NURMINEN LOGISTICS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017

Nurminen Logistics Oyj                                                     Puolivuosikatsaus 10.8.2017 klo 13.00

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja liiketulos kasvoivat selvästi ja nettotulos nousi voitolliseksi

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1.–30.6.2017

  •  Liikevaihto oli 33,1 milj. euroa (1–6/2016: 23,2 milj. euroa).
  •  Vertailukelpoinen liikevaihto oli 33,0 milj. euroa (23,9 milj. euroa).
  •  Raportoitu liiketulos oli 1,1 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).
  •  Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
  •  Liiketulosprosentti oli 3,5 % (-5,5 %).
  •  Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli 3,4 % (-1,8 %).
  •  Nettotulos 0,2 milj. euroa (-1,7 milj. euroa).
  •  Vertailukelpoinen nettotulos 0,2 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).
  •  Tulos per osake oli 0,01 euroa (-0,12 euroa).

TOIMITUSJOHTAJA MARKO TUUNAINEN:

”Nurminen Logisticsin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli selvästi vuoden takaista vahvempi. Yhtiön rahoitusasema parani merkittävästi katsauskauden lopussa aloitetun pääomajärjestelyn sekä kasvaneen liiketuloksen johdosta. Suomen vienti- ja tuontiteollisuus olivat katsauskaudella kasvu-uralla ja tämä heijastui positiivisesti yhtiön tarjoamien palveluiden kysyntään Suomessa. Onnistuimme kasvattamaan lähes kaikkien palveluidemme liikevaihtoa ja liiketulosta.

Suomen huolintapalveluiden kannattavuus parani vertailujaksoon nähden ja liikevaihto jatkoi kasvuaan jo kolmatta puolivuotiskautta peräkkäin. Yhtiön tarjoamien terminaalipalveluiden liikevaihto kasvoi katsauskaudella 9 prosenttia ja kannattavuus parani merkittävästi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tavaraviennin kasvaneiden volyymien sekä yhtiön terminaalien parantuneiden käyttöasteiden myötä.

Venäjän talous alkoi tänä vuonna kasvaa pitkän taantuman jälkeen. Myös vientimarkkinoiden Venäjälle odotetaan palaavan kasvuun, mutta elpymisvauhdin arvioidaan olevan melko maltillinen. Yhtiön palveluiden kysyntä Venäjän sisäisissä rautatiekuljetuksissa oli katsauskaudella kohtalainen, kun taas Baltian-yhtiöiden palveluiden kysyntä oli vahvaa ja liikevaihto sekä liiketulos kasvoivat merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tavoitteenamme on jatkaa kasvua tulevina vuosina. Kasvutavoitteen tukemiseksi yhtiö aloitti katsauskaudella merkintäoikeusannin sijoittajilleen, josta yhtiö tiedotti 26.6.2017. Kaikki merkintäoikeusannissa merkittäväksi tarjotut 29 229 764 uutta osaketta tulivat merkityksi. Merkintäoikeusannilla yhtiö keräsi noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi suunnatussa annissa yhtiön pääoma kasvoi 2,4 miljoonalla eurolla yhtiön konvertoitua eräiden kiinteistöjen takaisinostoon liittyviä vastuita omaksi pääomaksi. Yhteensä merkintäoikeusannissa yhtiön pääoma kasvoi 9,3 miljoonalla eurolla. Vahvistunut pääomarakenne ja tase antavat yhtiölle liikkumavaraa ja mahdollisuuden edetä ja kehittää edelleen liiketoimintaa. Lisäksi yhtiön nettovelkaantumisaste ja rahoituskustannukset tulevat laskemaan huomattavasti järjestelyn ansiosta.

