Nurminen Logistics julkistaa merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen

Nurminen Logistics Oyj                                                            Pörssitiedote                        27.7.2017, klo 16.15

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

  • Kaikki merkintäoikeusannissa (”Merkintäoikeusanti”) merkittäväksi tarjotut 29.229.764 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) tulivat merkityiksi.
  • Merkintäoikeusannilla kerättiin noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi Yhtiön maksuvelvoitteet liittyen eräiden kiinteistöjen takaisinostoon pienenivät noin 2,4 miljoonalla eurolla, kun niitä käytettiin Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksuun kuittaamalla.
  • Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 43.904.174 osakkeeseen.

Nurminen Logistics Oyj:n (“Nurminen Logistics” tai “Yhtiö”) hallitus on hyväksynyt kaikki 21.7.2017 päättyneessä merkintäoikeusannissa (“Merkintäoikeusanti”) merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät täysimääräisinä. Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin lopullisen tuloksen mukaan yhteensä 4.619.781 Uutta Osaketta, joka vastaa noin 15,81 prosenttia Merkintäoikeusannissa tarjotuista kaikista Uusista Osakkeista. Merkintäoikeusannissa ei ollut toissijaista merkintäoikeutta, ja Yhtiön hallitus päätti Merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti merkitsemättömien Uusien Osakkeiden allokoinnista ja tarjoamisesta merkintäsitoumuksia antaneille tahoille. Yhtiön hallitus päätti yhteensä 24.609.983 merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättömän Uuden Osakkeen allokaatiosta vastaten noin 84,19 prosenttia Merkintäoikeusannissa tarjotuista kaikista Uusista Osakkeista, ja hyväksyi allokaation mukaan tehdyt merkintäsitoumuksia anteiden sijoittajien merkinnät.

Kaikki merkittäväksi tarjotut Yhtiön Uudet Osakkeet, yhteensä 29.229.764 Uutta Osaketta, tulivat merkityiksi.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 0,28 euroa Uudelta Osakkeelta, ja Nurminen Logistics keräsi merkintäoikeusannilla noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi Yhtiön maksuvelvoitteet liittyen eräiden kiinteistöjen takaisinostoon vähenivät noin 2,4 miljoonalla eurolla, kun Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) merkitsi merkintäsitoumuksen perusteella merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättömiä Uusia Osakkeita kuittaamalla Uusien Osakkeiden merkintähinta eräiden kiinteistöjen takaisinostoon liittyvillä Yhtiön maksuvelvoitteilla Ilmariselle. Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen Nurminen Logisticsin osakkeiden kokonaismäärä nousee 43.904.174 osakkeeseen. Uudet Osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 28.7.2017.

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Uusia Osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla (NLG1VN0117) alkoi 24.7.2017. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Nurminen Logisticsin nykyisiin osakkeisiin (NLG1V) arviolta 28.7.2017. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 31.7.2017.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 900 6977
Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, puhelin 010 545 7011

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikkaan tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tätä tiedotetta ei saa edelleen välittää, levittää tai julkaista, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja alueet, Yhdysvaltojen osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia). Arvopapereita ei tarjota myytäväksi Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen perusteella. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933), muutoksineen, mukaisesti, eikä osakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei osakkeita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarkoituksena ei ole tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tämä tiedote ja tehtävä tarjous on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat (1) Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (2) sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia sijoittajia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), määräyksen 2005 muutoksineen (”määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla tai ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) mukaisia tahoja (”korkean varallisuustason omaavat yritykset, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.”), tai (3) henkilöille, joille tiedote ja tarjous voidaan muutoin laillisesti vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain artiklan 21 mukaan kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat Tahot”). Henkilöiden, jotka eivät ole Asiaankuuluvia Tahoja, ei tule toimia tämän tiedotteen nojalla tai nojautua siihen. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukseen tai sijoitustoimintaan liittyvä tieto on tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville.