Liikevaihto ja liiketulos paranivat merkittävästi

Nurminen Logistics Oyj                                                       Tilinpäätöstiedote 8.3.2018 klo 13.00

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1.–31.12.2017

 •  Liikevaihto oli 75,8 milj. euroa (1–12/2016: 50,0 milj. euroa).
 •  Vertailukelpoinen liikevaihto oli 74,7 milj. euroa (50,5 milj. euroa).
 •  Raportoitu liiketulos oli 1,7 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).
 •  Vertailukelpoinen liiketulos oli 2,0 milj. euroa (0 milj. euroa).
 •  Liiketulosprosentti oli 2,2 % (-1,9 %).
 •  Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli 2,7 % (0 %).
 •  Raportoitu nettotulos oli -0,2 milj. euroa (-3,1 milj. euroa).
 •  Vertailukelpoinen nettotulos 0,3 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).
 •  Tulos per osake oli -0,04 euroa (-0,24 euroa).
 •  Omavaraisuusaste oli 30,8 % (14,6 %).
 •  Taseen loppusumma oli 47,6 milj. euroa (43,8 milj. euroa).

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.7.–31.12.2017

 •  Liikevaihto oli 42,6 milj. euroa (7–12/2016: 26,8 milj. euroa).
 •  Vertailukelpoinen liikevaihto oli 41,7 milj. euroa (26,7 milj. euroa).
 •  Raportoitu liiketulos oli 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
 •  Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,8 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
 •  Liiketulosprosentti oli 1,2 % (1,2 %).
 •  Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli 2,0 % (1,6 %).
 •  Tulos per osake oli -0,06 euroa (-0,12 euroa).

TOIMITUSJOHTAJA MARKO TUUNAINEN:

”Vuonna 2017 Nurminen Logistics paransi kannattavuuttaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi 51,6 prosenttia, raportoitu liiketulos 2,6 miljoonaa euroa ja raportoitu nettotulos 2,9 miljoonaa euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Vertailukelpoinen nettotulos nousi voitolliseksi (0,3 miljoonaa euroa) ja operatiivinen liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuonna 2017.

Suomen talouden elpyminen ja Suomen vienti- ja tuontiteollisuuden kasvu katsauskaudella kiihdyttivät yhtiön tarjoamien palveluiden kysyntää Suomessa. Nostimme joulukuussa koko vuoden tulosohjeistusta odotettua vahvemman liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymisen johdosta. Onnistuimme kasvattamaan lähes kaikkien palvelujemme liikevaihtoa ja liiketulosta. Saavutukset ovat määrätietoisen työn tulosta ja onnistuminen usealla osa-alueella kertoo sitoutumisestamme palveluliiketoimintaamme, tavoitteisiimme ja strategiaamme.

Erityisesti terminaaliliiketoiminnan positiivinen kehitys sekä Baltian yhtiöiden hyvä tuloksentekokyky tukivat yhtiön tuloskäännettä. Suomen huolintapalveluiden kannattavuus pysyi vahvana ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2016 verrattuna. Suomen rautatielogistiikan kannattavuus parani katsauskaudella toiminnan tehostamisen myötä ja Venäjän yhtiön operoimien omien vaunujen käyttöaste pysyi korkeana.

Uskomme, että yhtiö jatkaa kasvu-uralla myös tulevina vuosina. Kasvun tukemiseksi yhtiö toteutti kesällä merkintäoikeusannin sijoittajilleen. Anti sai markkinoilta erinomaisen vastaanoton ja kaikki merkintäoikeusannissa merkittäväksi tarjotut 29 229 764 uutta osaketta tulivat merkityksi. Merkintäoikeusannilla yhtiö keräsi noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat. Pääomajärjestely vahvisti yhtiön pääomarakennetta ja tasetta sekä laski nettovelkaantumisastetta ja rahoituskustannuksia huomattavasti. Merkintäoikeusanti yhdessä kasvaneen liiketuloksen kanssa paransi yhtiön rahoitusasemaa merkittävästi vuonna 2017.

Nykyisten palvelujen jatkuvan kehittämisen lisäksi yhtiön tavoitteena on laajentaa palvelutarjoomaansa. Katsauskaudella yhtiö keskittyi kehittämään Kiinaan suuntautuvia rautatiekuljetuksia. Marraskuussa yhtiö operoi onnistuneesti ensimmäisen konttijunan Suomesta Kiinaan ja yhtiö tavoittelee säännöllisen Suomen ja Kiinan välisen junayhteyden avaamista. Suomen ja Pohjois-Euroopan vienti- ja tuontiteollisuudella on kysyntää tälle palvelulle.

Vuonna 2017 yhtiö investoi käyttöomaisuuteen yli miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Terminaalien ja vaunukaluston korjausinvestointien lisäksi suurempia investointihankkeita oli vuoden aikana aloitettu tietojärjestelmien uudistaminen. Tietojärjestelmät uusitaan vaiheittain: vuoden 2017 loppupuolella otettiin käyttöön uusi asiakashallintajärjestelmä, vuoden vaihteessa uudet taloushallinto- ja huolintajärjestelmät ja vuoden 2018 aikana uudistamme varastonhallintajärjestelmän. Modernien järjestelmien avulla pystymme tehostamaan toimintaamme sekä parantamaan kilpailukykyämme ja palvelumme tasoa. Lisäksi ne avaavat mahdollisuuksia uusien digitaalisten palveluiden tarjoamiseen.

Yhtiö on hyvällä tiellä ja paremmassa taloudellisessa kunnossa jatkamaan kasvua ja toimintojen parantamista. Jatkamme vuonna 2018 strategian mukaisten kasvuhankkeiden edistämistä tavoitteenamme tukea markkina-asemaamme sekä pidentää arvoketjua ja laajentaa palvelutarjontaamme asiakkaillemme. Vuoden 2018 tärkein tavoitteemme on jatkaa kannattavan kasvun tiellä.” 

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Suomen talous ja ulkomaankauppa kasvoivat voimakkaasti vuonna 2017. Suomen viennin kehityksessä oli nähtävissä selkeä käänne, ja Suomi pääsi mukaan vientimarkkinoiden nopeaan kasvuun. Suomen tavaraviennin arvo kasvoi 15 prosenttia ja tavaratuonnin 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suomen vientiteollisuuden lähivuosien kasvua tukevat tärkeimpien vientimarkkinoiden hyvänä jatkuva kasvu ja Suomen kustannuskilpailukyvyn paraneminen. Yhtiölle tärkeissä segmenteissä kuten metsä- ja konepajateollisuuden tuotteissa yhtiön palvelujen kysyntä oli hyvällä tasolla ja yhtiö onnistui säilyttämään vahvan markkina-asemansa kappaletavaran tuontihuolinnassa. Venäjän talous alkoi jälleen kasvaa pitkittyneen taantuman jälkeen. Myös Baltian maiden taloudet jatkoivat nousujohteessa ja yhtiön Baltian liiketoimintojen palvelukysyntä vuonna 2017 oli vahvaa. Maailman talouden positiivisen kehityksen ennustetaan jatkuvan vuonna 2018.

TILIKAUDEN 2017 LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 1–12/2017 1–12/2016 1–12/2017 vertailukelpoinen 1–12/2016 vertailukelpoinen
Liikevaihto 75 772 49 971 74 746 50 507
Liiketulos 1 691 -948 1 996 9

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 75,8 miljoonaa euroa (2016: 50,0 miljoonaa), jossa oli nousua vuoteen 2016 verrattuna 51,6 %. Liiketulos parani 278,4 %:lla 1 691 (-948) tuhanteen euroon.

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 74,8 (50,5) miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuoteen 2016 verrattuna 48,0 %. Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos parani 22 077,8 %:lla 1 996 (9) tuhanteen euroon.

Vertailukelpoinen tulos sisältää liikevaihdon oikaisuja -1 026 (536) tuhatta euroa, valuuttakurssivaikutusten oikaisuja -102 (793) tuhatta euroa ja tulospalkkioita 406 (0) tuhatta euroa sekä muiden kulujen oikaisuja 0 (164) tuhatta euroa. Katsauskauden liikevaihdon oikaisut koostuvat Venäjän yhtiön liikevaihdon kasvamisesta, mikä johtui ruplan arvon vuoden keskikurssin vahvistumisesta valuuttakurssivertailukauteen (2015) verrattuna. Vertailukauden liikevaihdon oikaisut liittyvät valuuttakurssimuutoksiin sekä edellisen tilikauden oikaisuihin. Tarkempi erittely oikaisuista löytyy taulukko-osasta.

Liiketoimintakatsaus 1–12/2017

Huolintapalvelujen liikevaihto katsauskaudella kasvoi ja kannattavuus parani vuoteen 2016 verrattuna. Liikevaihtoa kasvattivat onnistumiset asiakashankinnassa, vahvana jatkunut tuonti-, vienti- ja lisäarvopalveluiden kysyntä sekä laajempien palvelukokonaisuuksien kysynnän kasvu. Kannattavuuden parannus edellisvuoteen verrattuna johtui toiminnan tehostamisesta.

Terminaalipalvelujen liikevaihto kasvoi ja myös kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna. Terminaalien tavaravirrat kasvoivat sekä vienti- että tuontiliikenteessä parantaen samalla kapasiteetin käyttöastetta. Positiivinen kehitys näkyi selkeimmin Vuosaaren toimipisteessä metsä-, teräs- ja konepajateollisuuden sekä e-kaupan logistiikan palvelujen kysynnän kasvuna. Myös Venäjän transito- ja vientiliikenteen palvelujen kysynnässä oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvua vertailujaksoon verrattuna.

