti. Suomen huolinta-alan kilpailutilanne jatkui kireänä ja kannattavuus on heikkoa. Suomen kokonaisviennin ja -tuonnin supistuminen lisäsi hintakilpailua, mutta liiketoimintayksikkö pystyi siitä huolimatta parantamaan liikevaihtoaan ja operatiivista tulostaan.

TILIKAUDEN 2014 LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Tilikauden 2014 liikevaihto oli 52,8 miljoonaa euroa (2013: 63,8 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2013 verrattuna 17,3 %. Raportoitu liiketulos oli 1 328 (216) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -174 (-1 366) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 1 502 (1 582) tuhatta euroa. Tilikauden liiketulosta paransivat ruplan heikkenemisestä aiheutuneet ruplamääräisten ostovelkojen arvotuksen kurssivoitot. Tämä tulosvaikutus oli kokonaisuudessa 2,7 miljoonaa euroa ja sillä ei ollut kassavirtavaikutusta.

Katsauskauden ja vuoden 2013 kertaluonteiset kulut aiheutuivat tulosparannusohjelmaa koskevista sopeutustoimista sekä henkilöstö- ja rakennejärjestelyistä.

Venäjän ruplan heikentyminen katsauskaudella heikensi rahoitustulosta 1,5 miljoonalla eurolla. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 17 935 (2013: 29 405) tuhatta euroa ja liiketulos 2 686 (5 276) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -85 (-534) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 2 771 (5 808) tuhatta euroa.

Rautatielogistiikan liikevaihto ja liiketulos laskivat selvästi katsauskaudella vertailujaksoon verrattuna johtuen merkittävästi laskeneista Suomi–Venäjä-liikenteen kuljetusvolyymeistä sekä Ukrainaan suuntautuvien kuljetusten pysähtymisestä. Suomesta lähteneiden katettujen vaunujen toimitukset vähenivät keskimäärin 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Tilanne oli erityisen heikko viimeisellä neljänneksellä. Muissa vaunutyypeissä liikennemäärät säilyivät hyvällä tasolla koko katsauskauden. Venäjän sisäisissä kuljetuksissa liikenne kasvoi katetuissa vaunuissa, ja muissa vaunutyypeissä pysyttiin vuoden 2013 tasolla.

Erikoiskuljetukset ja projektit

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella 7 794 (8 874) tuhatta euroa ja liiketulos 163 (-142) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (-78) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 163 (-64) tuhatta euroa.

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto laski vuoteen 2013 verrattuna johtuen projektiliiketoiminnan volyymien laskusta. Erikoiskuljetusliiketoiminta pystyi kasvattamaan markkinaosuuttaan tiukassa markkinatilanteessa. Onnistunut uusasiakashankinta korvasi muutaman pääasiakkaan selvästi laskeneita volyymeja. Yksikön tulos parani kustannussäästöjen ja onnistuneen kaluston uusimisen ansiosta. Loppuvuodesta yhtiö panosti projekti- ja erikoiskuljetusliiketoiminnan kehittämiseen Venäjällä avaamalla toimipisteen Moskovaan ja vahvistamalla resursseja Pietarissa. Tämä tulee näkymään yhtiön tilauskirjoissa lähitulevaisuudessa.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 27 778 (26 095) tuhatta euroa ja liiketulos -1 521(-4 918) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -89 (-754) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -1 432 (-4 164) tuhatta euroa.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön tulos on kehittynyt hyvin yksikössä tehtyjen toiminnan tehostamistoimenpiteiden vuoksi. Liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani merkittävästi vuoteen 2013 verrattuna. Vuosaaren-terminaalissa paperi- ja metsäteollisuuden volyymit olivat hyvällä tasolla koko vuoden, kun taas konepaja- ja metalliteollisuuden volyymit ovat vaihdelleet katsauskauden aikana merkittävästi. Baltian-yhtiöiden palveluiden kysyntä oli vuonna 2014 hankalassa markkinatilanteessa hyvällä tasolla, ja siellä saavutettiin merkittävä tulosparannus vertailukauteen verrattuna. Rautatiekuljetusten ja transitoliikenteen huolinnassa volyymit laskivat viime vuoteen verrattuna johtuen Ukrainan kriisistä, mutta yleishuolinnassa yksikkö onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan merkittävästi vuonna 2014. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivisen toiminnan tappio katsauskaudella oli -1,2 (-2,2) miljoonaa euroa. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen korkea vuokrataso rasittaa muuten hyvää operatiivista tulosta merkittävästi.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1-12/2014 1-12/2013
1000 e
Rautatielogistiikka 17 935 29 405
Erikoiskuljetukset ja projektit 7 794 8 874
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 27 778 26 095
Eliminoinnit -734 -530
Yhteensä 52 774 63 844
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 1-12/2014 1-12/2013
1000 e
Rautatielogistiikka 2 686 5 276
Erikoiskuljetukset ja projektit 163 -142
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -1 521 -4 918
Yhteensä 1 328 216

NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Vuoden 2014 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 12,0 miljoonaa euroa (2013: 14,4 miljoonaa), jossa oli laskua vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna 17 %. Raportoitu liiketulos oli 1 443 (-892) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (-975) tuhatta euroa.

Vuoden 2013 neljännen neljänneksen kertaluonteiset kulut aiheutuivat tulosparannusohjelman sopeutustoimista sekä henkilöstö- ja rakennejärjestelyistä. Tilikauden liiketulosta paransivat ruplan heikkenemisestä aiheutuneet ruplamääräisten ostovelkojen arvotuksen kurssivoitot. Tämä tulosvaikutus oli kokonaisuudessa 1,9 miljoonaa euroa ja sillä ei ollut kassavirtavaikutusta.

Venäjän ruplan heikentyminen neljännellä neljänneksellä heikensi yhtiön rahoitustulosta 1,1 miljoonalla eurolla. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto laski selvästi vertailukauteen verrattuna johtuen voimakkaasti laskeneista Suomi–Venäjä-liikenteen volyymeista.

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna. Lasku johtui lähinnä Venäjän ruplan jyrkän heikentymisen ja epävarman poliittisen tilanteen aiheuttamasta projektiliiketoiminnan volyymien hiipumisesta. Yksikön liiketulos parani kuitenkin selvästi onnistuneiden säästötoimenpiteiden ansiosta.

Huolinta- ja lisäarvopalveluissa liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja liiketulos parani merkittävästi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna toiminnan tehokkuuden kasvun ja onnistuneen uusasiakashankinnan ansiosta. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivisen toiminnan tappio oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,3 milj. euroa, kun se viime vuoden vastaavaan aikaan oli 0,6 milj. euroa.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 10-12/2014 10-12/2013 Muutos
1000 e
Rautatielogistiikka 3 811 6 581 -2 770
Erikoiskuljetukset ja projektit 1 561 1 838 -277
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 6 860 6 170 690
Eliminoinnit -281 -153 -128
Yhteensä 11 950 14 436 -2 486
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 10-12/2014 10-12/2013 Muutos
1000 e
Rautatielogistiikka 1 714 1 342 372
Erikoiskuljetukset ja projektit 20 -195 215
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -291 -2 039 1 748
Yhteensä 1 443 -892 2 335

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logisticsin markkinaolosuhteet jatkuvat näillä näkymin viime vuoden kaltaisina. Suomen viennin pieni kasvu näyttää mahdolliselta erityisesti Helsingin ja Kotkan satamien kautta, ja vastaavasti tuonnin lasku todennäköiseltä. Suomen vienti Venäjälle vallitsevissa olosuhteissa pysyy luultavasti vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tasolla ja Venäjän sisäinen liikenne vuoden 2014 tasolla. Ruplan kurssimuutoksilla on suuri vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Näkymä tulevaisuuteen on lyhyt. Arvioimme kuitenkin liikevaihtomme, operatiivisen liiketuloksemme ja osakekohtaisen tuloksemme paranevan vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna perustuen entistä monipuolisempaan asiakaskuntaamme ja tehostuneeseen toimintaamme.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 prosenttia. Yli 50 prosenttia liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ukrainan kriisin syveneminen ja öljyn hinnan jatkuva lasku vuonna 2015 vaikuttaisivat voimakkaasti Venäjän taloudelliseen kehitykseen, mikä vastaavasti heikentäisi yhtiön rautatiekuljetusten ja projektilogistiikan volyymeja ja vaikuttaisi tulosnäkymiin merkittävästi. Ruplan kurssin heikkeneminen edelleen huonontaisi yhtiön kassatilannetta ja vaikeuttaisi rahoitustilannetta.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

RAHOITUS- JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli -448 tuhatta euroa. Investointien rahavirta oli 268 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -1 670 tuhatta euroa.

Tilikauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 1 530 tuhatta euroa. Maksuvalmius säilyi katsauskaudella tyydyttävällä tasolla, mutta on kiristynyt loppuvuotta kohti.

Rahalaitoslainoihin liittyvät konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen sidotut kovenanttiehdot olivat tilinpäätöksessä 31.12.2014 rikkoutuneet.

Konserni on saanut rahoittajilta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia.

Nurminen Logistics on sopinut alustavasti rahoittajapankkiensa kanssa jatkuvia liiketoimintoja koskevasta 12 kuukautta kestävästä rahoitusjärjestelystä, joka saatetaan loppuun lähiviikkojen aikana.

Konsernissa on käynnistetty myös muita toimenpiteitä rahoitusaseman parantamiseksi.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 21,8 miljoonaa euroa, ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 20,3 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 45,3 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 23,6 % (36,3 %). Merkittävin selittävä tekijä omavaraisuusasteen laskuun on ruplan voimakas heikkeneminen ja muuntoeron vaikutuksesta konsernin oman pääoman väheneminen.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 506 (429) tuhatta euroa eli 1,0 % liikevaihdosta. Poistot olivat 2,4 (3,5) miljoonaa euroa eli 4,5 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n Venäjän-tytäryhtiöt OOO John Nurminen, Pietari (100 %) ja ZAO Irtrans (100 %) on lakkautettu 23.9.2014. Venäjän-tytäryhtiö OOO John Nurminen Terminal (100 %) lopetettiin 1.10.2014.

Nurminen Logistics -konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Logistics Heavy Oy (100 %), Nurminen Logistics Finland Oy (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %), Team Lines Latvia SIA (23 %) sekä Team Lines Estonia Oü (20,3 %).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Nurminen Logistics tarjoaa logistiikkapalveluja ja pyrkii jatkuvasti kehittämään niitä sekä yksin että yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Toiminnan luonteen vuoksi yhtiöllä ei ollut tuloslaskelmassaan varsinaisia tutkimus- ja kehitysmenoja vuonna 2014.

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 233, kun se 31.12.2013 oli 261. Ulkomailla työskenteli 58 henkilöä.

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön henkilöstömäärä oli 34, Erikoiskuljetukset ja projektit -yksikön 21 ja Huolinta- ja lisäarvopalvelut -yksikön 161. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 17 henkilöä.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2014 yhteensä 11,1 miljoonaa euroa (14,6 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Nurminen Logistics ilmoitti 25.9.2014 suunnittelevansa toteuttavansa kustannussäästöjä lomauttamalla koko Suomen-henkilöstönsä enintään 30 päiväksi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2015 aikana. Neuvotteluiden jälkeen yhtiö päätti lomauttaa koko Suomen-henkilöstönsä kahdeksi viikoksi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhtiö arvioi saavuttavansa toimenpiteillä noin 0,5 miljoonan euron kustannussäästöt. Lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus lomauttaa vielä koko Suomen-henkilöstö kahden viikon ajalle vuoden 2015 aikana siten, että lomautusten kesto on yhteensä enintään 30 kalenteripäivää. Nurminen Logisticsin johtoryhmä on päättänyt osallistua säästöohjelmaan ja luopuu kahden viikon palkastaan vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana. Vastaavasti Nurminen Logisticsin hallitus luopuu 20 prosentin osuudesta vuoden 2014 hallituspalkkioistaan. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 22.10.2014.

PALKITSEMINEN

Nurminen Logistics on ottanut käyttöönsä uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muut erikseen määritetyt johdon jäsenet. Optio-oikeuksien saaminen edellyttää kaikilta avainhenkilöiltä osakeomistusta yhtiössä. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 14.1.2014.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Nurminen Logistics Oyj:n Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön vetäjäksi ja johtoryhmän jäseneksi valittiin 8.1.2014 KTM Marko Tuunainen (43). Hän raportoi toimitusjohtaja Olli Pohjanvirralle. Tuunainen aloitti uudessa tehtävässään 14.1.2014.

Nurminen Logistics Oyj:n henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi valittiin 12.5.2014 DI Maija Dietrich (36). Hän raportoi toimitusjohtaja Olli Pohjanvirralle. Dietrich aloitti uudessa tehtävässään 9.6.2014. Muutoksen yhteydessä Nurminen Logisticsin johtoryhmän jäsenmäärä kasvoi viidestä jäsenestä kuuteen.

Yhtiö tiedotti 30.6.2014, että Nurminen Logistics Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi valittiin 30.6.2014 KTM Ari Viinikkala (46). Hän raportoi toimitusjohtaja Olli Pohjanvirralle. Viinikkala aloitti Nurminen Logisticsilla 1.8.2014 ja uudessa tehtävässään talousjohtajana 15.8.2014 talousjohtaja Paula Kupiaisen jätettyä tehtävänsä.

Rautatielogistiikka-liiketoiminnan johtajan tehtävät siirtyivät oman toimen ohella toimitusjohtaja Olli Pohjanvirralle 27.10.2014, kun johtoryhmän jäsen, Senior Vice President Fedor Larionov jätti tehtävänsä. Samassa yhteydessä Nurminen Logisticsin johtoryhmän jäsenmäärä supistui kuudesta jäsenestä viiteen.

31.12.2014 Nurminen Logisticsin johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja
Ari Viinikkala, talousjohtaja
Maija Dietrich, henkilöstöjohtaja
Marko Tuunainen, Senior Vice President, Huolinta- ja lisäarvopalvelut
Hannu Vuorinen, Senior Vice President, Erikoiskuljetukset ja projektit.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Nurminen Logistics etsii ympäristöystävällisiä ja tehokkaita kuljetusratkaisuja osana palvelujensa kehittämistä. Kaikilla yhtiön tarjoamilla palveluilla Suomessa on ISO 14001:2004 standardin vaatimukset täyttävä sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osake on noteerattu nykyisellä nimellään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla 1.1.2008 alkaen. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 13 057 742 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet. Yhtiö oli 31.12.2007 asti nimeltään Kasola Oyj. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1987.

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–31.12.2014 oli 309 273 kappaletta, joka on 2,4 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 432 420,65 euroa. Tilikauden alin kurssi oli 0,98 euroa osakkeelta ja ylin 1,73 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,99 euroa osakkeelta, ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 12 927 164,58 euroa.

Yhtiöllä oli vuoden 2014 lopussa 586 osakkeenomistajaa. Vuoden 2013 lopussa osakkeenomistajia oli 567.

Yhtiön hallussa oli vuoden 2014 lopussa 20 275 kappaletta omia osakkeita, mikä on 0,2 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2014 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2013 – 31.12.2013 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2013 – 31.12.2013 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tommi Matomäki. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Tero Kivisaaren. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti hankintahetkellä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti.  

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti.  

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti hankintahetkellä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti.  

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti.

MUUT TILIKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics Oyj järjestää osakeannin henkilöstölleen

Yhtiö tiedotti 14.1.2014, että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti 13.1.2014 järjestää henkilöstöannin, jossa tarjotaan konsernin koko henkilöstön merkittäviksi yhtiön uusia osakkeita. Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään 200 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin henkilöstön merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita.

Yhtiö tiedotti 10.3.2014, että hallitus on päättänyt päivittää henkilöstöannissa tarjottavien uusien osakkeiden merkintähintaa. Osakkeen uusi merkintähinta on 1,41 euroa/osake. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.2. – 28.2.2014 ja siitä laskettavaan 10 prosentin alennukseen. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi on edellä mainittuna ajanjaksona 1,57 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika on 10.3. – 20.3.2014.

Yhtiö tiedotti 25.3.2014, että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on hyväksynyt henkilöstöannin merkinnät. Nurminen Logistics Oyj:n hallitus hyväksyi henkilöstöannissa 45 005 uuden osakkeen merkinnät, jotka vastaavat yhteensä 63 457,05 euroa. Osakkeen merkintähinta oli 1,41 euroa/osake. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 20.3.2014.

Yhtiö tiedotti 28.4.2014, että Nurminen Logistics Oyj:n henkilöstöannissa merkityt 45 005 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 28.4.2014. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 28.4.2014 lukien. Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 13 057 742 osaketta. Kaupparekisteriin merkityt osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 29.4.2014 alkaen.

Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2013 antamaan valtuutukseen.

Nurminen Logistics keskittää rautatieterminaalitoimintonsa Luumäelle

Yhtiö tiedotti 20.1.2014 suunnitelmista vähentää terminaalikapasiteettiaan ja siirtää terminaalitoimintoja Niiralasta Luumäelle. Suunniteltujen muutosten henkilöstövaikutusten vuoksi Nurminen Logistics käynnisti Niiralan-toimipisteen terminaali- ja huolintahenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut saatiin päätökseen 11.2.2014 ja yhtiö päätti sulkea Niiralan-sisäterminaalinsa ja keskittää rautatieterminaalitoimintonsa Luumäelle. Projektitoimituksia Niiralan projektikentän kautta jatketaan. Neuvottelujen tuloksena Nurminen Logistics irtisanoo yhteensä enintään 9 henkilöä Niiralasta. Vähennykset toteutetaan välittömästi. Yhtiö tukee irtisanottavia uudelleentyöllistymisessä. Nurminen Logistics kirjaa vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle alustavan arvion mukaan noin 0,2 miljoonan euron suuruiset, järjestelyyn liittyvät kulut. Järjestely tuo 0,4 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2015 alkaen.

Muutos omien osakkeiden määrään

Nurminen Logisticsille on 6.2.2014 palautunut yhteensä 10 030 osaketta, jotka oli myönnetty osakeperusteisina kannustimina. Osakkeet palautuivat kannustinohjelman sääntöjen mukaisesti työsuhteen päätyttyä. Nurminen Logisticsin hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli palautumisen jälkeen yhteensä 20 275 kappaletta, mikä vastasi 0,2 % Nurminen Logisticsin osakekannasta. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 6.2.2014.

Nurminen Logistics on sopinut käyttöpääomarahoituksesta Suomessa

Yhtiö tiedotti 3.3.2014 allekirjoittaneensa 28.2.2014 rahoittajapankkiensa kanssa jatkuvia liiketoimintoja koskevan 12 kuukautta kestävän rahoitussopimuksen. Rahoitussopimuksen ehtojen mukaan Nurminen Logistics sitoutuu siihen, ettei se ilman rahoittajien etukäteistä suostumusta jaa osinkoa tai pääomanpalautusta omistajille tai lunasta tai hanki omia osakkeitaan.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen liputusilmoitus

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 14.4.2014 vastaanottaneensa seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta: Olli Pohjanvirta on ilmoittanut Nurminen Logistics Oyj:lle, että hänen henkilökohtainen sekä määräysvaltayhteisöidensä yhteenlaskettu omistus on noussut yli 5 prosentin (1/20) rajan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeista. Olli Pohjanvirran määräysvaltayhteisö VGK Invest Oy on ostanut 11.4.2014 yhteensä 648 000 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta (4,98 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä). Olli Pohjanvirran muu omistus Nurminen Logistics Oyj:ssä on seuraava: Olli Pohjanvirta omistaa suoraan 141 184 osaketta (1,08 % osakkeista ja äänimäärästä) ja määräysvaltayhteisöidensä Etl Holding Oy:n kautta 158 000 osaketta (1,21 % osakkeista ja äänimäärästä), Etl Invest Oy:n kautta 181 818 osaketta (1,40 % osakkeista ja äänimäärästä) ja Russian Capital Management Oy:n kautta 25 000 osaketta (0,19 % osakkeista ja äänimäärästä).

Olli Pohjanvirta omistaa nyt 1 154 002 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta, mikä vastaa 8,87 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Nurminen Logistics Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 13 012 737 osakkeesta ja äänestä.

Nurminen Logisticsille myönteinen välitystuomio verovastuuasiassa

Yhtiö tiedotti 14.4.2014, että välimiesoikeus on antanut Nurminen Logistics Oyj:lle myönteisen välitystuomion vanhan John Nurminen Oy:n vuoden 2007 verotusta koskevassa asiassa. Välimiesmenettelyssä selvitettiin verovastuun jakautumista uuden John Nurminen Oy:n ja Nurminen Logistics Oyj:n kesken liittyen vanhan John Nurminen Oy:n vuoden 2007 verotusta koskevaan oikaisupäätökseen. Välitystuomion mukaan 0,4 miljoonan euron verovastuu kuuluu uuden John Nurminen Oy:n vastattavaksi.

Vanha John Nurminen Oy jakautui 1.1.2008 jakautumissuunnitelman 7.9.2007 mukaisesti siten, että toinen vastaanottavista yhtiöistä oli uusi, perustettava John Nurminen ja toinen oli Kasola Oyj. Kasola Oyj:n nimi muutettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 32 929 881,97 euroa. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 ei jaeta osinkoa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.4.2015 kello 13.00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nurminen Logistics Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 12.3.2015 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 010 545 2431.

JAKELU                                                                        

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa, Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

Segmenttikohtaiset taulukot on esitetty osavuosikatsauksen selostusosassa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   1-12/2014 1-12/2013
1000 e
LIIKEVAIHTO 52 774 63 844
Liiketoiminnan muut tuotot   465 1 834
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -24 600 -29 189
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -11 146 -14 606
Poistot ja arvonalentumiset -2 351 -3 538
Liiketoiminnan muut kulut -13 813 -18 129
LIIKETULOS 1 328 216
Rahoitustuotot 82 55
Rahoituskulut -3 298 -3 444
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset -57 126
TULOS ENNEN VEROJA -1 945 -3 048
Tuloverot -396 -899
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -2 341 -3 947
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -7 842 -2 287
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -7 842 -2 287
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -10 183 -6 234
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -2 793 -4 149
Määräysvallattomille omistajille 453 202
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -10 636 -6 436
Määräysvallattomille omistajille 453 202
Tulos/osake, laimentamaton -0,21 -0,32
Tulos/osake, laimennettu -0,21 -0,32
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 10-12/2014 10-12/2013 Muutos
1000 e
LIIKEVAIHTO 11 950 14 436 -2 486
Liiketoiminnan muut tuotot   64 56 8
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5 207 -6 203 996
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2 733 -4 089 1 356
Poistot ja arvonalentumiset -447 -789 341
Liiketoiminnan muut kulut -2 184 -4 303 2 119
LIIKETULOS 1 443 -892 2 335
Rahoitustuotot 5 3 2
Rahoituskulut -1 641 -986 -655
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 8 45 -37
TULOS ENNEN VEROJA -184 -1 830 1 645
Tuloverot -141 -192 50
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -326 -2 022 1 696
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -5 801 -721 -5 080
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -5 801 -721 -5 080
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -6 127 -2 743 -3 384
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -467 -1 917 1 450
Määräysvallattomille omistajille 141 -105 246
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -6 268 -2 638 -3 630
Määräysvallattomille omistajille 141 -105 246
Tulos/osake, laimentamaton -0,04 -0,15 0,11
Tulos/osake, laimennettu -0,04 -0,15 0,11
KONSERNITASE 31.12.2014 31.12.2013
1000 e
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23 360 31 492
Liikearvo 9 516 9 516
Muut aineettomat hyödykkeet 345 530
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 173 295
Saamiset 35 35
Laskennalliset verosaamiset 608 926
PITKÄAIKAISET VARAT 34 037 42 795
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 648 11 045
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 83 93
Rahavarat 1 530 3 553
LYHYTAIKAISET VARAT 11 262 14 691
VARAT YHTEENSÄ 45 299 57 486
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4 215 4 215
Muut rahastot 19 655 19 591
Muuntoerot -7 679 -4 193
Kertyneet voittovarat -6 349 720
Määräysvallattomien omistajien osuus 833 558
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 674 20 891
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 426 350
Muut velat 350 561
Korolliset rahoitusvelat 13 200 14 849
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13 977 15 760
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 127 88
Korolliset rahoitusvelat 8 592 8 902
Ostovelat ja muut velat 11 930 11 846
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 20 649 20 835
VELAT YHTEENSÄ 34 625 36 595
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 45 299 57 486
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-12/2014 1-12/2013
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/tappio -2 341 -3 947
Oikaisu käyttöomaisuuden myyntivoittoon / -tappioon -19 -1 685
Poistot ja arvonalentumiset 2 351 3 538
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 1 530 1 071
Muut oikaisut -901 2 629
Maksetut ja saadut korot liiketoiminnasta -1 294 -1 400
Maksetut verot -349 -1 244
Käyttöpääoman muutokset 575 4 848
Liiketoiminnan rahavirta -448 3 808
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 758 3 531
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -490 -446
Investointien rahavirta 268 3 087
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 63 0
Omien osakkeiden hankkiminen 0 0
Vieraan pääoman muutokset   -1 556 -5 360
Maksetut osingot / pääoman palautukset       -178 -2 762
Rahoituksen rahavirta -1 670 -8 122
RAHAVAROJEN MUUTOS -2 022 -1 349
Rahavarat tilikauden alussa   3 553 4 901
Rahavarat tilikauden lopussa     1 530 3 553

A= Osakepääoma             

B= Ylikurssirahasto

C= Vararahasto

D= SVOP rahasto

E= Muuntoerot

F= Edellisten tilikausien voitto

G= Määräysvallattomien omistajien osuudet

H= Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2013 1000€ A B C D E F G H
Oma pääoma 1.1.2013 4215 86 2378 18158 -3276 5799 2437 29797
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 -4149 202 -3947
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 -917 -1370 0 -2287
Muut muutokset 0 0 0 0 0 441 -351 90
Osingonjako / pääoman palautukset 0 0 0 -1031 0 0 -1731 -2762
Oma pääoma 31.12.2013 4215 86 2378 17127 -4193 721 558 20891
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2014 1000€ A B C D E F G H
Oma pääoma 1.1.2014 4215 86 2378 17127 -4193 720 558 20891
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 -2793 453 -2340
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 -3486 -4357 0 -7842
Muut muutokset 0 0 0 63 0 80 0 143
Osingonjako / pääoman palautukset 0 0 0 0 0 0 -178 -178
Oma pääoma 31.12.2014 4215 86 2378 17190 -7679 -6349 833 10674

Käyttöomaisuuden muutokset

Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 38 737 10 329 49 066
Lisäykset 393 36 429
Vähennykset -2 709 0 -2 709
Poistot ja arvonalentumiset -3 083 -318 -3 401
Kurssierot -1 846 0 -1 846
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 31 492 10 046 41 538
Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 31 492 10 046 41 539
Lisäykset 379 32 410
Vähennykset -553 0 -553
Poistot ja arvonalentumiset -1 237 -208 -1 445
Kurssierot -6 730 0 -6 730
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 23 351 9 870 33 221

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

Lähipiiritapahtumat 1-12/2014
1000 e
Myynnit 7
Ostot 170
Lyhytaikaiset velat 130

Tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-12/2014 1-12/2013
Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 506 429
Henkilöstö 241 277
Liiketulos % 2,5 % 0,3 %
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa 1,60 1,88
Osakkeen kurssi lopussa 0,99 1,60
Jakson ylin 1,73 2,20
Jakson alin 0,98 1,52
Oma pääoma / osake eur 0,75 1,56
Tulos / osake eur, laimentamaton -0,21 -0,32
Tulos / osake eur, laimennettu -0,21 -0,32
Omavaraisuusaste, % 23,56 36,42
Nettovelkaantumisaste, % 189,8 96,7

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vastasitoumukset, 1000 eur 31.12.2014 31.12.2013
Annetut kiinnitykset 11 000 11 000
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo 51 229 46 516
Muut vastasitoumukset 11 976 13 875
Vuokravastuut 60 131 67 194

Laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2014 voimassaolevaa IFRS-normistoa. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2013 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Konserni on 1.1.2014 lukien soveltanut seuraavia uudistettuja tai muutettuja standardeja.

IFRS 10 Konsernitilinpäätös

IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä  

____________________________________________________ X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot  

Osakekohtainen tulos (EUR) =

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta  

___________________________________________________

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

__________________________________________________

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat                                                                  

__________________________________________________         X 100

Oma pääoma