Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote 2019

Nurminen Logistics AVAINLUVUT 1.1.–31.12.2019 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
EUR milj.    
Liikevaihto 69,3 78,9
Raportoitu liiketulos -8,5 -6,0
Liiketulosprosentti -12,3 % -7,7 %
Nettotulos -11,4 -7,8
Oikaistu liiketulos -1,9 0,9
Oikaistu liiketulosprosentti -2,8 % 1,2 %
Oikaistu nettotulos -4,8 -0,8
Tulos per osake -0,29 -0,20
Liiketoiminnan rahavirta 0,5 -0,8
     
     
Nurminen Logistics AVAINLUVUT 1.7.–31.12.2019 1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018
EUR milj.    
Liikevaihto 34,9 38,2
Raportoitu liiketulos -6,8 -6,6
Liiketulosprosentti -19,5 % -17,4 %
Nettotulos -8,3 -7,5
Oikaistu liiketulos -0,9 0,2
Oikaistu liiketulosprosentti -2,4 % 0,6 %
Oikaistu nettotulos -2,3 -0,6
Liiketoiminnan rahavirta 0,3 -0,0

TOIMITUSJOHTAJA TERO VAURASTE:

Hyvästä organisaation ja prosessien kehitystyöstä huolimatta Nurminen Logisticsin vuosi 2019 ei ollut tyydyttävä. Tilikauden tulos jäi heikoksi ja myös vuoden toisen vuosipuoliskon aikainen tuloskehitys oli vaatimatonta. Liikevaihto laski ja tulos jäi tappiolliseksi. H2:lla aloitettu Suomen liiketoimintojen käännetyö sekä Kiinan rahtijunan loppuvuoden kannattavuuskehitys pienensivät tappioita. Merkittäviä käyttöomaisuusinvestointeja ei tilikaudella tehty.

Konsernin liiketoiminta- ja aluekohtaiset erot kannattavuudessa olivat melko suuria. Kaksi kertaa kuussa Vuosaaren ja Kiinan Hefein välillä operoiva rahtijuna ja sen täyttöaste kehittyivät positiivisesti syksyn edetessä. Onnistuimme parantamaan täyttöastetta erityisesti tuontijunissa parantaen samalla kannattavuutta. Palvelun ylösajoon alkuvuonna tehdyt panostukset rasittivat tulosta voimakkaasti. Nurminen Logistics odottaa Suomen liiketoiminnan tuottavan vuonna 2020 huomattavasti vahvempaa kassavirtaa Kiinan rahtijunaliiketoiminnan ja myynnin kasvaessa. Junaliiketoiminnalla on merkittävä syöttövaikutus terminaalipalveluihin ja huolintaan.

Huolintapalveluiden kysyntä laski jonkin verran toisella vuosipuolikkaalla ulkomaankaupan volyymien vähetessä. Nurminen Logistics Services Oy vastasi tähän strategian mukaisella PFC Nordic Oy:n yritysostolla, jonka johdosta konsernin palveluportfolio ja asiakaskanta laajenivat erityisesti merihuolinnassa. Huolintapalvelujen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja kannattavuus parani hieman.

Baltian liiketoimintojen suorituskyky jatkui hyvänä. Helsingin ulkopuolisten terminaalien toiminta kehittyi pääosin positiivisesti, mutta Vuosaaressa terminaalitoimintojen kustannustaso on korkea tuottojen kehittymiseen nähden. Tämän johdosta toimintoja tehostettiin operatiivisten uudelleenjärjestelyiden avulla sekä käynnistämällä vuoden 2019 käännetyön jatkoksi prosessien tehostamisohjelma, jonka projektit toteutetaan vuoden 2020 aikana. Uudistetun ERP-järjestelmän toiminnallisuudet hyödynnetään työssä.

Nurminen Logisticsin Suomen toiminta on ollut vuonna 2019 kassavirtanegatiivista. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetun IFRS 16 -standardin ja uusien lähivuosien kasvuennusteiden johdosta konsernin liikearvoon tehtiin 5,3 miljoonan euron alaskirjaus, mikä heikensi merkittävästi omavaraisuutta.

Sopeutimme yhtiön toimintaa yhteistoimintamenettelyiden jälkeen toteutetuin muutoksin. Jatkoimme perusliiketoiminnan tehokkuuden parannustoimia uudelleenjärjestelemällä operatiivisen johdon sekä Helsingin tuotanto-organisaation vastuualueet. Aloitimme Luumäen terminaalin alasajon ja päätimme tytäryhtiön liiketoiminnan Virossa. Selvitämme mahdollisuuksia pienentää Vuosaaren terminaalikiinteistöön liittyviä vastuita vuoden 2020 aikana ja uusia käyttömahdollisuuksia.

Asiakkaamme arvostavat yhä enemmän arvoketjun kokonaispalveluratkaisuja. Palveluiden luotettavuus ja helppous asiakkaalle ohjaavat kysyntää. Nurminen Logicstics vastaa tähän asiakastarpeeseen itse ja yhdessä kumppaneidensa kanssa. H2:lla yhtiö kaksinkertaisti myyntitiiminsä ja sen yhteistyö asiakkaiden kanssa sekä myyntipanostukset ovat keskeisessä asemassa vuoden 2020 tuloskehityksen avaimena. Nurminen Logistics pyrkii yhä asiakalähtöisemmäksi ja aktiivisemmaksi osaksi asiakkaiden logistisia prosesseja.  Uudet tietojärjestelmämme tulevat tehostamaan toimintaamme ja palveluitamme.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Suomen talouden suhdanne säilyi vuoden toisella puoliskolla ennallaan. Metsäteollisuustuotteiden markkinahintojen lasku vaikutti aiempiin vuosiin verrattuna negatiivisesti Nurminen Logisticsin liiketoimintaan.

Teknologiateollisuuden osalta moni asiakasyritys raportoi vuodelta 2019 tuotantoennätyksiä, vaikka yleisellä tasolla raportoituna toimialan kehitystä luonnehditaan staattiseksi.

Erityisesti pyörillä liikkuvien koneiden markkinat vetivät vuonna 2019 hyvin Nurminen Logisticsin keskeisillä toimialoilla (kaivos, metsäteollisuus, satamat).

Kemianteollisuuden volyymi-indeksi tasaantui vuosia kestäneen nousun jälkeen 2019. Uusien tilausten trendi jatkoi kuitenkin lievää kasvuaan vuonna 2019 kasvun tasaantuessa vuoden loppua kohti.

Ympäristötietoisuuden kasvu ja nopeiden toimitusketjujen arvostus näkyivät katsauskaudella positiivisesti kehittyvänä kysyntänä erityisesti Kiinan rahtijunan osalta. Nurminen Logistics palvelee jatkossa aiempaa laajempaa asiakaskuntaa koko logistisessa arvoketjussa. Kiinan talouskasvun jatkuessa Eurooppaa nopeampana sen suhteellinen painoarvo myös Suomen ulkomaankaupassa kasvaa, mikä tuo mahdollisuuksia Kiinan junayhteydellemme.

TILIKAUDEN 2019 LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 1–12/2019 1–12/2018 1–12/2019 oikaistu 1–12/2018 oikaistu
Liikevaihto 69 340 78 874 69 340 78 874
Liiketulos -8 517 -6 046 -1 919 921

Tilikauden 2019 liikevaihto 69,3 miljoonaa euroa  (2018: 78,9 milj. euroa) laski viime vuodesta 12,1 prosenttia. Liiketappio kasvoi pääosin -5,3 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksesta johtuen -8,5 miljoonaan euroon (2018: -6,0 milj.euroa).  

Oikaistu liikevaihto oli 69,3 (2018: 78,9) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos heikkeni  -1,9 miljoonaan euroon (2018: 0,9 milj. euroa).

Oikaistu liiketulos ei sisällä Niiralan terminaalin myynnin laskennallista myyntitappiota 0,6 miljoonaa euroa, venäläisen ZAO Terminal Rubesh -yhtiön osakkeiden laskennallista myyntitappiota 0,1 miljoonaa euroa, kuluja korkeimman oikeuden tuomiosta työsuhdekysymyksessä 0,1 miljoonaa euroa, Luumäen terminaalin arvon alaskirjausta 0,5 miljoonaa euroa, eikä konsernin liikearvon alaskirjausta 5,3 miljoonaa euroa, yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Raportointikaudella ei tehty liikevaihtovaikutteisia oikaisuja vertailukelpoiseen tulokseen. Oikaistun liiketuloksen sisältö on esitetty taulukko-osassa.

IFRS 16:n vaikutus katsauskauden tulokseen

Nurminen Logistics otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahavirtaan sekä niistä laskettaviin tunnuslukuihin. Yhtiö otti standardin käyttöön mukautetusti. Tällöin vuoden 2018 vertailulukuja ei ole laskettu uudelleen vastaamaan standardin sisältöä. IFRS 16 -standardin keskeinen muutos aiempaan on, että taseeseen on kirjattava aiemmasta poiketen myös tavalliset vuokravastuut sopimuksen koko kestolta. Taseeseen kirjataan vuokralle-ottajien vuokrasopimuksista käyttöoikeusomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka, lyhytaikaisia ja vähäarvoisia vuokrasopimuksia lukuun ottamatta. Tuloslaskelmassa vastaavat vuokrakulut korvataan taseeseen kirjatun käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimusvelkaan liittyvillä korkokuluilla, jonka syystä IFRS 16 -standardilla on 1,3 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketulokseen ja 0,1 miljoonan euron positiivinen vaikutus tilikauden tulokseen 2019. Käyttöoikeuspoistot olivat 3,9 miljoonaa euroa ja vastaavat rahoituskulut 1,2 miljoonaa euroa. Muutosta on kuvattu tarkemmin katsauksen taulukko-osassa.

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1-12/2019

Rautatielogistiikan palvelujen liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti vuoden 2019 merkittävin projekti eli Kiinan säännöllisen junayhteyden integrointi osaksi Nurmisen operatiivista ja kaupallista toimintaa. Kannattavuus parani selkeästi vuoden loppua kohden. Liiketoiminta jäi tilikaudella kokonaisuudessaan tappiolliseksi.Tuontijunan osalta Q4/2019 oli voitollinen. Vientijunan osalta palvelun ylösajo etenee suunnitellusti. Junareitin vakiinnuttaminen oli merkittävä panostus ja se rasitti voimakkaasti tulosta. Kiinan junan ylösajokustannuksia ei ole aktivoitu, vaan ne on kirjattu tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan.

Projekti- ja kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisina ja kannattavina.

Nurminen Logisticsin huolintaliiketoiminta jatkui kannattavana. Kasvun vauhdittamiseksi ja palvelutarjonnan monipuolistamiseksi Nurminen Logistics Services Oy toteutti raportointikaudella strategiansa mukaisen yrityskaupan, jossa kasvava korkean palvelutason huolintayhtiö PFC Nordic Oy siirtyi osaksi Nurminen Logisticsin huolintaliiketoimintaa. Huolintapalvelujen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja kannattavuus parani hieman. Suomen tuonnin ja viennin hiljentyminen näkyi kysynnässä vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Terminaalitoiminnan liikevaihto laski viime vuodesta. Oikaistu liiketulos säilyi vuoden 2018 tasolla. Terminaalitoiminnot olivat katsauskaudella tappiolla Vuosaaren alhaisen käyttöasteen vetämänä. Kotkan terminaalin käyttöaste oli hyvä ja tulos positiivinen.

Nurminen Logistics Oyj toteutti toukokuusta alkaen kiinteistöjärjestelyjä, joissa purettiin yhtiön kiinteistösitoumuksia ja selkiytettiin yhtiön rahoitustilannetta. Järjestelyjen piirissä olleista kiinteistöistä Niiralan terminaali myytiin katsauskaudella. Myynnistä kirjattiin konsernissa 0,6 miljoonan euron liiketulosvaikutteinen tappio. Ilmarisen kanssa solmitut loput sale and lease -back järjestelyt purettiin etuajassa heinäkuussa. Tavoitteena on jatkaa ydintoimintaa tukemattomien kiinteistöjen poistamista portfoliosta ja vastaavasti strategisten kiinteistöjen kulutason alentamista.

Nurminen Logistics Oyj myi Venäjällä omistamansa junavaunut ja siihen liittyneet liiketoiminnot vuoden 2018 loppupuolella. Uusi liiketoiminta perustuu vaunujen vuokraamiseen ja välitystoimintaan. Venäjän yhtiön OOO Nurminen Logisticsin katsauskauden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni edellisvuoteen verrattuna liiketoimintakonseptissa tapahtuneen muutoksen johdosta. Yhtiön tulos oli katsauskaudella lievästi voitollinen.

Baltian yhtiöiden liikevaihto laski transitoliikenteen volyymien pienentyessä, mutta kannattavuus parani selvästi. Baltian liiketoiminnan kannattavuus on hyvällä tasolla.

Nurminen Logistics päivitti strategiansa loppukeväästä. Tavoitteena on kääntää kehitys omistaja-arvoa lisääväksi. Strategia muodostaa käänneohjelman, jolla on kolme kärkeä:

1) Perusliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen kaupallisen mallin uudistamisella sekä sisäistä toimintaa tehostamalla. Toimenpiteet on pilkottu useisiin alaprojekteihin, joita kevään aikana käyttöönotetun ERP järjestelmän päällä tapahtuva digitaalinen kehitys tukee. Kaupallisten toimintojen uudistaminen tähtää asiakaskunnan monipuolistamiseen, Nurmisen osuuden kasvattamiseen asiakkuuksissa sekä palvelujakauman katetuoton kasvattamiseen. Yhtiön monipuolinen portfolio, selkeät kärkituotteet sekä uuden järjestelmäympäristön mahdollistamat asiakasintegraatiot antavat tälle hyvän pohjan. Operatiiviset parannukset mahdollistavat volyymien kasvattamisen kiinteitä kustannuksia lisäämättä.

2) Palvelutarjoaman erilaistamiseen Kiinan junatuotteen kehittämisellä, kasvattamalla volyymiä ja sitä kautta vuorotiheyttä. Tavoitteena on saavuttaa volyymeissä kannattavuusraja H1/2020.

3) Toimia aktiivisesti markkinassa yhtiön nykyistä liiketoimintaa tukevien yritysjärjestelykohteiden tunnistamiseksi sekä pitää yllä valmiuksia niiden toteuttamiseksi. PFC Nordic Oy:n osto toteutettiin osana strategian toteuttamista.

Strategiapäivityksen toimenpiteitä jatkettiin syksyn aikana toteutetulla käännetyöllä. Työ jatkuu alkavalla tilikaudella liiketoiminnallisten edellytysten mukaisesti. Yhtiön strategia päivitetään kevään 2020 aikana.

Yhtiön toimitusjohtajana aloitti Tero Vauraste 6.12.2019. Ville iho siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Liiketoimintajohtaja Ari Penttinen jätti yhtiön 19.8.2019. Iiris Pohjanpalo nimitettiin talousjohtajaksi 11.12.2019 vuodenvaihteesta lukien.

TOISEN VUOSIPUOLISKON LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 7-12/2019 7–12/2018 7–12/2019 oikaistu 7–12/2018 oikaistu
Liikevaihto 34 870 38 245 34 870 38 245
Liiketulos -6 808 -6 640 -852 229

Vuoden 2019 jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 34,9 (7–12/2018: 38,2) miljoonaa euroa, jossa oli laskua vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna 8,8 prosenttia. Katsauskauden liiketappio kasvoi liikearvon alaskirjauksen johdosta -6,8 (-6,6) miljoonaan euroon.

Oikaistu liikevaihto oli 34,9 (38,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden oikaistu liiketulos heikkeni -0,9 (0,2) miljoonaan euroon. Oikaistu tulos sisältää kuluja korkeimman oikeuden tuomiosta työsuhdekysymyksessä 0,1 miljoonaa euroa, Luumäen terminaalin arvon alaskirjauksen 0,5 miljoonaa euroa sekä liikearvon alaskirjauksen 5,3 miljoonaa euroa, yhteensä 6,0 miljoonaa euroa. Raportointikaudella ei tehty liikevaihtovaikutteisia oikaisuja vertailukelpoiseen tulokseen.

Liiketoimintakatsaus 7–12/2019

Huolintapalvelujen liikevaihto katsauskaudella kasvoi vuoden 2018 vastaavaan jaksoon verrattuna huolintayhtiö PFC Nordic Oy:n siirtyessä osaksi Nurminen Logisticsin huolintaliiketoimintaa. Liiketoiminnon kannattavuus oli hyvällä tasolla. Vuoden toisen puolivuotiskauden kysyntä laski Suomen tuonnin ja viennin hiljentymisen seurauksena erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Terminaalipalvelujen liikevaihto laski, mutta oikaistu liiketulos säilyi edellisvuoden tasolla. Vuosaaren terminaalin volyymi ja käyttöaste paranivat H2:lla edellisvuodesta, mikä näkyi pienenä kasvuna sekä liikevaihdossa että kannattavuudessa. Luumäen terminaalitoiminnan uudelleen järjestelyt aloitettiin loppuvuodesta. Venäjän transito- ja vientiliikenteen palvelujen kysyntä kehittyi katsauskaudella maltillisesti.

Rautatielogistiikan palvelujen liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti Vuosaaren Kiinan rahtijunan toiminnan vakiinnuttaminen, joka rasitti liiketoiminnan tulosta loppuvuoteen asti. Toiminta kääntyi kannattavaksi vasta marras-joulukuussa jättäen liiketoiminnan kokonaisuutena tappiolliseksi. Kemikaalikuljetusten volyymit hiipuivat hieman vertailukaudesta.

Nurminen Logistics Oyj myi Venäjällä omistamansa junavaunut ja siihen liittyneet liiketoiminnot vuoden 2018 loppupuolella. Uusi liiketoiminta perustuu vaunujen vuokraamiseen ja välitystoimintaan. Venäjän yhtiön OOO Nurminen Logisticsin katsauskauden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni edellisvuoteen verrattuna liiketoimintakonseptissa tapahtuneen muutoksen johdosta. Yhtiön tulos oli katsauskaudella lievästi tappiollinen.

Baltian yhtiöiden liikevaihto laski vuoden jälkimmäisellä puolivuotiskaudella verrattuna vertailukauteen. Kannattavuus parani edellisvuodesta ja pysyi hyvällä tasolla. Liettuan liiketoiminnot paransivat kannattavuuttaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics arvioi, että talouden ja markkinoiden kehitys hidastuu, mutta pysyy kuitenkin positiivisena vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Nurminen Logistics ei anna tulosohjeistusta vuodelle 2020.

Ympäristöarvojen merkityksen kasvu sekä asiakkaillemme että kuluttajille tukee vähäpäästöisten rautatieyhteyksien kilpailukykyä Kiinasta ja Kiinaan sekä lähialueidemme toimitusketjuissa verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. Hiilijalanjäljen merkitys sekä asiakkaillemme että kuluttajille kasvaa. 

Huolinta- ja rahtipalvelujen kysynnän odotetaan kehittyvän ulkomaankaupan kehitystä mukaillen.

Kauppapoliittiset muutokset ja sääntelyn lisääntyminen voivat lisätä asiakkaiden tarvetta ammattitaitoiselle huolintapalvelulle kansainvälisessä kaupassa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailman kaupan yleinen heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön palvelujen kysyntään ja sitä kautta tulokseen. Mikäli Suomen ulkomaankauppa vähenee, voisi sillä olla vaikutusta palveluiden kysyntään. Yhtiölle tärkeä Venäjän ulkomaankauppa on ollut viime vuodet kasvussa, mutta vuoden 2019 lopulla nähtiin laskua. Mikäli lasku jatkuu, voi siitä johtua palveluidemme kysynnän vähentymistä.

Pandemiat ja laajat tartuntatautiepidemiat saattavat vaikuttaa erityisesti Kiinan markkina-alueemme toimintaedellytyksiin. Mahdolliset seurannaisvaikutukset saattavat vaikuttaa myös Suomen ulkomaankauppaan ja yhtiön asiakkaiden palveluntarpeeseen liikevaihtoa vähentäen. Kiinan rahtijunan reittimaiden poliittisten tilanteiden muutoksilla sekä raidekapasiteetin riittävyydellä voi olla vaikutusta toimintamahdollisuuksiin. Liiketoimintaan saattavat vaikuttaa myös kauppapoliittiset riskit. Markkinalle on odotettavissa lisää kansainvälistä kilpailua, mikä voi vaikuttaa yksikkötuottoihin.

Työmarkkinahäiriöt voivat vaikuttaa asiakkaidemme tuotantovolyymeihin ja siten palveluntarpeeseen sekä tuotantoketjun toimivuuteen erityisesti satamissa.

Mikäli strategian mukainen perusliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen ja Kiinan junatuotteen kasvattaminen etenevät arvioitua hitaammin, niillä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön tulokseen ja rahoitusasemaan.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logisticsin internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,5 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli  -0,1 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien rahavirtaan vaikuttivat tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon tehdyt investoinnit -0,7 miljoonaa euroa, Niiralan terminaalin sekä ZAO Rubesh tytäryhtiön myyminen ja PFC Nordic Oy:n hankinta, yhteisvaikutukseltaan 0,6 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -7,8 miljoonaa euroa. IFRS 16 standardin käyttöönotto vaikutti rahoituslaskelman rakenteeseen. Muutos on kuvattu taulukko-osassa.

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 4,1 miljoonaa euroa, joista 0,5 miljoonalle eurolle on Ilmarisen kanssa erikseen määritelty käyttötarkoitus. Baltian liiketoimintojen osuus likvideistä varoista on 2,7 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Yhtiön johto arvioi, että operatiivinen kassavirta riittää kattamaan nykyisen liiketoiminnan ja vastuut seuraavan 12 kuukauden ajan.

Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat, yhteensä 3,0 miljoonaa euroa, koostuvat 2,3 miljoonan euron rahoitusleasingveloista ja 0,7 miljoonan euron factoringveloista. Pitkäaikaiset korolliset velat ovat 39,9 miljoonaa euroa, josta 26,9 miljoonaa euroa liittyvät IFRS 16 mukaisesti kapitalisoituihin vuokravastuisiin. Pitkäaikaiset lainat ovat 13,0 miljoonaa euroa. Nämä Ilmariselta otetut yhteensä 13,0 miljoonan euron lainat erääntyvät kesäkuussa 2023. Yhtiö teki Ilmariselle 0,5 miljoonan euron ennenaikaisen lainanlyhennyksen marraskuussa 2019.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 42,9 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 38,9 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 1,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen hybridilaina Ilmariselta.

Taseen loppusumma oli 52,1 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 1,5 prosenttia. Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vaikutusta on 2,8 prosenttia.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 0,7 (0,7) miljoonaa euroa eli prosentin liikevaihdosta. Poistot olivat 5,2 (1,8) miljoonaa euroa eli 7,5 prosenttia (2,3) liikevaihdosta. IFRS 16 standardin mukaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät käyttöoikeuspoistot olivat katsauskaudella 3,9 miljoonaa euroa.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiö RW Logistics Oy myi katsauskaudella venäläisen ZAO Terminal Rubesh:in osakkeet Metsäliitto-osuuskunnalle. Latvialainen osakkuusyhtiö Team Lines Latvia SIA on lopettanut toimintansa. Nurminen Maritime Estonia AS on lopettanut toimintansa.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) Nurminen Logistics Services Oy (100 %), RW Logistics Oy (100 %), PFC Nordic Oy (100%), Kiinteistö Oy Kotkan Siikasaarentie 78 (100%),

Kiinteistö Oy Luumäen Suoanttilantie 101 (100%), Kiinteistö Oy Vainikkalan Huolintatie 13 (100%), NR Rail Oy (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 176, kun se 31.12.2018 oli 172. Ulkomailla työskenteli 31 henkilöä. Henkilöstökulut olivat katsauskaudella yhteensä 9,2 miljoonaa euroa (9,0 miljoonaa euroa vuonna 2018).

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Nurminen Logisticsin johtoryhmään kuuluivat 31.12.2019: Tero Vauraste, toimitusjohtaja, Teppo Talvinko, talousjohtaja ja vt-toimitusjohtaja 18.3.2019 asti, Mikko Järvinen, SVP Sales sekä Petri Luurila, CIO. Lisäksi johtoryhmään ovat kuuluneet Ville Iho (aikaisempi toimitusjohtaja) 15.3.-5.12.2019 ja Ari Penttinen, SVP huolinta ja terminaalipalvelut 19.8.2019 saakka.

JOHDON LIIKETOIMET

Nurminen Logistics Oyj sai 21.3.2019 ilmoituksen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajan Olli Pohjanvirran määräysvaltayhtiö Russian Capital Management Oy on ostanut 42 000 osaketta yksikköhinnalla 0,3487.

Yhtiö tiedotti 25.10.2019 hallitukselle maksetuista osakepalkkioista. Hallituksen jäsen Juha Nurminen merkitsi 41 071 osaketta, hallituksen jäsen Jukka Nurminen 41 071 osaketta, hallituksen jäsen Irmeli Rytkönen 41 071 osaketta,  hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta 82 143 osaketta, hallituksen jäsen Alexey Grom 41 071 osaketta ja hallituksen jäsen Hannu Leinonen 35 714 osaketta.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osake on noteerattu nykyisellä nimellään Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 1.1.2008 alkaen. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 44 604 174 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet. Yhtiö oli 31.12.2007 asti nimeltään Kasola Oyj. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1987.

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–31.12.2019 oli 1 802 568 kappaletta, joka on 4,0 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 549 tuhatta euroa. Tilikauden alin kurssi oli 0,26 euroa osakkeelta ja ylin 0,44 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,27 euroa osakkeelta, ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 11 865 tuhatta euroa. Yhtiöllä oli vuoden 2019 lopussa 1 320 osakkeenomistajaa. Vuoden 2018 lopussa osakkeenomistajia oli 1 215.

Yhtiön hallussa oli vuoden 2019 lopussa 106 333 kappaletta omia osakkeita, mikä on 0,2 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2019 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2018−31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2018−31.12.2018 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Alexey Grom ja Irmeli Rytkönen sekä uutena jäsenenä Hannu Leinosen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa.

Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2020 asti eikä valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

MUUT TILIKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 19.6.2019 myyneensä vajaakäytössä olleen Niiralan terminaalin 1,25 miljoonan euron kauppahinnalla Cemagro Oy:lle ja Tohmajärven kunnalle. Terminaali on ollut osa Ilmarisen kanssa vuonna 2009 tehtyä sale and lease -back järjestelyä.

Yhtiö tiedotti 27.6.2019, että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäseneksi ja CIO:ksi on nimitetty Petri Luurila.

Yhtiö tiedotti 31.7.2019 maksaneensa Ilmariselle ennenaikaisesti takaisin vuoden 2009 sale and lease -back järjestelyyn kuuluvat vastuunsa, joiden oli määrä erääntyä lokakuussa 2019.

Yhtiö tiedotti 2.8.2019 ostaneensa PFC Nordic Oy:n osakkeet ja liiketoiminnan. PFC Nordic Oy on kansainväliseen huolintaan erikoistunut korkean palvelutason yhtiö.

Yhtiö tiedotti 8.8.2019 toimitusjohtaja Ville Ihon irtisanoutuneen siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen viimeistään 8. helmikuuta 2020.

Yhtiö tiedotti 19.8.2019, että säännöllisen Kiinan rahtijunayhteyden ylösajosta ja Vuosaaren terminaalitoimintojen tervehdyttämisestä vastannut liiketoimintajohtaja ja johtoryhmän jäsen Ari Penttinen jättää yhtiön.

Yhtiö tiedotti 20.9.2019 maksuttoman 350 000 uuden osakkeen osakeannin toteutuksesta yhtiölle itselleen.

Yhtiö tiedotti 4.10.2019 uusien osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

Yhtiö tiedotti 25.10.2019 hallitukselle maksetuista osakepalkkioista.

Yhtiö tiedotti 14.11.2019, että Nurminen Logistics Oyj:n toimitusjohtajaksi alkaen 6. joulukuuta 2019 on nimetty Tero Vauraste.

Yhtiö tiedotti 11.12.2019, että Nurminen Logistics Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1. tammikuuta 2020 alkaen on nimetty Iiris Pohjanpalo.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 28.1.2020 toimitusjohtajalle suunnatusta osakeannista pitkäikaiseen kannustinjärjestelmään, jossa toimitusjohtajalla on mahdollisuus merkitä enintään 180 000 osaketta hintaan 0,28€.

Yhtiö tiedotti 17.1.2020 käynnistävänsä koko Suomen tytäryhtiöiden henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut varautumisena logistiikan tavaravirtojen hiljenemiseen valmistavan teollisuuden ja muun asiakaskunnan työmarkkinahäiriöiden johdosta. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.2.2020. Työmarkkinahäiriöiden päätyttyä yhtiö ei toteuttanut sopeuttamistoimenpiteitä.

Yhtiö tiedotti 4.3.2020 tekevänsä 5,3 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen vuoden 2019 tilinpäätökseen. Alaskirjaus vaikuttaa negatiivisesti omavaraisuusasteeseen. Yhtiö on sopinut takaajien kanssa omavaraisuuteen liittyvästä kovenanttiehdosta luopumisesta.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

Tilinpäätöksen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 14 847 850  euroa. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 ei jaeta osinkoa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 6.4.2020 kello 13.00 alkaen osoitteessa Pasilankatu 2, 00101 Helsinki.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nurminen Logistics Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 6.3.2020 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.fi.

YLEISLAUSEKE

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Tero Vauraste, toimitusjohtaja, p. 046 87 67 100

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

 

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  1-12/2019 1-12/2018
1000 EUR    
     
LIIKEVAIHTO 69 340 78 874
Liiketoiminnan muut tuotot  64 109
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -50 418 -56 826
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -9 196 -9 025
Poistot ja arvonalentumiset -11 044 -1 817
Venäjän tytäryhtiön myyntitappio   -6 224
Liiketoiminnan muut kulut -7 262 -11 135
LIIKETULOS -8 517 -6 046
Rahoitustuotot 12 58
Rahoituskulut -2 382 -1 387
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 25 -21
TULOS ENNEN VEROJA -10 864 -7 397
Tuloverot -570 -414
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -11 433 -7 811
     
Muut laajan tuloksen erät    
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:    
Muuntoero -41 7 567
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen    
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -11 474 -243
     
Tilikauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -12 903 -8 804
Määräysvallattomille omistajille 1 470 993
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -12 944 -1 237
Määräysvallattomille omistajille 1 470 993
     
Tulos/osake, laimentamaton -0,29 -0,20
     
Tulos/osake, laimennettu -0,29 -0,20

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 7-12/2019 7-12/2018
1000 EUR    
LIIKEVAIHTO 34 870 38 245
Liiketoiminnan muut tuotot 48 46
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -25 218 -28 253
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 763 -4 541
Poistot ja arvonalentumiset -8 338 -929
Venäjän tytäryhtiön myyntitappio   -6 224
Liiketoiminnan muut kulut -3 406 -4 985
LIIKETULOS -6 808 -6 640
Rahoitustuotot 7 -40
Rahoituskulut -1 217 -635
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 9 -11
TULOS ENNEN VEROJA -8 012 -7 327
Tuloverot -258 179
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -8 269 -7 506
     
Muut laajan tuloksen erät    
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:    
Muuntoero 7 7 964
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 48 397
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -8 262 458
     
Tilikauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -8 975 -8 002
Määräysvallattomille omistajille 706 495
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -8 968 -37
Määräysvallattomille omistajille 706 495

 

Oikaistu liiketulos 1–12/2019 1–12/2018
1 000 EUR    
Liiketulos -8 517 921
Myyntivoitot ja -tappiot liiketoiminnan myynneistä ja hankinnoista 642  
Kuluoikaisuja kork. oikeuden tuomiosta työsuhdekysymyksessä 137  
Luumäen terminaalin alaskirjaus 548  
Konserniliikearvon alaskirjaus 5 271  
Oikaistu liiketulos -1 919 921

 

Oikaistu liiketulos 7–12/2019 7–12/2018
1 000 EUR    
Liiketulos -6 808 229
Kuluoikaisuja kork. oikeuden tuomiosta työsuhdekysymyksessä 137  
Luumäen terminaalin alaskirjaus 548  
Konserniliikearvon alaskirjaus 5 271  
Oikaistu liiketulos -852 229

 

KONSERNITASE 31.12.2019 31.12.2018
1000 EUR    
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 35 810 8 757
Liikearvo 899 5 970
Muut aineettomat hyödykkeet 1 933 1 390
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 209 194
Saamiset 244 2 639
Laskennalliset verosaamiset   14
PITKÄAIKAISET VARAT 39 095 18 964
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 87 81
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 822 10 952
Rahavarat 4 187 11 514
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 897  
LYHYTAIKAISET VARAT 12 993 22 547
VARAT YHTEENSÄ 52 088 41 511
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Osakepääoma 4 215 4 215
Muut rahastot 28 894 28 894
Muuntoerot -6 35
Kertyneet voittovarat -35 497 -22 616
Hybridilaina 1 500 1 500
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 695 1 123
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 802 13 151
Pitkäaikaiset velat    
Laskennallinen verovelka 24 28
Muut velat 212 328
Korolliset rahoitusvelat 39 900 13 600
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 40 136 13 956
Lyhytaikaiset velat    
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 237 366
Korolliset rahoitusvelat 3 102 5 252
Ostovelat ja muut velat 7 811 8 786
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11 150 14 404
VELAT YHTEENSÄ 51 287 28 360
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 52 088 41 511

 

KONSERNITASE, IFRS 16:n vaikutukset 31.12.2018 Vaikutukset 1.1.2019
1000 EUR IAS 17   IFRS 16
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 757 35 465 44 222
Liikearvo 5 970   5 970
Muut aineettomat hyödykkeet 1 390   1 390
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 194   194
Saamiset 2 639 -2 322 317
Laskennalliset verosaamiset 14   14
PITKÄAIKAISET VARAT 18 964 33 142 52 106
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 81   81
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 952 -2 047 8 905
Rahavarat 11 514   11 514
LYHYTAIKAISET VARAT 22 547 -2 047 20 500
VARAT YHTEENSÄ 41 511 31 095 72 606
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 4 215   4 215
Muut rahastot 28 894   28 894
Muuntoerot 35   35
Kertyneet voittovarat -22 616   -22 616
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 123   1 123
Hybridilaina 1 500   1 500
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 151   13 151
Pitkäaikaiset velat      
Laskennallinen verovelka 28   28
Muut velat 328   328
Korolliset rahoitusvelat 13 600 28 819 42 419
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13 956 28 819 42 774
Lyhytaikaiset velat      
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 366   366
Korolliset rahoitusvelat 5 252 2 276 7 528
Ostovelat ja muut velat 8 786   8 786
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14 404 2 276 16 680
VELAT YHTEENSÄ 28 360 31 095 59 455
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 41 511 31 095 72 606

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 EUR    1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 224 4 168
Käyttöpääoman muutos 1 179 -3 735
Rahoituserät ja verot -1 945 -1 263
Liiketoiminnan rahavirta 458 -830
Investointien rahavirta -81 6 024
Rahoituksen rahavirta -7 837 -1 512
Rahavarat tilikauden alussa 11 514 7 832
Rahavarojen muutos -7 460 3 682
Rahavarat tilikauden lopussa 4 054 11 514

 

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 16:n vaikutukset 1-12/2019   1-12/2019
1 000 EUR IAS 17 Vaikutukset IFRS 16
       
Liiketoiminnan rahavirta -1 867 2 325 458
Investointien rahavirta -81   -81
Rahoituksen rahavirta -5 512 -2 325 -7 837
Rahavarojen muutos -7 460   -7 460

 

A= Osakepääoma
B= Ylikurssirahasto
C= Vararahasto
D= SVOP rahasto
E= Oman pääoman ehtoiset lainat
F= Muuntoerot
G= Edellisten tilikausien voitto
H= Määräysvallattomien omistajien osuudet
I= Yhteensä


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2019 1000 EUR A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2019 4 215 86 2 378 26 430 1 500 35 -22 615 1 123 13 151
Tilikauden tulos             -12 903 1 470 -11 433
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot           -41     -41
Hybridilainan korko verojen jälkeen             -48   -48
Osakepalkkiot             70   70
Muut muutokset               39 39
Osingonjako               -937 -937
Oma pääoma 31.12.2019 4 215 86 2 378 26 430 1 500 -6 -35 498 1 696 802

 

A= Osakepääoma
B= Ylikurssirahasto
C= Vararahasto
D= SVOP rahasto
E= Oman pääoman ehtoiset lainat
F= Muuntoerot
G= Edellisten tilikausien voitto
H= Määräysvallattomien omistajien osuudet
I= Yhteensä


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2018 1000 EUR A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2018 4 215 86 2 378 26 430 1 500 -7 511 -13 689 1 261 14 670
Tilikauden tulos             -8 804 993 -7 811
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot           7 546 21   7 567
Hybridilainan korko verojen jälkeen             -48   -48
Osakepalkkiot             70   70
Muut muutokset             -166 -15 -181
Osingonjako               -1 116 -1 116
Oma pääoma 31.12.2018 4 215 86 2 378 26 430 1 500 35 -22 615 1 123 13 151

 

Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 EUR      
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 8 757 7 360 16 117
Uuden IFRS 16- standardin soveltamisen vaikutus 35 465   35 465
Lisäykset 429 1 058 1 487
Vähennykset -3 433   -3 433
Poistot -4 910 -314 -5 224
Arvonalentumiset -548 -5 271 -5 819
Kurssierot 52   52
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 35 810 2 831 38 641
IFRS 16 käyttöönotto lisäsi aineellisia poistoja 3 888 tuhatta euroa.
Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 EUR      
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 13 042 9 028 22 070
Lisäykset 638 1 464 2 102
Vähennykset -3 178 -3 002 -6 180
Poistot ja arvonalentumiset -1 688 -129 -1 817
Kurssierot -59   -59
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 8 757 7 360 16 117

 

Lähipiiritapahtumat 1-12/2019
1000 EUR  
Myynnit 17
Ostot 284

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-12/2019 1-12/2018
Bruttoinvestoinnit, 1000 EUR 722 709
Henkilöstö 176 177
Liiketulos % -12,3 % -7,7 %
Kurssikehitys    
Osakkeen kurssi alussa 0,25 0,55
Osakkeen kurssi lopussa 0,27 0,25
Jakson ylin 0,44 0,60
Jakson alin 0,26 0,24
     
Oma pääoma / osake eur -0,02 0,27
Tulos / osake eur, laimentamaton -0,29 -0,20
Tulos / osake eur, laimennettu -0,29 -0,20
Omavaraisuusaste, % 1,5 31,7
Nettovelkaantumisaste, % 4 849,1 55,8

Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vaikutusta olisi 2,8 prosenttia.

 

Muut vastuut ja ehdolliset velat    
Vastuusitoumukset, 1000 EUR 31.12.2019 31.12.2018
Annetut kiinnitykset 15 500 15 500
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo 23 352 10 108
Muut vastasitoumukset 5 999 6 014
Vuokravastuut 1 064 48 606

 

Vuokravastuut 1000 EUR, siltalaskelma 1.1.2019
Vuokravastuut 31.12.2018 48 606
Vuosaaren uudelleen arvostus -9 109
Rahoitusleasing -1 029
Lyhytaikaiset, vähäarvoiset -695
Muut oikaisut ja lisäykset 1 385
Vuokravastuiden nimellisarvo 1.1.2019 39 158
Diskonttaus 4%
Kapitalisoitujen vuokrien nykyarvo 31 095

 

10 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2019 Osakkeita ja ääniä Osuus -%
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 8 780 000 19,7
Nurminen Juha Matti 5 640 426 12,6
K. Hartwall invest Oy Ab 3 837 838 8,6
Avant Tecno Oy 3 446 392 7,7
JN Uljas Oy 3 049 388 6,8
Ruscap Oy 2 163 962 4,9
Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance 1 279 279 2,9
Nurminen Jukka Matias 1 055 625 2,4
Tuuli Markku Juhani 953 850 2,1
Nurminen Mikko Johannes 870 108 2,0
YHTEENSÄ 36 246 456 81,3

 

Laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2019 voimassaolevaa IFRS-normistoa. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2018 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta 1.1.2019 käyttöönotettua IFRS 16 -standardia. Uudella IFRS 16 standardin käyttöönotolla on oleellinen vaikutus tilinpäätökseen. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Yhtiö on ottanut 1.1.2019 käyttöön uuden IFRS 16 standardin – vuokrasopimukset. Standardi lähtee siitä, että mikäli vuokrasopimus antaa käyttöoikeuden hyödykkeeseen, on käyttäjänsä hallinnoitavissa ja tuottaa vuokralleottajalle taloudellista lisäarvoa, se kuuluu standardin piiriin. Yhtiö toimii vuokrasopimuksissaan vuokralleottajana. Yhtiö soveltaa IFRS 16 -standardia  mukautetusti. Edellisen vuoden vertailulukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta IFRS 16 -standardia. Standardin mukaisesti vuokrasopimukset diskontataan nykyhetkeen (1.1.2019), jolloin saadaan käyttöomaisuusarvo ja vastaava velka sekä tuloslaskelmaan poisto ja rahoituskustannus vuokra-ajalle.

Yhtiö on käynyt läpi kaikki oleelliset vuokrasopimukset. Tärkeimmät ja taloudellisesti merkittävimmät vuokrasopimukset koskevat terminaalikiinteistöjä. Tämän lisäksi yhtiöllä on vuokrasopimuksia toimistotiloihin, IT-tarvikkeisiin, työsuhdeautoihin ja varastonkäsittelykoneisiin ja -laitteisiin liittyen. Standardin soveltamisen ulkopuolelle on jätetty taloudellisesti vähäarvoiset sopimukset, joiden kesto on alle 12 kuukautta tai irtisanomisaika on 6 kuukautta tai alle, eikä niiden irtisanomiseen liity merkittäviä taloudellisia kustannuksia.Tyypillisesti näitä ovat IT-laite- tai toimistotilavuokrat. Yhtiön johto on joutunut standardia käyttöön ottaessaan käyttämään harkintaa tietyillä osa-alueilla.      
 

Taulukot ja tunnuslukujen laskentakaavat

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä                       x 100    
 Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakekohtainen tulos (EUR) Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta                           .     Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma pääoma (EUR) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma                 .     Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste (%) Korolliset velat – rahavarat    x 100
    Oma pääoma

Oikaistu liiketulos

Oikaistu liiketulos = Liiketulos ilman tiettyjä vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailtavuuteen vaikuttavia eriä ovat tapahtumat tai liiketoimet, jotka ovat merkittäviä Nurmisen taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa raportoitavaa kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää:

1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja myynneistä sekä hankinnoista 2) poikkeuksellisia alaskirjauksia 3) uudelleenjärjestelykuluja 4) muita eriä, jotka Nurmisen johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.    

Yhtiö on luopunut edellisvuosina käyttämästään ”Vertailukelpoinen tulos” -käsitteestä. Vertailukelpoinen liikevaihto ja liiketulos liittyvät aikaan, jolloin Venäjän liiketoiminnan rakenne ja pääomaintensiteetti olivat toisenlaisia ja valuuttakurssivaihtelut olivat merkityksellisempiä konsernille. Yhtiö katsoo, että uusi ”oikaistu liiketulos” -käsite antaa paremman ymmärryksen liiketoiminnan tilasta ja kehityksestä.