Nurminen Logistics Oyj                             Pörssitiedote                        18.7.2017, klo 14:00

Nurminen Logistics on toteuttanut 1,5 miljoonan euron vaihdettavan hybridilainan liikkeeseen laskemisen ILMARISELLE

Nurminen Logistics Oyj (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) tiedotti 26.6.2017 pääomajärjestelystä, joka koostuu nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin järjestämisestä enintään 29.229.764 uuden osakkeen osalta (”Merkintäoikeusanti”) ja Yhtiön ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (”Ilmarinen”) välisestä vaihdettavasta oman pääomanehtoisesta hybridilainasta (”Vaihdettava Hybridilaina”).

Vaihdettavan Hybridilainan toteutuminen edellytti, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiö tiedotti erillisellä tiedotteella 17.7.2017 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämästä valtuutuksesta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 5.330.000 osakkeen osalta.

Nurminen Logisticsin hallitus on toteuttanut 1,5 miljoonan euron Vaihdettavan Hybridilainan liikkeeseen laskemisen Ilmariselle 17.7.2017 pidetyn Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Ilmarinen merkitsi Vaihdettavan Hybridilainan kuittaamalla eräiden kiinteistöjen takaisinostoon liittyviä Yhtiön maksuvelvoitteita Ilmariselle. Vaihdettava Hybridilainan pääoma ja sille kertyneet korot voidaan vaihtaa enintään 5.330.000 Yhtiön osakkeeseen Vaihdettavan Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Vaihdettavan Hybridilainan korko on kiinteä 4,00 prosenttia 31.12.2020 saakka, minkä jälkeen Vaihdettavan Hybridilainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 8,00 prosenttia, ellei sen ehdoista muuta seuraa. Vaihdettavalla Hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta Yhtiö voi lunastaa Vaihdettavan Hybridilainan takaisin milloin tahansa sen ehtojen mukaisesti. Vaihdettavan Hybridilainan tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön tasetta ja keventää Yhtiön velkarakennetta. Vaihdettavan hybridilainan ehdot tulevat olemaan saatavilla Yhtiön kotisivuilla.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana.

Yhtiön 26.6.2017 tiedottaman Merkintäoikeusannin ehtojen mukaan osakeannin toteuttaminen on ehdollinen muun muassa Vaihdettavan Hybridilainan toteutumiselle. Edellä kuvatusti Yhtiö ja Ilmarinen ovat toteuttaneet Vaihdettavan Hybridilainan ja Ilmarinen on merkinnyt Vaihdettavan Hybridilainan kokonaan. Tämä merkintäoikeusannin toteuttamiseen liittyvä ehto on näin ollen täyttynyt.

Alustavan aikataulun mukaan Nurminen Logistics tiedottaa Merkintäoikeusannin alustavan tuloksen arviolta 24.7.2017.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 900 6977
Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, puh. 010 545 7011

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi 

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla. 

TÄRKEITÄ TIETOJA 

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikkaan tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tätä tiedotetta ei saa edelleen välittää, levittää tai julkaista, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja alueet, Yhdysvaltojen osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia). Arvopapereita ei tarjota myytäväksi Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen perusteella. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933), muutoksineen, mukaisesti, eikä osakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei osakkeita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarkoituksena ei ole tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tämä tiedote ja tehtävä tarjous on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat (1) Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (2) sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia sijoittajia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), määräyksen 2005 muutoksineen (”määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla tai ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) mukaisia tahoja (”korkean varallisuustason omaavat yritykset, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.”), tai (3) henkilöille, joille tiedote ja tarjous voidaan muutoin laillisesti vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain artiklan 21 mukaan kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat Tahot”). Henkilöiden, jotka eivät ole Asiaankuuluvia Tahoja, ei tule toimia tämän tiedotteen nojalla tai nojautua siihen. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukseen tai sijoitustoimintaan liittyvä tieto on tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville.