NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2015

Nurminen Logistics Oyj                                                     Osavuosikatsaus 5.11.2015 klo 13.00

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1. – 30.9.2015

 • Liikevaihto oli 34,2 milj. euroa (2014: 40,8 milj. euroa).
 • Raportoitu liiketulos oli -1,3 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
 • Liiketulosprosentti oli -3,9 % (-0,3 %).
 • Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli -1,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
 • Tulos ennen veroja oli -3,1 milj. euroa (-1,8 milj. euroa).
 • Nettotulos oli -3,2 milj. euroa (-2,0 milj. euroa).
 • Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,24 euroa (-0,18 euroa).
 • Tulos per osake, laimennettu, oli -0,24 euroa (-0,18 euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 097 tuhatta euroa (-1 336 tuhatta euroa).

Kolmas vuosineljännes 1.7. – 30.9.2015

 • Liikevaihto oli 11,1 milj. euroa (2014: 12,6 milj. euroa).
 • Raportoitu liiketulos oli 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
 • Liiketulosprosentti oli 0,0 % (1,9 %).
 • Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
 • Tulos ennen veroja oli -0,9 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
 • Nettotulos oli -1,0 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
 • Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,07 euroa (-0,04 euroa).
 • Tulos per osake, laimennettu, oli -0,07 euroa (-0,04 euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 61 tuhatta euroa (842 tuhatta euroa).

Nurminen Logistics Oyj ilmoitti 11.9.2015 allekirjoittaneensa sopimuksen Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myymisestä Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:lle. Osakekauppa on saatettu voimaan 30.9.2015 ja vastuu Nurminen Logistics Heavyn operatiivisesta toiminnasta siirtyy Kuljetusliike Ville Silvastille 1.10.2015 alkaen. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Nurminen Logisticsin vuoden 2015 tulokseen eikä konsernitaseeseen. Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa Nurminen Logistics Heavy Oy:n toiminta on huomioitu täysimääräisesti.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO TUUNAINEN:

”Yhtiön liiketuloksen ja liikevaihdon kehittyminen vuoden kolmannella neljänneksellä vaihteli suuresti liiketoimintayksikköjen välillä.

Huolintapalveluiden kysyntä Suomessa katsauskaudella pysyi hyvällä tasolla ja palvelun liikevaihto ja tulos säilyivät hyvänä. Tavaravirtojen myönteinen kehitys erityisesti Vuosaaren sataman kautta, uudet voitetut asiakkuudet sekä jo aiemmin tehdyt tehostamistoimenpiteet luovat uskoa Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön Suomen toimintojen positiivisen kehityksen jatkumiseen. Yksikköön kuuluvien Baltian-yhtiöiden liiketoiminnan tulos puolestaan heikkeni selvästi sekä alkuvuoteen että viime vuoteen verrattuna. Baltian-yhtiöiden liiketoimintaympäristön odotetaan jatkuvan haasteellisena myös loppuvuoden osalta.

Rautatielogistiikan palveluiden kysyntä Suomessa katsauskaudella oli heikkoa. Suomen metsä- ja koneteollisuuden huono kysyntätilanne Venäjällä vaikutti negatiivisesti yksikön liikevaihtoon ja tulokseen. Venäjän sisäisten rautatiekuljetusten kehitys oli tasaisempaa, mutta merkittävästi heikentynyt ruplan kurssi vaikutti raportoituun liikevaihtoon laskevasti. Ruplan arvon muutoksilla on merkittävä vaikutus Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihtoon ja tulokseen. Ruplan arvon tulevaa kehitystä on kuitenkin vaikea ennustaa.

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön erikoiskuljetusliiketoiminta sujui katsauskaudella tavoitteiden mukaisesti, kun taas projektien aloitusajankohtien siirtyminen tulevaisuuteen heikensi projektiliiketoiminnan tulosta. Erikoiskuljetus- ja projektiliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiömme Nurminen Logistics Heavy Oy siirtyi 1.10.2015 osakekaupalla yhtiön ulkopuolelle. Projektiliiketoiminta jäi Nurminen Logisticsin omistukseen, joskin sen liikevaihto katsauskaudella oli pientä. Sovittujen projektien tilauskanta ei ole vielä realisoitunut ja odottaa yleisen investointi-ilmapiirin paranemista erityisesti IVY-maissa.

Yhtiö jatkaa edelleen kustannusrakenteensa tehostamista ja kaikkien toimipisteiden ja palveluiden kannattavuutta seurataan tarkasti. Yhtiön rahoitusasema pysyi kohtalaisena haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Aiemmin tehdyt uudet kiinteistösopimukset ja tehostamistoimenpiteet ovat vahvistaneet yhtiön kassavirtaa”, toimitusjohtaja Marko Tuunainen toteaa.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Vuoden 2015 kolmas neljännes oli markkinaolosuhteiltaan alkuvuotta heikompi. Venäjän taloustilanne ja investointihyödykkeiden globaali kysyntä muun muassa Kiinassa oli heikompaa kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vaikeat markkinaolosuhteet näkyivät Suomen viennin laskuna verrattuna viime vuoden jo alhaisin tasoihin. Kuitenkin erityisesti sellun ja kartongin vienti pysyi hyvällä tasolla ja yhtiöllä on hyvä asema ja asiakkuudet tässä segmentissä.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 34,2 miljoonaa euroa (2014: 40,8 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2014 verrattuna 16 %. Raportoitu liiketulos oli -1 328 (-115) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -127 (-174) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -1 201 (59) tuhatta euroa. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät henkilöstövähennyksiin.

Venäjän ruplan arvon heikentyminen katsauskaudella kasvatti yhtiön rahoituskuluja 58 tuhatta euroa. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 9 664 (2014: 14 124) tuhatta euroa ja liiketulos 58 (972) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -60 (-85) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 118 (1 057) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kurssivoittoja sisäisistä ostolaskuista 0,2 miljoonaa euroa. Rautatielogistiikan liikevaihto ja liiketulos laskivat merkittävästi katsauskaudella vertailujaksoon verrattuna, mikä johtui Suomi–Venäjä-liikenteen kuljetusvolyymien laskusta ja ruplan heikosta arvosta. Ruplan arvon alentumisella oli 2,7 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja 0,6 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liiketulokseen vertailukauteen verrattuna.

Erikoiskuljetukset ja projektit

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella 5 131 (2014: 6 234) tuhatta euroa ja liiketulos 76 (143) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 76 (143) tuhatta euroa. Liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni merkittävästi projektikuljetusten volyymien laskun vuoksi. Volyymien voimakas heilahtelu on tyypillistä projektiliiketoiminnalle. Liikevaihdon lasku vaikutti liiketulokseen, joka oli kuitenkin selvästi positiivinen tuotannon tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 19 791 (2014: 20 918) tuhatta euroa ja liiketulos -1 462 (-1 230) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -67 (-89) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -1 395 (-1 141) tuhatta euroa. Liiketoimintayksikön liikevaihto ja liiketulos laskivat viime vuoden vertailujaksoon verrattuna johtuen pääosin Baltian-yhtiöiden heikentyneestä kysynnästä. Baltian-yhtiöiden liikevaihto- ja tuloskehitys on ollut selvästi heikompaa kuin vertailukaudella johtuen vaikeasta markkinatilanteesta sekä Venäjän aiheuttamasta epävarmuudesta. Baltian-yhtiöiden liikevaihto putosi 0,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,5 miljoonaa euroa verrattuna vertailukauteen. Vuosaaren-terminaalin kappaletavaraliiketoiminta oli vertailukautta korkeammalla tasolla, ja myös Vuosaaren-terminaalin paperi- ja metsäteollisuuden volyymit jatkoivat kasvuaan sekä edelliseen vuosineljännekseen että vertailukauteen verrattuna. Kotkan-, Haminan- ja Luumäen-terminaalien palveluiden kysyntä oli heikompaa kuin vertailujaksolla. Huolintapalveluiden kysyntä pysyi vakaana.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
1000 e
Rautatielogistiikka 9 664 14 124 17 935
Erikoiskuljetukset ja projektit 5 131 6 234 7 794
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 19 791 20 918 27 778
Eliminoinnit -354 -453 -734
Yhteensä 34 232 40 823 52 774
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
1000 e
Rautatielogistiikka 58 972 2 686
Erikoiskuljetukset ja projektit 76 143 163
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -1 462 -1 230 -1 521
Yhteensä -1 328 -115 1 328

KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 11,1 miljoonaa euroa (2014: 12,6 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2014 verrattuna 11 %. Raportoitu liiketulos oli 1 (234) tuhatta. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (0) tuhatta euroa. Kolmannen neljänneksen liiketulosta paransivat 0,9 miljoonalla eurolla ruplan heikkenemisestä johtuneet realisoitumattomat kurssivoitot.

Rautatielogistiikan liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna, mikä johtui pääosin ruplan arvon alentumisesta. Liikevaihdon laskua selittävät myös laskeneet volyymit Suomi-Venäjä reitillä. Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ruplan arvo laski liikevaihtoa 0,9 miljoonalla eurolla ja kasvatti liiketulosta 0,3 miljoonalla eurolla.

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi vuoden 2014 vastaavaan jaksoon verrattuna. Myös liiketoimintayksikön liiketulos parani erikoiskuljetusten määrän kasvun ja projektiliiketoiminnan osuuden vähentymisen johdosta.

Huolinta- ja lisäarvopalveluiden liikevaihto ja liiketulos laskivat kolmannella neljänneksellä verrattuna viime vuoteen. Epäsuotuisa tuloskehitys johtui pääosin Baltian-yhtiöiden heikosta kysynnästä, jonka aiheuttivat vaikea markkinatilanne sekä Venäjän aiheuttama epävarmuus. Baltian-yhtiöiden liikevaihto putosi 0,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,2 miljoonaa euroa verrattuna vertailukauteen. Suomen tuloskehitys tarkasteluajanjaksona oli hyvä, mikä johtui erityisesti Vuosaaren toimipisteen kannattavuuden parantumisesta.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 7-9/2015 7-9/2014 Muutos
1000 e
Rautatielogistiikka 3 007 4 005 -998
Erikoiskuljetukset ja projektit 1 882 1 673 209
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 6 360 6 960 -600
Eliminoinnit -114 -71 -43
Yhteensä 11 135 12 567 -1 432
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 7-9/2015 7-9/2014 Muutos
1000 e
Rautatielogistiikka 898 468 430
Erikoiskuljetukset ja projektit -26 -58 33
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -871 -175 -696
Yhteensä 1 234 -233

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logisticsin markkinaolosuhteet loppuvuonna ovat kolmannen vuosineljänneksen kaltaiset.

Nurminen Logistics arvioi liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa ilman valuuttakurssimuutoksia ja osakekohtaisen tuloksensa laskevan selvästi vuoden 2014 tasosta. Pääasiallisena syynä liikevaihdon laskuun ovat Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myynti sekä ruplan valuuttakurssin heikkeneminen. Suunnitelluilla vaunukaupoilla on toteutuessaan positiivinen vaikutus kassavirtaan ja rahoitusasemaan. Vaunukauppojen tulosvaikutus on riippuvainen toteutushetken ruplan kurssista. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin loppuvuoden kehityksestä. Valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen ja Venäjän talouksien merkittävä heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen. Ukrainan kriisiin yhtiö on jo reagoinut, joten kriisin edelleen eskaloitumisen vaikutukset näkyisivät ainoastaan Suomen ja Venäjän talouksien heikentymisen kautta. Ruplan merkittävillä valuuttakurssimuutoksilla on vaikutus yhtiön raportoitavaan tulokseen sekä rahoitusasemaan.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logisticsin internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 097 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli 267 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli 1 891 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 4 790 tuhatta euroa. Yhtiön rahoitusasema on kohtalainen. Yhtiön rahoitusasema on parantunut Nurminen Logistics Heavy Oy:n myynnin sekä 4.6.2015 tiedotetun kiinteistöjärjestelyn ja osakeannin ansiosta. Loppuvuodelle suunnitellut vaunumyynnit vakauttavat toteutuessaan yhtiön rahoitusasemaa. Maksuvalmius oli katsauskaudella tyydyttävä.

Nurminen Logistics on 27.2.2015 allekirjoittanut rahoittajapankkiensa kanssa jatkuvia liiketoimintoja koskevan 12 kuukautta kestävän rahoitussopimuksen. Rahoitussopimus sisältää kovenanttiehtoja, joiden toteutumista tarkastellaan kvartaaleittain.

Rahalaitoslainoihin liittyvät konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen sidotut kovenanttiehdot olivat välitilinpäätöksessä 30.9.2015 rikkoutuneet. Konserni on saanut rahoittajilta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia kolmannen neljänneksen osalta. Yhtiö neuvottelee parhaillaan pitempiaikaisesta rahoitusratkaisusta, joka mahdollistaisi toiminnan kehittämisen.

Nurminen Logistics Oyj on sopinut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä. Vuosille 2015–2021 kohdistuvista vuokrista osa maksetaan Ilmariselle etumaksuna Ilmariselta otetuilla 13,5 miljoonan euron lainoilla. Muu osa alun perin sovitusta vuokrasta maksetaan edelleen vuokrakauden kuluessa. Osana vuokrien maksua koskevaa sopimusta Nurminen Logistics Oyj järjesti 1,7 miljoonan euron osakeannin. Sopimuksen välittömän täytäntöönpanon mahdollistamiseksi ja järjestelykustannusten minimoimiseksi yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista. Päätös osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2015 antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin yhteensä enintään 1 416 668 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen eräiden yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan ja/tai heidän määräysvaltayhtiöidensä merkittäväksi. Osakkeet merkittiin seuraavasti: Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Uljas Oy yhteensä 1 291 667 osaketta sekä Jukka Nurminen, Tero Kivisaari ja Olli Pohjanvirran määräysvaltayhtiö Russian Capital Management Oy kukin 41 667 osaketta.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 33,0 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 28,2 miljoonaa euroa. Kesäkuussa Ilmarisen kanssa solmittu sopimus Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä kasvatti yhtiön pitkäaikaisia korollisia nettovelkoja 13,5 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 56,0 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 15,3 %.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Marko Tuunaisen. Marko Tuunainen aloitti uudessa tehtävässään 1.8.2015. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 23.6.2015.

Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmään on valittu uusina jäseninä Markku Puolanne, Michael Karjagin ja Risto Holopainen.

Nurminen Logistics Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on valittu Markku Puolanne (42). Ennen nimitystä Puolanne toimi Nurminen Logisticsin Group Financial Controllerina. Aiemmin hän on toiminut muun muassa SRV Yhtiöt Oyj:ssä Pietarin-yhtiön talousjohtajana ja Group Financial Controllerina vastuualueenaan Venäjä ja Baltian maat ja Mesvac Oy:llä Business Controllerina.

Michael Karjagin (47) on valittu johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan huolintapalvelut. Karjagin on toiminut yrityksessä Huolintapalvelut-liiketoimintalinjan vetäjänä ja myynnin johtotehtävissä viimeisimmän kolmen vuoden ajan.  

Risto Holopainen (51) on valittu johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan terminaali- ja lisäarvopalvelut. Holopainen on työskennellyt Nurminen Logisticsilla eri tehtävissä vuodesta 2002. Nykyisessä tehtävässään Terminaali- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintalinjan vetäjänä hän on toiminut vuodesta 2013.

Maija Dietrich (37) on valittu Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön vetäjäksi. Aiemmin Dietrich toimi Nurminen Logisticsin henkilöstö- ja kehitysjohtajana. Dietrich jatkaa johtoryhmän jäsenenä.

Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 7.9.2015.

Erikoiskuljetuksista ja projektipalveluista vastaava VP Hannu Vuorinen siirtyi Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:n palvelukseen Nurminen Logistics Heavy Oy:n kaupan yhteydessä 1.10.2015 alkaen. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 11.9.2015.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 360 (459) tuhatta euroa eli 1,1 % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,6 (1,9) miljoonaa euroa eli 4,7 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n on myynyt katsauskaudella osakkuusyhtiönsä Team Lines Estonia Oü:n (20,3 %). Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Logistics Heavy Oy (100 %), Nurminen Logistics Finland Oy (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %) sekä Team Lines Latvia SIA (23 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 211, kun se 31.12.2014 oli 233. Ulkomailla työskenteli 46 henkilöä.

Rautatielogistiikan henkilöstömäärä oli 26, Erikoiskuljetusten ja projektien 19 ja Huolinta- ja lisäarvopalveluiden 153. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 13 henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1. – 30.9.2015 oli 293 904 kappaletta, joka on 2,0 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 368 358 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 0,98 euroa osakkeelta ja ylin 1,66 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 1,13 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 16 356 083 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 622.

Yhtiöllä oli 30.9.2015 hallussaan omia osakkeita 20 275 kappaletta, mikä on 0,2 % äänistä.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.8.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

Hallituksen puheenjohtajan palkkio

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätetyn mukaisen palkkion lisäksi 10 000 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa ja kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kultakin kokoukselta.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on viisi eli että hallitusta täydennetään yhdellä jäsenellä. Yhtiökokous valitsi Olli Pohjanvirran yhtiön hallituksen jäseneksi sekä valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Tero Kivisaari jatkaisi yhtiön hallituksen jäsenenä. Puheenjohtajan tehtävään kuuluu hallituksen johtamisen lisäksi yhtiön strategian mukaisten hankkeiden eteenpäin vieminen erityisesti raideliikennemarkkinassa sekä rahoituksen ja sijoittajasuhteiden hoitaminen.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Tero Kivisaaren. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2016 asti.  

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2016 asti.

MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics Heavyn osakkeiden kaupan saattaminen päätökseen

Nurminen Logistics tiedotti 30.9.2015, että yhtiön 11.9.2015 tiedotettu osakekauppa on saatettu voimaan 30.9.2015 ja vastuu Nurminen Logistics Heavyn operatiivisesta toiminnasta siirtyy Kuljetusliike Ville Silvastille 1.10.2015 alkaen. Nurminen Logistics Heavyn myynti vahvistaa Nurminen Logisticsin rahoitusrakennetta sekä selkeyttää yhtiön palvelutarjontaa ja mahdollistaa yhtiön ydinliiketoimintojen kehittämisen. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Nurminen Logisticsin vuoden 2015 tulokseen eikä konsernitaseeseen.

Nurminen Logistics Oyj myy tytäryhtiönsä Nurminen Logistics Heavy Oy:n

Nurminen Logistics Oyj tiedotti 11.9.2015, että yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myymisestä Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:lle. Nurminen Logisticsin erikoiskuljetuksista ja projekteista vastaava Senior Vice President ja johtoryhmän jäsen, Hannu Vuorinen, jää kaupan yhteydessä Nurminen Logistics Heavyn palvelukseen. Aiemmin Nurminen Logistics Heavyyn kuulunut projektiliiketoiminta jää Nurminen Logisticsille. Vuosaaren-terminaalin raskaan tavaran käsittelyhallin omistukseen ei tule muutoksia, ja se jää edelleen Nurminen Logisticsin omistukseen.

Nurminen Logistics Heavyn myynti vahvistaa yhtiön rahoitusrakennetta sekä selkeyttää yhtiön palvelutarjontaa ja mahdollistaa yhtiön ydinliiketoimintojen kehittämisen. Nurminen Logistics keskittyy jatkossa huolinta-, terminaali- ja lisäarvopalvelujen tarjoamiseen Suomen merkittävimmissä tuonti- ja vientisatamissa ja rajanylityspaikoilla, rautatielogistiikkaan Suomessa, Venäjällä ja muissa IVY-maissa sekä projektikuljetusliiketoimintaan.

Nurminen Logistics Heavy siirtyy Kuljetusliike Ville Silvastin omistukseen 1.10.2015. Yrityskaupan myötä Kuljetusliike Ville Silvastista kasvaa Suomen suurin erikoiskuljetuspalveluja tarjoava yhtiö. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Nurminen Logisticsin vuoden 2015 tulokseen.

Muutoksia Nurminen Logisticsin hallituksessa

Yhtiö tiedotti 7.9.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Olli Pohjanvirta. Pohjanvirta on toiminut aiemmin yrityksen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Edellinen hallituksen puheenjohtaja Tero Kivisaari jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

Muutos Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden määrässä

Yhtiö tiedotti 31.7.2015, että hallitus on 8.7.2015 päättänyt maksuttomasta 100 000 uuden osakkeen suunnatusta annista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle annettavat osakkeet tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen ja näin ollen osakkeiden suunnatulla antamisella on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin, on yhtiön osakkeiden kokonaismäärä korotuksen jälkeen 14 574 410 kappaletta äänimäärän pysyessä ennallaan 14 474 410 kappaleessa.

Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Yhtiö tiedotti 31.7.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24 päivänä elokuuta 2015 kello 13.00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Nurminen Logistics on myynyt 70 katettua vaunua

Yhtiö tiedotti 2.4.2015 suunnitelmistaan tehostaa Venäjän vaunukaluston operointia myymällä osan vaunuistaan. Tämän suunnitelman mukaisesti heinäkuussa on myyty 70 yhtiön vanhinta, 2005–2006 valmistunutta, katettua vaunua.

Nurminen Logistics järjestää maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen

Yhtiö tiedotti 8.7.2015, että yhtiön osakkeenomistajat ovat 7.4.2015 valtuuttaneet hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Hallitus on 8.7.2015 päättänyt edellä mainitun valtuutuksen nojalla maksuttomasta 100.000 uuden osakkeen suunnatusta annista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle annettavat osakkeet tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen ja näin ollen osakkeiden suunnatulla antamisella on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen liputusilmoitus

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 1.7.2015 vastaanottaneensa seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

JN Uljas Oy on ilmoittanut Nurminen Logistics Oyj:lle, että osana 4.6.2015 tiedotettua suunnattua osakeantia, JN Uljas Oy:n merkitsemät 1 250 000 kpl Nurminen Logistics Oyj:n osaketta on merkitty kaupparekisteriin. Merkinnän seurauksena JN Uljas Oy:n omistus on noussut yli 20 prosentin (1/5) rajan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeista. JN Uljas Oy omistus on 3 099 388 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta, mikä vastaa 21,4 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Ennen muutosta JN Uljas Oy omisti 1 849 388 osaketta (14,2 % osakkeista ja äänimäärästä). JN Uljas Oy (y-tunnus 0717307-8) on Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen jäsenen Juha Nurmisen määräysvaltayhteisö. Juha Nurmisen muu omistus Nurminen Logistics Oyj:ssä on seuraava: Juha Nurminen omistaa järjestelyn jälkeen suoraan 5 575 546 osaketta (38,5 % osakkeista ja äänimäärästä).

Nurminen Logistics Oyj nimittää uuden toimitusjohtajan

Yhtiö tiedotti 23.6.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Marko Tuunaisen, joka vastaa yhtiön huolinta- ja lisäarvopalvelut liiketoiminnasta. Marko Tuunainen aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.8.2015 ja hoitaa aiempaa vastuualuettaan uuden toimen ohessa. Nurminen Logistics Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta hoitaa tehtävää 31.7.2015 saakka. Tämän jälkeen Pohjanvirta jatkaa yhtiön palveluksessa toistaiseksi uuden toimitusjohtajan tukena. Yhtiön hallitus tulee ehdottamaan Olli Pohjanvirran nimitystä yhtiön hallitukseen.

Nurminen Logistics Oyj:n terminaalivuokrien maksujärjestely ja suunnattu osakeanti

Nurminen Logistics Oyj tiedotti 4.6.2015, että yhtiö on sopinut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä. Vuosille 2015–2021 kohdistuvista vuokrista osa maksetaan Ilmariselle etumaksuna Ilmariselta otetuilla 13,5 miljoonan euron lainoilla. Muu osa alun perin sovitusta vuokrasta maksetaan edelleen vuokrakauden kuluessa. Osana vuokrien maksua koskevaa sopimusta Nurminen Logistics Oyj järjestää 1,7 miljoonan euron osakeannin. Sopimuksen välittömän täytäntöönpanon mahdollistamiseksi ja järjestelykustannusten minimoimiseksi yhtiön hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista. Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2015 antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin yhteensä enintään 1 416 668 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen eräiden yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan ja/tai heidän määräysvaltayhtiöidensä merkittäväksi. Osakkeet merkittiin seuraavasti: Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Uljas Oy yhteensä 1 291 667 osaketta sekä Jukka Nurminen, Tero Kivisaari ja Olli Pohjanvirran määräysvaltayhtiö Russian Capital Management Oy kukin 41 667 osaketta.

Osakkeiden merkintähinta on 1,20 euroa/osake. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen kurssitasoon pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen kymmeneen senttiin. Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 27.4.–26.5.2015 on 1,18 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Nurminen Logisticsin yt-neuvottelut päättyneet

Nurminen Logistics ilmoitti 31.3.2015 suunnitelmistaan sopeuttaa toimintaansa Suomessa rautatieterminaali- ja huolintapalvelujen osalta sekä Venäjällä rautatiekuljetuspalvelun osalta. Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiön Nurminen Logistics Services Oy:n yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Henkilöstövaikutukset Suomessa tarkoittavat kuutta irtisanomista ja kolmea osa-aikaistamista. Venäjällä henkilöstövaikutukset tarkoittavat neljää irtisanomista. Näillä toimenpiteillä Nurminen Logistics varautuu pienentyneisiin Venäjälle rautateitse kuljetettaviin paperin vientivolyymeihin. Vuoden 2015 osalta paperin vientivolyymeihin Venäjälle ei ole näkyvissä nousua. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 28.4.2015.

Talousjohtaja Ari Viinikkala on irtisanoutunut Nurminen Logisticsin palveluksesta

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 13.4.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Ari Viinikkala on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Viinikkala jättää tehtävänsä elokuussa 2015.

Nurminen Logistics suunnittelee vaunujen myyntiä Venäjällä

Yhtiö tiedotti 2.4.2015, että se tehostaa Venäjän vaunukaluston operointia myymällä osan vaunuistaan. Myytävät vaunut eivät ole kiinteiden asiakassopimusten alaisessa liikenteessä vaan niitä operoidaan spot-markkinoilla. Vapautuvat rahavarat parantavat yhtiön kiristynyttä rahoitusasemaa ja yhtiö pystyy tehokkaammin kehittämään vuokravaunuoperointia kasvavassa säiliövaunusegmentissä. Hankkeen tavoiteltu toteutusaika on vuoden 2015 toinen neljännes.

Nurminen Logistics sopeuttaa toimintaansa Suomessa ja Venäjällä

Yhtiö tiedotti 31.3.2015, että Nurminen Logistics käynnistää tytäryhtiössään Nurminen Logistics Services Oy:ssä yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö suunnittelee sopeuttavansa toimintaansa Suomessa rautatieterminaali- ja huolintapalvelujen osalta sekä Venäjällä rautatiekuljetuspalvelun osalta. Suunnitellun sopeuttamisen henkilöstövaikutukset Suomessa tarkoittavat yhteensä 9 henkilötyövuoden vähentämistä Luumäellä, Vartiuksessa, Imatralla ja Niiralassa. Venäjällä henkilöstövaikutukset koskevat 4 henkilötyövuoden vähentämistä. Näillä toimenpiteillä Nurminen Logistics varautuu pienentyneisiin Venäjälle rautateitse kuljetettaviin paperin vientivolyymeihin. Vuoden 2015 osalta paperin vientivolyymeihin Venäjälle ei ole näkyvissä nousua.

Nurminen Logistics aloittaa yt-neuvottelut viestintäfunktion uudelleenorganisoinnista

Yhtiö tiedotti 23.2.2015, että Nurminen Logistics suunnittelee toteuttavansa kustannussäästöjä uudelleenorganisoimalla konsernin viestintäfunktion toiminnan. Kustannussäästöillä pyritään tehostamaan konsernin hallinnon kulurakennetta.

Nurminen Logistics ilmoitti 18.3.2015, että neuvottelut on saatu päätökseen ja lopputuloksena on 1,5 henkilötyövuoden vähentäminen viestintäfunktiosta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

Segmenttikohtaiset taulukot on esitetty osavuosikatsauksen selostusosassa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
1000 e
LIIKEVAIHTO 34 232 40 823 52 774
Liiketoiminnan muut tuotot 139 401 465
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -15 727 -19 393 -24 600
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7 901 -8 413 -11 146
Poistot ja arvonalentumiset -1 606 -1 903 -2 351
Liiketoiminnan muut kulut -10 466 -11 629 -13 813
LIIKETULOS -1 328 -115 1 328
Rahoitustuotot 108 77 82
Rahoituskulut -1 842 -1 657 -3 298
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset -24 -65 -57
TULOS ENNEN VEROJA -3 085 -1 760 -1 945
Tuloverot -88 -255 -396
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -3 173 -2 015 -2 341
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -155 -2 041 -7 842
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -155 -2 041 -7 842
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3 329 -4 056 -10 183
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -3 252 -2 326 -2 793
Määräysvallattomille omistajille 69 311 453
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -3 397 -3 799 -10 636
Määräysvallattomille omistajille 69 307 453
Tulos/osake, laimentamaton -0,24 -0,18 -0,21
Tulos/osake, laimennettu -0,24 -0,18 -0,21
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 7-9/2015 7-9/2014 Muutos
1000 e
LIIKEVAIHTO 11 135 12 567 -1 432
Liiketoiminnan muut tuotot 51 153 -102
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5 197 -5 822 625
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2 870 -2 691 -179
Poistot ja arvonalentumiset -582 -618 36
Liiketoiminnan muut kulut -2 536 -3 356 820
LIIKETULOS 1 234 -233
Rahoitustuotot 32 70 -38
Rahoituskulut -960 -656 -304
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 0 -18 18
TULOS ENNEN VEROJA -927 -370 -557
Tuloverot -32 -33 0
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -959 -403 -557
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -2 126 -1 563 -563
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2 126 -1 563 -563
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3 086 -1 966 -1 120
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -962 -495 -466
Määräysvallattomille omistajille -8 93 -101
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -3 077 -2 058 -1 019
Määräysvallattomille omistajille -9 93 -101
Tulos/osake, laimentamaton -0,07 -0,04 -0,03
Tulos/osake, laimennettu -0,07 -0,04 -0,03
KONSERNITASE 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
1000 e
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15 825 27 987 23 360
Liikearvo 9 516 9 516 9 516
Muut aineettomat hyödykkeet 241 388 345
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 126 165 173
Saamiset 9 222 35 35
Laskennalliset verosaamiset 593 894 608
PITKÄAIKAISET VARAT 35 525 38 985 34 037
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 185 11 722 9 648
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 128 67 83
Rahavarat 4 790 1 916 1 530
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 5 412 0
LYHYTAIKAISET VARAT 20 515 13 704 11 262
VARAT YHTEENSÄ 56 040 52 689 45 299
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4 215 4 215 4 215
Muut rahastot 21 355 19 655 19 655
Muuntoerot -7 643 -5 034 -7 679
Kertyneet voittovarat -9 740 -2 746 -6 349
Määräysvallattomien omistajien osuus 383 691 833
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 569 16 781 10 674
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 470 383 426
Muut velat 346 515 350
Rahoitusvelat 27 899 13 448 13 200
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 28 716 14 347 13 977
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 56 98 127
Rahoitusvelat 5 133 9 629 8 592
Ostovelat ja muut velat 13 567 11 834 11 930
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 18 755 21 561 20 649
VELAT YHTEENSÄ 47 471 35 908 34 625
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 56 040 52 689 45 299
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 e 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/tappio -3 173 -2 015 -2 341
Oikaisu käyttöomaisuuden myyntivoittoon / -tappioon -132 -205 -19
Poistot ja arvonalentumiset 1 606 1 903 2 351
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 25 364 1 530
Muut oikaisut 1 509 1 298 -901
Maksetut ja saadut korot liiketoiminnasta -1 062 -954 -1 294
Maksetut verot -157 -241 -349
Käyttöpääoman muutokset 2 482 -1 488 575
Liiketoiminnan rahavirta 1 097 -1 336 -448
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1 146 923 -490
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti -383 -437 758
Luovutustulot muista sijoituksista 4 0 0
Myönnetyt lainat -500 0 0
Investointien rahavirta 267 486 268
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 1 700 63 63
Vieraan pääoman muutokset 545 -631 -1 556
Maksetut osingot / pääoman palautukset       -354 -178 -178
Rahoituksen rahavirta 1 891 -745 -1 670
RAHAVAROJEN MUUTOS 3 255 -1 638 -2 022
Rahavarat tilikauden alussa 1 530 3 553 3 553
Rahavarat tilikauden lopussa   4 790 1 915 1 530

A= Osakepääoma

B= Ylikurssirahasto

C= Vararahasto

D= SVOP rahasto

E= Osakeanti

F= Muuntoerot

G= Edellisten tilikausien voitto

H= Määräysvallattomien omistajien osuudet

I= Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-9/2015 1000€ A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2015 4215 86 2378 17190 0 -7679 -6349 833 10674
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 -3242 69 -3173
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 0 36 -191 0 -155
Muut muutokset 0 0 0 1700 0 0 43 0 1743
Oma pääoma 30.9.2015 4215 86 2378 18890 0 -7643 -9739 383 8569
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-9/2014 1000€ A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2014 4215 86 2378 17127 0 -4193 720 558 20891
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 -2326 311 -2015
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 0 -841 -1200 0 -2041
Muut muutokset 0 0 0 63 0 0 60 0 123
Oma pääoma 30.9.2014 4215 86 2378 17190 0 -5034 -2746 691 16781

Käyttöomaisuuden muutokset

Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 23 351 9 870 33 221
Lisäykset 326 34 360
Vähennykset -922 0 -922
Poistot ja arvonalentumiset -1 402 -147 -1 549
Kurssierot -115 0 -115
Kirjanpitoarvo 30.9.2015 21 238 9 757 30 995
Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 31 492 10 046 41 539
Lisäykset 442 18 459
Vähennykset -748 0 -748
Poistot ja arvonalentumiset -1 690 -160 -1 850
Kurssierot -1 509 0 -1 509
Kirjanpitoarvo 30.9.2014 27 987 9 904 37 891

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

Lähipiiritapahtumat 1-9/2015
1000 e
Myynnit 6
Ostot 202
Lyhytaikaiset velat 0

Tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Bruttoinvestoinnit, 1000 e 360 459 506
Henkilöstö 224 244 241
Liiketulos % -3,9 % -0,3 % 2,5 %
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa 0,99 1,6 1,60
Osakkeen kurssi lopussa 1,13 1,40 0,99
Jakson ylin 1,66 1,72 1,73
Jakson alin 0,98 1,36 0,98
Oma pääoma / osake eur 0,57 1,23 0,75
Tulos / osake eur, laimentamaton -0,24 -0,18 -0,21
Tulos / osake eur, laimennettu -0,24 -0,18 -0,21
Omavaraisuusaste, % 15,29 31,85 23,56
Nettovelkaantumisaste, % 329,60 126,10 189,80

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vastuusitoumukset, 1000 e 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Annetut kiinnitykset 11 000 11 000 11 000
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo 50 605 52 434 52 434
Muut vastasitoumukset 11 269 12 056 11 976
Vuokravastuut 73 497 62 357 60 131

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2014 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai –tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä

____________________________________________________ X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Osakekohtainen tulos (EUR) =

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta

___________________________________________________

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

__________________________________________________

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat

__________________________________________________ X 100

Oma pääoma