Nurminen Logistics julkistaa merkintäoikeusannin alustavan tuloksen

 Nurminen Logistics Oyj                                                                         Pörssitiedote                        24.7.2017, klo 15.30

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Nurminen Logistics Oyj:n (”Nurminen Logistics” tai ”Yhtiö”) järjestämässä merkintäoikeusannissa (”Merkintäoikeusanti”), jossa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkittäväksi enintään 29.229.764 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”), merkittiin alustavan tuloksen mukaan 4.619.501 Uutta Osaketta, joka vastaa noin 15,80 prosenttia kaikista tarjotuista Uusista Osakkeista. Merkintäoikeusannissa ei ollut toissijaista merkintäoikeutta. Yhtiön hallitus päättää merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden allokoinnista Merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti merkintäsitoumuksia antaneille tahoille. Yhtiö ilmoittaa merkintäsitoumuksia antaneille sijoittajille allokoitujen Uusien Osakkeiden määrän arviolta 25.7.2017. Yhtiön vastaanottamien merkintäsitoumusten enimmäismäärät edustavat noin 59,87 prosenttia Merkintäoikeusannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä. Lisäksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen merkintäsitoumus (velkakonversiossa) edustaa enintään noin 30,04 prosenttia tarjottujen Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä.

Merkintäoikeusannin merkintäaika päättyi 21.7.2017, ja kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Uusia Osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla (NLG1VN0117) alkoi 24.7.2017. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin (NLG1V) sen jälkeen, kun Merkintäoikeusannissa merkityt Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 28.7.2017. Kaupankäynnin Uusilla Osakkeilla osana Nurminen Logisticsin nykyisiä osakkeita odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 31.7.2017.

Uudet Osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Nurminen Logisticsissa siitä lähtien, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja Nurminen Logisticsin osakasluetteloon arviolta 28.7.2017.

Nurminen Logisticsin Merkintäoikeusannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 27.7.2017.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 900 6977
Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, puhelin 010 545 7011

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikkaan tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tätä tiedotetta ei saa edelleen välittää, levittää tai julkaista, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja alueet, Yhdysvaltojen osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia). Arvopapereita ei tarjota myytäväksi Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen perusteella. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933), muutoksineen, mukaisesti, eikä osakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei osakkeita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarkoituksena ei ole tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tämä tiedote ja tehtävä tarjous on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat (1) Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (2) sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia sijoittajia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), määräyksen 2005 muutoksineen (”määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla tai ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) mukaisia tahoja (”korkean varallisuustason omaavat yritykset, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.”), tai (3) henkilöille, joille tiedote ja tarjous voidaan muutoin laillisesti vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain artiklan 21 mukaan kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat Tahot”). Henkilöiden, jotka eivät ole Asiaankuuluvia Tahoja, ei tule toimia tämän tiedotteen nojalla tai nojautua siihen. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukseen tai sijoitustoimintaan liittyvä tieto on tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville.