NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 – 31.3.2015

Nurminen Logistics Oyj                                             Osavuosikatsaus 7.5.2015 klo 13.00

Rautatielogistiikan volyymit ja hintataso pysyivät vuoden 2014 viimeisen neljänneksen alhaisella tasolla, mikä vaikutti negartiivisesti yhtiön tulokseen katsauskaudella.

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1. – 31.3.2015

  • Liikevaihto oli 11,0 milj. euroa (2014: 14,1 milj. euroa).
  • Raportoitu liiketulos oli -1,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
  • Liiketulosprosentti oli -13,1 % (0,2 %).
  • Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli -1,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli -1,5 milj. euroa (-0,7 milj. euroa).
  • Nettotulos oli -1,5 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).
  • Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,12 euroa (-0,06 euroa).
  • Tulos per osake, laimennettu, oli -0,12 euroa (-0,06 euroa).

TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA:

”Heikko markkinatilanne jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden alun Suomen viennin ja tuonnin lasku sekä Venäjän talouden epävakaa kehityssuunta vaikuttivat negatiivisesti yhtiön tulokseen ja liikevaihtoon erityisesti rautatie- ja projektiliiketoimintojen osalta.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto kuitenkin kasvoi ja tulos pysyi samalla tasolla. Yksikkö onnistui saamaan alkuvuonna uusia asiakkuuksia, jotka antavat vakaan näkymän loppuvuodelle Suomen-liiketoimintojen osalta. Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön erikoiskuljetusliiketoiminta pysyi kohtuuullisella tasolla, kun taas projektiliiketoiminnassa markkina pysyi viime vuoden kaltaisella, erittäin hiljaisella tasolla. Rautatieliiketoiminnassa Suomen vientivolyymit ja hintataso alenivat vuoden 2014 loppuakin alhaisemmalle tasolle, ja Venäjän sisäisen liikenteen kannattavuutta söi ruplan heikkous sekä tiukka hintakilpailu volyymien pysyessä kohtuullisella tasolla. Ilahduttavaa kuitenkin on, että heikosta markkinatilanteesta huolimatta yhtiömme ei ole kärsinyt asiakasmenetyksiä katsauskaudella. Olemme myös onnistuneet alentamaan kiinteitä kuluja 15 prosentilla ja jatkamme edelleen aktiivisesti yhtiön kulurakenteen tehostamista sekä rautatieliiketoiminnan uudistamista. Yhtiö on muun muassa tiedottanut suunnitelmistaan tehostaa Venäjän vaunukaluston operointia ja pääomantuottoa myymällä osan vaunuistaan”, toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta toteaa.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Rautatielogistiikassa markkinatilanne Suomen ja Venäjän rajan ylittävässä liikenteessä heikkeni vertailukaudesta merkittävästi laskien vuoden 2014 lopun alhaisesta tasosta edelleen. Markkinatilanne Venäjän sisäisellä rautatiemarkkinalla pysyi vakaana hintakilpailun pysyessä kovana. Maaliskuun lopusta alkaen volyymeissä näkyi piristymistä normaalin kausivaihtelun mukaisesti.

Maailmantalouden epävarmuus ja rahamarkkinoiden kiristyminen heijastuivat kysyntään erityisesti projektikuljetuksissa. Viime vuonna merkittävästi heikentyneen ruplan arvon takia etenkin Venäjällä loppuasiakkaiden investoinnit siirtyivät eteenpäin. Erikoiskuljetusten osalta maailmantalouden epävarmuuden ja heikon ruplan vaikutus oli vähäisempää, mutta kysyntä jatkui vaimeana myös tällä sektorilla. Kilpailu jatkui kireäna ja markkinahintataso vaihteli voimakkaasti.

Huolinta- ja lisäarvopalveluiden markkinalla paperi- ja metsäteollisuuden volyymit pienenivät, kun taas konepaja- ja metalliteollisuuden volyymit vaihtelivat voimakkaasti tarkastelujakson aikana. Suomen kautta Venäjälle kuljetettavan transitoliikenteen markkinakysyntä oli heikompaa kuin vertailujaksolla ja hintakilpailu kireää. Kysyntä Baltian ja Venäjän välisillä reiteillä pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Vuosaaren-terminaalin palveluiden kysyntä vahvistui, kun taas Haminan- ja Luumäen-terminaalien palveluiden kysyntä oli heikompaa kuin vertailujaksolla. Kotkan-terminaalin kemikaalilogistiikan kysyntä oli selkeästi vertailukautta parempi.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa (2014: 14,1 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2014 verrattuna 22,3 %. Raportoitu liiketulos oli -1 435 (24) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (-174) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -1 435 (198) tuhatta euroa. Tilikauden liiketulosta heikensi ruplan heikkenemisestä aiheutuneet ruplamääräisten sisäisten ostovelkojen arvotuksen kurssitappiot. Tämä tulosvaikutus oli kokonaisuudessa 0,7 miljoonaa euroa ja sillä ei ollut kassavirtavaikutusta.

Venäjän ruplan vahvistuminen katsauskaudella paransi yhtiön rahoituseriä 0,4 miljoonalla eurolla. Tämä kurssivoitto ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 2 966 (2014: 5 541) tuhatta euroa ja liiketulos -806 (696) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (-85) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -806 (781) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kurssitappioita sisäisistä ostolaskuista 0,7 miljoonaa euroa. Rautatielogistiikan liikevaihto ja liiketulos laskivat merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailujaksoon verrattuna johtuen merkittävästi laskeneista Suomi–Venäjä-liikenteen kuljetusvolyymeistä ja heikosta ruplan arvosta.  

Erikoiskuljetukset ja projektit

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella 1 572 (2 214) tuhatta euroa ja liiketulos 67 (50) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 67 (50) tuhatta euroa. Liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni merkittävästi etenkin projektikuljetusten volyymien laskun takia. Liiketulos kuitenkin parani tuotejakauman muutoksen ja tuotannon tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 6 574 (6 482) tuhatta euroa ja liiketulos -696 (-723) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (-89) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -696 (-634) tuhatta euroa. Liiketoimintayksikkö pystyi kasvattamaan myyntiään tarkastelujakson kuluessa. Liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi ja liiketulos pysytteli viime vuoden vertailukauden tasolla. Vuosaaren-terminaalin kappaletavaraliiketoiminta oli vertailukautta korkeammalla tasolla, kun taas Vuosaaren-terminaalin paperi- ja metsäteollisuuden volyymit pysyivät ennallaan. Haminan- ja Luumäen-terminaalien palveluiden kysyntä oli heikompaa kuin vertailujaksolla. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivisen toiminnan tappio katsauskaudella oli -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen korkea vuokrataso rasittaa muuten hyvää operatiivista tulosta merkittävästi.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
1000 e
Rautatielogistiikka 2 966 5 541 17 935
Erikoiskuljetukset ja projektit 1 572 2 214 7 794
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 6 574 6 482 27 778
Eliminoinnit -149 -123 -734
Yhteensä 10 963 14 114 52 774
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
1000 e
Rautatielogistiikka -806 696 2 686
Erikoiskuljetukset ja projektit 67 50 163
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -696 -723 -1 521
Yhteensä -1 435 24 1 328

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logisticsin markkinaolosuhteet jatkuvat näillä näkymin viime vuoden lopun kaltaisina. Suomen viennin pieni kasvu näyttää mahdolliselta erityisesti Vuosaaren sataman kautta, ja vastaavasti tuonnin lasku todennäköiseltä. Suomen vienti Venäjälle vallitsevissa olosuhteissa pysyy luultavasti koko kuluvan vuoden vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tasolla ja Venäjän sisäinen liikenne vuoden 2014 tasolla. Ruplan kurssimuutoksilla on suuri vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Näkymä tulevaisuuteen on lyhyt. Nurminen Logistics arvioi liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa laskevan vuoden 2014 tasosta. Suunnitelluilla vaunukaupoilla on toteutuessaan oleellinen positiivinen vaikutus operatiiviseen liiketulokseen. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin alkuvuoden kehityksestä ja loppuvuoden näkymistä.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ukrainan kriisiin liittyvien talouspakotteiden jatkuminen ja kiristyminen sekä öljyn hinnan aleneminen edelleen vuonna 2015 vaikuttaisivat voimakkaasti Venäjän taloudelliseen kehitykseen, mikä vastaavasti heikentäisi yhtiön rautatiekuljetusten ja projektilogistiikan volyymeja ja vaikuttaisi tulosnäkymiin negatiivisesti. Ruplan kurssin merkittävä heikkeneminen huonontaisi yhtiön kassatilannetta ja vaikeuttaisi rahoitustilannetta.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 524 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli -43 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -721 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 1 318 tuhatta euroa. Yhtiön rahoitusasema on kiristynyt edelleen ja konsernissa on käynnistetty toimenpiteitä rahoitusaseman parantamiseksi.

Nurminen Logistics on 27.2.2015 allekirjoittanut rahoittajapankkiensa kanssa jatkuvia liiketoimintoja koskevan 12 kuukautta kestävän rahoitussopimuksen. Rahoitussopimus sisältää kovenanttiehtoja, joiden toteutumista tarkastellaan kvartaaleittain.

Rahalaitoslainoihin liittyvät konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen sidotut kovenanttiehdot olivat välitilinpäätöksessä 31.3.2015 rikkoutuneet. Konserni on saanut rahoittajilta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 21,5 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 20,2 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 48,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 22,4 %.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 13.4.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Ari Viinikkala on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Viinikkala jättää tehtävänsä elokuussa 2015.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 130 (70) tuhatta euroa eli 1,2 % liikevaihdosta. Poistot olivat 0,5 (0,7) miljoonaa euroa eli 4,2 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Logistics Heavy Oy (100 %), Nurminen Logistics Finland Oy (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %), Team Lines Latvia SIA (23 %) sekä Team Lines Estonia Oü (20,3 %).

HENKILÖSTÖ                          

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 236, kun se 31.12.2014 oli 233. Ulkomailla työskenteli 58 henkilöä.

Rautatielogistiikan henkilöstömäärä oli 34, Erikoiskuljetusten ja projektien 21 ja Huolinta- ja lisäarvopalveluiden 164. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 17 henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1. – 31.3.2015 oli 141 443 kappaletta, joka oli 1,1 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 196 842 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 0,98 euroa osakkeelta ja ylin 1,66 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 1,37 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 17 889 106,54 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 609.

Yhtiöllä oli 31.3.2015 hallussaan omia osakkeita 20 275 kappaletta, joka oli 0,2 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Tero Kivisaaren. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2016 asti.  

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2016 asti.

MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics aloittaa yt-neuvottelut viestintäfunktion uudelleenorganisoinnista

Yhtiö tiedotti 23.2.2015, että Nurminen Logistics suunnittelee toteuttavansa kustannussäästöjä uudelleenorganisoimalla konsernin viestintäfunktion toiminnan. Kustannussäästöillä pyritään tehostamaan konsernin hallinnon kulurakennetta.

Nurminen Logistics ilmoitti 18.3.2015, että neuvottelut on saatu päätökseen ja lopputuloksena on 1,5 henkilötyövuoden vähentäminen viestintäfunktiosta.

Nurminen Logistics sopeuttaa toimintaansa Suomessa ja Venäjällä

Yhtiö tiedotti 31.3.2015, että Nurminen Logistics käynnistää tytäryhtiössään Nurminen Logistics Services Oy:ssä yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö suunnittelee sopeuttavansa toimintaansa Suomessa rautatieterminaali- ja huolintapalvelujen osalta sekä Venäjällä rautatiekuljetuspalvelun osalta. Suunnitellun sopeuttamisen henkilöstövaikutukset Suomessa tarkoittavat yhteensä 9 henkilötyövuoden vähentämistä Luumäellä, Vartiuksessa, Imatralla ja Niiralassa. Venäjällä henkilöstövaikutukset koskevat 4 henkilötyövuoden vähentämistä. Näillä toimenpiteillä Nurminen Logistics varautuu pienentyneisiin Venäjälle rautateitse kuljetettaviin paperin vientivolyymeihin. Vuoden 2015 osalta paperin vientivolyymeihin Venäjälle ei ole näkyvissä nousua.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics suunnittelee vaunujen myyntiä Venäjällä

Yhtiö tiedotti 2.4.2015, että se tehostaa Venäjän vaunukaluston operointia myymällä osan vaunuistaan. Myytävät vaunut eivät ole kiinteiden asiakassopimusten alaisessa liikenteessä vaan niitä operoidaan spot-markkinoilla. Vapautuvat rahavarat parantavat yhtiön kiristynyttä rahoitusasemaa ja yhtiö pystyy tehokkaammin kehittämään vuokravaunuoperointia kasvavassa säiliövaunusegmentissä. Hankkeen tavoiteltu toteutusaika on vuoden 2015 toinen neljännes.

Nurminen Logisticsin yt-neuvottelut päättyneet

Nurminen Logistics ilmoitti 31.3.2015 suunnitelmistaan sopeuttaa toimintaansa Suomessa rautatieterminaali- ja huolintapalvelujen osalta sekä Venäjällä rautatiekuljetuspalvelun osalta. Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiön Nurminen Logistics Services Oy:n yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Henkilöstövaikutukset Suomessa tarkoittavat kuutta irtisanomista ja kolmea osa-aikaistamista. Venäjällä henkilöstövaikutukset tarkoittavat neljää irtisanomista. Näillä toimenpiteillä Nurminen Logistics varautuu pienentyneisiin Venäjälle rautateitse kuljetettaviin paperin vientivolyymeihin. Vuoden 2015 osalta paperin vientivolyymeihin Venäjälle ei ole näkyvissä nousua. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 28.4.2015.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 010 545 2431.

JAKELU                                                                       
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

Segmenttikohtaiset taulukot on esitetty osavuosikatsauksen selostusosassa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
1000 e
LIIKEVAIHTO 10 963 14 114 52 774
Liiketoiminnan muut tuotot   38 79 465
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -4 933 -6 926 -24 600
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2 662 -2 881 -11 146
Poistot ja arvonalentumiset -455 -661 -2 351
Liiketoiminnan muut kulut -4 386 -3 701 -13 813
LIIKETULOS -1 435 24 1 328
Rahoitustuotot 39 7 82
Rahoituskulut -102 -699 -3 298
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset -14 -31 -57
TULOS ENNEN VEROJA -1 512 -699 -1 945
Tuloverot -35 -93 -396
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 547 -791 -2 341
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero 1 950 -1 538 -7 842
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 950 -1 538 -7 842
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 403 -2 329 -10 183
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1 602 -831 -2 793
Määräysvallattomille omistajille 55 39 453
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 348 -2 368 -10 636
Määräysvallattomille omistajille 55 39 453
Tulos/osake, laimentamaton -0,12 -0,06 -0,21
Tulos/osake, laimennettu -0,12 -0,06 -0,21
KONSERNITASE 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
1000 e
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 221 29 762 23 360
Liikearvo 9 516 9 516 9 516
Muut aineettomat hyödykkeet 312 470 345
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 136 264 173
Saamiset 35 35 35
Laskennalliset verosaamiset 701 868 608
PITKÄAIKAISET VARAT 27 921 40 915 34 037
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 548 10 782 9 648
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 142 159 83
Rahavarat 1 318 1 434 1 530
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 7 241 0 0
LYHYTAIKAISET VARAT 20 249 12 376 11 262
VARAT YHTEENSÄ 48 170 53 291 45 299
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4 215 4 215 4 215
Muut rahastot 19 655 19 593 19 655
Muuntoerot -6 657 -4 860 -7 679
Kertyneet voittovarat -7 109 -961 -6 349
Määräysvallattomien omistajien osuus 685 597 833
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 788 18 583 10 674
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 442 361 426
Muut velat 401 525 350
Rahoitusvelat 12 923 14 398 13 200
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13 765 15 285 13 977
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 146 101 127
Rahoitusvelat 8 597 8 910 8 592
Ostovelat ja muut velat 14 874 10 413 11 930
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 23 616 19 423 20 649
VELAT YHTEENSÄ 37 382 34 708 34 625
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 48 170 53 291 45 299
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 e 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/tappio -1 547 -791 -2 341
Oikaisu käyttöomaisuuden myyntivoittoon / -tappioon -36 -3 -19
Poistot ja arvonalentumiset 455 661 2 351
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -408 289 1 530
Muut oikaisut 1 113 440 -901
Maksetut ja saadut korot liiketoiminnasta -362 -314 -1 294
Maksetut verot -38 -148 -349
Käyttöpääoman muutokset 1 347 -1 767 575
Liiketoiminnan rahavirta 524 -1 634 -448
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -120 -71 -490
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 77 31 758
Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 0
Investointien rahavirta -43 -39 268
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 0 2 63
Vieraan pääoman muutokset -721 -413 -1 556
Maksetut osingot / pääoman palautukset       0 0 -178
Rahoituksen rahavirta -721 -412 -1 670
RAHAVAROJEN MUUTOS -213 -2 118 -2 022
Rahavarat tilikauden alussa 1 530 3 553 3 553
Rahavarat tilikauden lopussa   1 318 1 434 1 530

A= Osakepääoma

B= Ylikurssirahasto

C= Vararahasto

D= SVOP rahasto

E= Muuntoerot

F= Edellisten tilikausien voitto

G= Määräysvallattomien omistajien osuudet

H= Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-3/2015 1000€ A B C D E F G H
Oma pääoma 1.1.2015 4215 86 2378 17190 -7679 -6349 833 10674
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 -1602 55 -1547
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 1022 928 0 1950
Muut muutokset 0 0 0 0 0 20 0 20
Oma pääoma 31.3.2015 4215 86 2378 17190 -6657 -7109 685 10788
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-3/2014 1000€ A B C D E F G H
Oma pääoma 1.1.2014 4215 86 2378 17127 -4193 720 558 20891
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 -831 39 -791
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 -668 -871 0 -1538
Muut muutokset 0 0 0 2 0 20 0 22
Oma pääoma 31.3.2014 4215 86 2378 17128 -4860 -961 597 18583

Käyttöomaisuuden muutokset

Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 23 351 9 870 33 221
Lisäykset 124 6 130
Vähennykset -45 0 -45
Poistot ja arvonalentumiset -433 -48 -481
Kurssierot 1 466 0 1 466
Kirjanpitoarvo 31.3.2015 24 462 9 828 34 290
Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 31 492 10 046 41 539
Lisäykset 70 0 70
Vähennykset -27 0 -27
Poistot ja arvonalentumiset -600 -61 -661
Kurssierot -1 173 0 -1 173
Kirjanpitoarvo 31.3.2014 29 762 9 986 39 748

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta

Lähipiiritapahtumat 1-3/2015
1000 e
Myynnit 1
Ostot 24
Lyhytaikaiset velat 154

Tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Bruttoinvestoinnit, 1000 e 130 70 506
Henkilöstö 236 248 241
Liiketulos % -13,1 % 0,2 % 2,5 %
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa 0,99 1,6 1,60
Osakkeen kurssi lopussa 1,37 1,55 0,99
Jakson ylin 1,57 1,73 1,73
Jakson alin 0,99 1,47 0,98
Oma pääoma / osake eur 0,77 1,38 0,75
Tulos / osake eur, laimentamaton -0,12 -0,06 -0,21
Tulos / osake eur, laimennettu -0,12 -0,06 -0,21
Omavaraisuusaste, % 22,40 34,87 23,56
Nettovelkaantumisaste, % 187,30 117,70 189,80

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vastuusitoumukset, 1000 e 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Annetut kiinnitykset 11 000 11 000 11 000
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo 51 624 52 434 52 434
Muut vastasitoumukset 11 854 12 323 11 976
Vuokravastuut 60 153 65 283 60 131

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2014 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai –tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä

____________________________________________________ X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Osakekohtainen tulos (EUR) =

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta

___________________________________________________

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

__________________________________________________

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat

__________________________________________________ X 100

Oma pääoma