Olemme jatkaneet Kiinaan suuntautuvien rautatiekuljetusten kehittämistä ja tavoitteena on aloittaa säännöllinen rautatieyhteys Kiinaan vuoden 2017 aikana. Tytäryhtiömme NR Rail Oy:n toiminta on edennyt suunnitelmien mukaan. Tuore ilmoitus Suomen rautatieliiketoiminnan monopolin purkamisesta ja neutraalin kalustoyhtiön markkinoille tulosta takaa yhdenvertaiset ehdot yksityisille tavaraliikenteen yrityksille. Vetopalveluiden markkinapotentiaali on Suomessa lupaava ja parantuneen rahoitustilanteen ansiosta tulemme etenemään veturihankinnoissa sekä jatkamaan käynnissä olevia asiakasneuvotteluja. Yhtiössä on aloitettu vuoden 2017 alussa koko yhtiötä koskeva ERP-uudistus. Kehitystyö on edennyt hyvin ja uudet järjestelmät otetaan käyttöön asteittain vuoden 2017 loppupuolella ja vuoden 2018 alkupuolella. Uskomme, että uuden ERP-järjestelmän avulla pystymme vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin, tehostamaan toimintaamme ja olemaan kehityksen kärjessä uusien digitaalisten palveluiden käyttöönotossa logistiikkakentällä.

Yhtiössä ensimmäisellä vuosipuoliskolla saavutettu merkittävä liikevaihdon kasvu ja katsauskauden jälkeen onnistuneesti toteutettu merkintäoikeusanti antavat yhtiölle hyvät edellytykset kasvaa ja parantaa kannattavuutta myös jatkossa.”

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Suomen talous kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tilastokeskuksen mukaan lähes kolme prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Suomen talouskasvua ovat vauhdittaneet pääasiassa yksityisen kulutuksen lisääntyminen ja viime aikoina myös viennin piristyminen. Yhtiölle tärkeissä segmenteissä kuten metsä- ja konepajateollisuuden tuotteissa vienti pysyi hyvällä tasolla. Yhtiö onnistui säilyttämään vahvan markkina-aseman kappaletavaran tuontihuolinnassa. Katsauskaudella Venäjän talous alkoi kasvaa pitkän taantuman jälkeen. Baltian maiden talouskasvu oli alkuvuonna euroalueen voimakkainta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics uskoo, että markkinaolosuhteet pysyvät suotuisina ja maailmanlaajuinen talouden elpyminen jatkuu vähintäänkin kohtalaisella tasolla. Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liiketuloksensa sekä osakekohtaisen tuloksensa parananevan vuoden 2016 tasosta.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 1–6/2017 1–6/2016 1–6/2017 vertailukelpoinen 1–6/2016 vertailukelpoinen
Liikevaihto 33 131 23 198 33 038 23 873
Liiketulos 1 147 -1 277 1 135 -422

Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 33,1 (1–6/2016: 23,2) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna 42,8 %. Katsauskauden liiketulos parani 189,8 %:lla 1 147 (-1 277) tuhanteen euroon.

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 33,0 (23,9) miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna 38,4 %. Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos parani 369,0 %:lla 1 135 (-422) tuhanteen euroon.

Venäjän ruplan heikentyminen katsauskaudella paransi yhtiön liiketulosta 12 (-728) tuhatta euroa ja kasvatti yhtiön rahoituskuluja 37 (222) tuhatta euroa. Nämä valuuttakurssimuutokset eivät ole kassavirtavaikutteisia.

Vertailukelpoinen tulos sisältää liikevaihdon oikaisuja -93 (675) tuhatta euroa ja valuuttakurssivaikutusten oikaisuja -12 (728) tuhatta euroa sekä muiden kulujen oikaisuja 0 (127) tuhatta euroa. Katsauskauden liikevaihdon oikaisut koostuvat Venäjän-yhtiön liikevaihdon pienenemisestä, mikä johtui ruplan arvon heikkenemisestä valuuttakurssivertailukauteen (2015) verrattuna.

Liiketoimintakatsaus

Huolintapalveluiden liikevaihto katsauskaudella kasvoi 4,5 % vuoden 2016 vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa kasvatti vahvana jatkunut tuonti-, vienti- ja lisäarvopalveluiden kysyntä. Myös kannattavuus parani vertailujaksoon nähden toiminnan jatkuvan tehostamisen, uusien palvelutuotteiden kehittämisen ja onnistuneiden myyntipanostusten ansiosta.

Terminaalipalveluiden liikevaihto kasvoi 9,0 % katsauskaudella viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi erityisesti tavaraviennin kasvaneiden volyymeiden sekä terminaalien parantuneiden käyttöasteiden myötä. Myös Venäjän transito- ja vientiliikenteen palveluiden kysynnässä oli kasvua vertailujaksoon verrattuna.

Suomen rautatielogistiikan palveluiden kysyntä jatkui alavireisenä, liikevaihdon laskiessa 13 % edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Myös Suomen rautatielogistiikan kannattavuus laski vertailukauteen nähden heikentyneen kysynnän takia. Rautatieviennin volyymit lähtivät hienoiseen kasvuun katsauskauden lopulla. Kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisina.

Venäjän-yhtiön katsauskauden liiketulos oli kohtalainen ja palveluiden kysyntä Venäjän sisäisissä rautatiekuljetuksissa vakaa. Lastausten määrä pysyi samalla tasolla kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna ja yhtiön omien vaunujen käyttöaste pysyi korkeana.

Baltian-yhtiöiden palvelukysyntä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli selvästi vuoden takaista vahvempi johtuen yhtiön asiakkuuksien kehityksestä sekä vahvasta markkinaympäristöstä Baltiassa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen ja Venäjän talouksien heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 627 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli -622 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -570 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 2 733 tuhatta euroa. Yhtiön rahoitusasema on vahvistunut selvästi parantuneen tuloksen myötä. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä pankkilainoja. Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat (1,6 miljoonaa euroa) koostuvat 0,3 miljoonan euron eläkelainoista, 0,25 miljoonan euron rahoitusleasingveloista sekä 1,1 miljoonan euron factoringveloista. Pitkäaikaisia korollisia velkoja yhtiöllä on 22,3 miljoonaa euroa.

Nurminen Logistics on 29.6.2016 allekirjoittanut rahoittajapankkiensa kanssa takausvastuita koskevan vakuuspoolisopimuksen. Sopimus sisältää omavaraisuuteen liittyviä kovenanttiehtoja, joiden toteutumista tarkastellaan puolivuosittain. Kovenanttiehdot olivat rikkoutuneet 30.6.2017. Konserni on saanut rahoittajiltapankilta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Katsauskauden jälkeen toteutettujen rahoitusjärjestelyjen johdosta yhtiön omavaraisuusaste on noussut selkeästi kovenanttiehtojen mukaiseksi.

Eläkelainoihin liittyvät konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen sidotut kovenanttiehdot olivat välitilinpäätöksessä 30.6.2017 rikkoutuneet. Konserni on saanut rahoittajilta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Yhtiö tulee maksamaan eläkelainat pois vuoden 2017 aikana.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 23,9 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 21,17 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 45,1 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 13,3 %.

Yhtiön taloudellinen tilanne ja taserakenne paranivat huomattavasti katsauskauden päätyttyä. Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti 26.6.2017 osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan merkintäoikeusannin järjestämisestä varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Merkintäoikeusannin tarkoituksena oli yhtiön strategian mukaisten suunnitelmien edistäminen, yhtiön taseen vahvistaminen ja yhtiön velkarakenteen keventäminen. Lisäksi suunnatun konversioannin merkintä vähensi yhtiön sale and lease back -järjestelystä johtuvien maksuvelvoitteiden määrää 2,4 miljoonalla eurolla.

Yhtiön merkintäoikeusannista ja sen jälkeen toteutetusta private placementista saatujen varojen bruttomäärä on noin 5,7 miljoonaa euroa. Suunnatussa konversioannissa osakemerkintä maksettiin kokonaisuudessaan käyttämällä yhtiön sale and lease back -järjestelyn maksuvelvoitteita Ilmariselle osakemerkintöjen maksuun, mikä vähensi yhtiön velkoja noin 2,4 miljoonalla eurolla, mutta siitä ei kertynyt varoja yhtiölle. Yhtiön merkintäetuoikeusannista saamat kokonaisnettovarat ovat noin 5,3 miljoonaa euroa. Kaikki merkintäoikeusannissa merkittäväksi tarjotut 29 229 764 uutta osaketta tulivat merkityiksi. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 28.7.2017  

Merkintäoikeusannin lisäksi Nurminen Logistics ja Ilmarinen sopivat, että 1 500 000 euroa sale and lease back -järjestelyyn liittyviä yhtiön maksuvelvoitteita Ilmariselle konvertoidaan oman pääoman ehtoiseksi hybridilainaksi, joka voidaan lainaehtojen mukaisesti vaihtaa yhtiön osakkeiksi (vaihtovelkakirjalaina). Hybridilainasopimus allekirjoitettiin Ilmarisen kanssa 18.7.2017.

Edellä mainittujen järjestelyjen myötä yhtiön oma pääoma kasvoi 9,3 miljoonaa euroa ja yhtiön pitkäaikaiset velat vähenivät 3,95 miljoonaa euroa. Tällä oli merkittävä vaikutus yhtiön taserakenteeseen ja omavaraisuusasteeseen, joka nousi yli 30 %:iin. Lisäksi järjestely vähentää selvästi yhtiön rahoituskuluja tulevaisuudessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 584 (249) tuhatta euroa eli 1,8 % liikevaihdosta. Poistot olivat 0,9 (0,8) miljoonaa euroa eli 2,7 % (4,2%) liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiön NR Rail Oy:n omistuspohja laajennettiin katsauskaudella suunnatulla osakeannilla, jolloin Nurminen Logistics Oyj:n omistusosuus laski 100 %:sta 51 %:iin.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), NR Rail Oy (51 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %) sekä Team Lines Latvia SIA (23 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 198, kun se 31.12.2016 oli 190. Ulkomailla työskenteli 51 henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiö julkisti 26.6.2017 merkintäoikeusannin, joka on vaikuttanut yhtiön pörssikurssien esittämiseen. Tässä puolivuosikatsauksessa yhtiö ilmoittaa sekä pääomakorjatut että pääomakorjaamattomat katsauskauden pörssikurssit.  

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–30.6.2017 oli 1 665 723 kappaletta, joka on 11,35 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 1 410 956 euroa. Katsauskauden alin pääomakorjattu kurssi oli 0,39 euroa osakkeelta ja ylin 0,77 euroa osakkeelta (pääomakorjaamaton alin kurssi oli 0,50 euroa osakkeelta ja ylin 1,17 euroa osakkeelta). Kauden päätöskurssi oli 0,69 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 10 051 971 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 1 031.

Yhtiöllä oli 30.6.2017 hallussaan omia osakkeita 59 528 kappaletta, mikä on 0,41 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2017 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus 

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Tero Kivisaari ja jäseneksi Jukka Nurminen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 30 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2018 asti.  

Tilintarkastaja

Hallitus päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics tiedotti 26.6.2017, että yhtiön hallitus on päättänyt osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan merkintäoikeusannin järjestämisestä. Merkintäoikeusanti on kuvattu tarkemmin tämän katsauksen rahoitus ja taserakenne -osiossa. 

26.6.2017 yhtiö julkaisi pörssitiedotteella kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.7.2017. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 5 330 000 uutta Yhtiön osaketta.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, rahoitusjärjestelyihin, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja / tai henkilöstön kannustamiseen ja sitouttamiseen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa 17.7.2022 asti eikä se kumoa 21.4.2017 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, joka on voimassa 30.4.2018 asti.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                       
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla. 

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1–6/2017 1–6/2016 1–12/2016
1 000 EUR
LIIKEVAIHTO 33 131 23 198 49 971
Liiketoiminnan muut tuotot 55 61 365
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -21 305 -13 033 -28 858
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 355 -4 347 -8 707
Poistot ja arvonalentumiset -877 -779 -1 447
Liiketoiminnan muut kulut -5 503 -6 376 -12 271
LIIKETULOS 1 147 -1 277 -948
Rahoitustuotot 60 66 266
Rahoituskulut -766 -648 -1 785
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset -12 -5 -31
TULOS ENNEN VEROJA 428 -1 863 -2 497
Tuloverot -248 193 -622
KAUDEN VOITTO/TAPPIO 180 -1 670 -3 119
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -209 1 380 1 865
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -209 1 380 1 865
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -29 -291 -1 255
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -320 -1 717 -3 516
Määräysvallattomille omistajille 500 47 397
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -529 -338 -1 651
Määräysvallattomille omistajille 500 47 397
Tulos/osake, laimentamaton 0,01 -0,12 -0,22
Tulos/osake, laimennettu 0,01 -0,12 -0,22

KONSERNIN VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS 1–6/2017 1–6/2016
1 000 EUR
RAPORTOITU LIIKEVAIHTO 33 131 23 198
Myydyt liiketoiminnot
Valuuttakurssien muutokset -93 676
Aikaisempien tilikausien oikaisut -1
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO 33 038 23 873
RAPORTOITU LIIKETULOS 1 147 -1 277
Liikevaihdon oikaisut
Myydyt liiketoiminnot
Valuuttakurssien muutokset -12 728
Aikaisempien tilikausien oikaisut 127
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS 1 135 -422

KONSERNITASE 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
1 000 EUR
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 772 13 674 13 253
Liikearvo 8 970 8 970 8 970
Muut aineettomat hyödykkeet 80 120 61
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 294 288 263
Saamiset 5 893 7 414 5 713
Laskennalliset verosaamiset 566 618 659
PITKÄAIKAISET VARAT 28 575 31 085 28 918
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 62 0 41
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 601 13 306 12 498
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 121 349 92
Rahavarat 2 733 1 144 2 304
LYHYTAIKAISET VARAT 16 518 14 799 14 936
VARAT YHTEENSÄ 45 093 45 884 43 854
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4 215 4 215 4 215
Muut rahastot 21 360 21 355 21 360
Muuntoerot -7 433 -7 566 -7 285
Kertyneet voittovarat -12 961 -11 020 -12 584
Määräysvallattomien omistajien osuus 836 345 695
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 017 7 329 6 400
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 380 420 400
Muut velat 344 341 375
Korolliset rahoitusvelat 22 268 23 777 22 198
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 22 993 24 538 22 972
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 309 33 141
Korolliset rahoitusvelat 1 637 1 481 1 919
Ostovelat ja muut velat 14 137 12 502 12 422
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16 084 14 016 14 482
VELAT YHTEENSÄ 39 076 38 555 37 454
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 45 093 45 884 43 854

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1 000 EUR 1–6/2017 1–6/2016 1–12/2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/tappio 180 -1 670 -3 119
Poistot ja arvonalentumiset 877 779 1 447
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0 -224 -14
Muut oikaisut 1 905 2 506 1 873
Maksetut ja saadut korot liiketoiminnasta -579 -684 -1 308
Maksetut verot -70 -68 -471
Käyttöpääoman muutokset -687 -1 870 1 113
Liiketoiminnan rahavirta 1 627 -1 231 -479
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -648 -234 -448
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 26 3 540 5 762
Myönnetyt lainat 512
Investointien rahavirta -622 3 306 5 826
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Vieraan pääoman muutokset -211 -4 072 -6 160
Maksetut osingot / pääoman palautukset       -359 -153 -191
Rahoituksen rahavirta -570 -4 225 -6 351
RAHAVAROJEN MUUTOS 428 -2 129 -969
Rahavarat tilikauden alussa 2 304 3 273 3 273
Rahavarat tilikauden lopussa   2 733 1 144 2 304

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Vararahasto
D = SVOP rahasto
E = Osakeanti
F = Muuntoerot
G = Edellisten tilikausien voitto
H = Määräysvallattomien omistajien osuudet
I = Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1–6/2016 1 000 EUR A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2016 4 215 86 2 378 18 890 0 -8 168 -10 116 489 7 775
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 -1 717 47 -1 670
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 0 603 777 0 1 380
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0 36 0 36
Osingonjako / pääoman palautukset 0 0 0 0 0 0 0 -191 -191
Oma pääoma 30.6.2016 4 215 86 2 378 18 890 0 -7 566 -11 020 345 7 329
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1–6/2017 1 000 EUR A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2017 4 215 86 2 378 18 895 0 -7 285 -12 584 695 6 400
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 -320 500 180
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 0 -148 -62 0 -210
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Osingonjako / pääoman palautukset 0 0 0 0 0 0 0 -359 -359
Oma pääoma 30.6.2017 4 215 86 2 378 18 895 0 -7 433 -12 961 836 6 017

Käyttöomaisuuden muutokset

Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1 000 EUR
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 14 088 9 161 23 249
Lisäykset 201 0 201
Vähennykset -241 0 -241
Poistot ja arvonalentumiset -708 -71 -779
Kurssierot 335 0 335
Kirjanpitoarvo 30.6.2016 13 674 9 090 22 764
Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1 000 EUR
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 13 253 9 031 22 284
Lisäykset 342 46 388
Vähennykset -4 0 -4
Poistot ja arvonalentumiset -850 -27 -877
Kurssierot 31 1 32
Kirjanpitoarvo 30.6.2017 12 772 9 050 21 822

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

Lähipiiritapahtumat 1–6/2017
1 000 EUR
Myynnit 0
Ostot 3
Lyhytaikaiset velat 0

Tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1–6/2017 1–6/2016 1–12/2016
Bruttoinvestoinnit, 1 000 EUR 584 249 498
Henkilöstö 198 193 193
Liiketulos % 3,5 % -6,8 % -1,9 %
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa 0,39 0,62 0,62
Osakkeen kurssi lopussa 0,69 0,41 0,39
Jakson ylin 0,77 0,59 0,59
Jakson alin 0,39 0,30 0,30
Osakkeen kurssi alussa* 0,70 1,10 1,10
Osakkeen kurssi lopussa* 0,69 0,74 0,70
Jakson ylin* 1,17 1,10 1,10
Jakson alin* 0,50 0,64 0,64
Oma pääoma / osake eur* 0,41 0,54 0,44
Tulos / osake eur, laimentamaton 0,01 -0,12 -0,24
Tulos / osake eur, laimennettu 0,01 -0,12 -0,24
Omavaraisuusaste, % 13,3 17,59 14,60
Nettovelkaantumisaste, % 351,9 293,0 340,80

*historiallinen pääomakorjaamaton kurssi

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vastuusitoumukset, 1 000 EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Annetut kiinnitykset 19 500 19 500 19 500
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo 4 266 10 566 4 266
Muut vastasitoumukset 9 967 9 959 9 945
Vuokravastuut 59 490 65 922 61 888

Laatimisperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä
____________________________________________________ X 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Osakekohtainen tulos (EUR) =

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta
___________________________________________________
Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Oma pääoma / osake (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
__________________________________________________
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat
__________________________________________________ X 100
Oma pääoma

Vertailukelpoinen liikevaihto (EUR)=

Raportoitu liikevaihto +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen liikevaihto +/- lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto +/- edellisille tilikausille kuuluva liikevaihto +/- suorat valuuttakurssivaikutukset

Vertailukelpoinen liiketulos (EUR)=

Raportoitu liiketulos +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen tuotot ja kulut +/- lopetettujen liiketoimintojen tuotot ja kulut +/- edellisille tilikausille kuuluvat tuotot ja kulut +/- suorat valuuttakurssivaikutukset

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla raportointikausilla. IFRS 15 korvaa nykyiset IAS 18 ja IAS 11 -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimuksista syntyvien myyntituottojen kirjaamiseen.

Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa konserni on kuvannut IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin vaikutuksia konsernin asiakassopimuksiin ja niiden tulouttamisperiaatteisiin. Tämän hetkisen analyysin perusteella konsernin nykyiset myynnin tuloutusperiaatteet ovat linjassa standardin vaatimusten kanssa ja näin ollen standardin käyttöönotolla ei nähdä olevan merkittävää vaikutusta konsernin myynnin tuloutukseen. Asiakassopimusten analysointia jatketaan edelleen ja lopullisista tuloksista sekä mahdollisista vaikutuksista myynnin tuloutukseen tullaan kertomaan tulevassa tilinpäätöksessä.