Suomen rautatielogistiikan liikevaihto katsauskaudella laski edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnon kannattavuus kuitenkin parani selvästi vaikeasta alkuvuodesta huolimatta, jolloin rautatiekuljetusten heikko kysyntä painoi kannattavuutta. Katsauskauden loppua kohden kysyntä alkoi elpyä ja rautatieviennin volyymit lähtivät hienoiseen kasvuun. Kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisina pitkin vuotta.

Venäjän yhtiön katsauskauden liikevaihto ja kannattavuus laskivat odotetusti vuonna 2016 toteutetun katettujen vaunujen myynnin takia. Katsauskaudella yhtiön omien vaunujen ja alustojen käyttöaste ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla vaunujen kiertäessä asiakkaillamme pitkillä sopimuksilla. Operatiivinen liiketulos Venäjällä vuonna 2017 oli edelleen hyvä.

Baltian yhtiöiden liikevaihto ja kannattavuus paranivat merkittävästi vertailujaksoon verrattuna. Vuonna 2017 Baltian liiketoimintojen palvelujen kysyntä oli voimakkaassa kasvussa koko katsauskauden. Kasvun mahdollistivat Baltian yhtiöiden suosiollinen asiakassuhteiden kehitys ja Baltian edelleen vahvistunut markkinaympäristö.

TOISEN VUOSIPUOLISKON LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 7–12/2017 7–12/2016 7–12/2017 vertailukelpoinen 7–12/2016 vertailukelpoinen
Liikevaihto 42 641 26 772 41 708 26 663
Liiketulos 503 329 819 431

Vuoden 2017 jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 42,6 (7–12/2016: 26,8) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna 59,3 %. Katsauskauden liiketulos parani 52,9 %:lla 503 (329) tuhanteen euroon.

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 41,7 (26,7) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna 56,4 %. Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos parani 90,0 %:lla 819 (431) tuhanteen euroon.

Vertailukelpoinen tulos sisältää liikevaihdon oikaisuja -903 (-139) tuhatta euroa, valuuttakurssivaikutusten oikaisuja -90 (65) tuhatta euroa ja tulospalkkioita 406 (0) tuhatta euroa sekä muiden kulujen oikaisuja 0 (37) tuhatta euroa. Katsauskauden liikevaihdon oikaisut koostuvat Venäjän yhtiön liikevaihdon kasvusta, mikä johtui ruplan arvon vuoden keskikurssin vahvistumisesta valuuttakurssivertailukauteen (2015) verrattuna, sekä edellisen tilikauden oikaisuista. Vertailukauden liikevaihdon oikaisut liittyivät valuuttakurssimuutoksiin sekä edellisen tilikauden oikaisuihin. Tarkempi erittely oikaisuista löytyy taulukko-osasta.

Liiketoimintakatsaus 7–12/2017

Huolintapalvelujen liikevaihto katsauskaudella kasvoi vuoden 2016 vastaavaan jaksoon verrattuna ja liiketoiminnon kannattavuus oli hyvällä tasolla. Vuoden toisen puolivuotiskauden kysyntä oli alkuvuotta voimakkaampaa niin tuonnissa, viennissä kuin lisäarvopalveluissa.

Terminaalipalvelujen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi edellisvuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Volyymien ja terminaalien käyttöasteen kasvu sekä uudet asiakkuudet paransivat terminaalipalvelujen kannattavuutta. Venäjän transito- ja vientiliikenteen palvelujen kysyntä kehittyi katsauskaudella maltillisesti.

Suomen rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani toisella vuosipuoliskolla palvelujen kysynnän kasvaessa hieman. Kannattavuuden parantuminen johtui toiminnan tehostumisesta. Kemikaalikuljetusten kysyntä oli vertailukauden tasolla.

Venäjän sisäisissä rautatiekuljetuksissa toinen vuosipuolisko oli odotusten mukainen. Venäjän yhtiön liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni. Yhtiön omien vaunujen käyttöaste pysyi kuitenkin korkeana.

Baltian yhtiöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi myös vuoden jälkimmäisellä puolivuotiskaudella ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics uskoo, että talouden ja markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu vuonna 2018. Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liiketuloksensa paranevan vuoden 2017 tasosta.

PITKÄN TÄHTÄIMEN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Hallitus on päivittänyt Nurminen Logisticsin pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet. Yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteina on saavuttaa markkinoita nopeampi kasvu, 7 % liikevoittotaso ja 12 % oman pääoman tuotto.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailman kaupan yleinen heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön palvelujen kysyntään ja sitä kautta tulokseen.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logisticsin internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 3 461 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli -1 695 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli 3 778 tuhatta euroa. Rahoituksen kassavirtaa kasvatti kesällä tehty osakeanti (+5 076 tuhatta euroa).

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 7 832 tuhatta euroa. Yhtiön johto arvioi, että operatiivinen kassavirta riittää kattamaan nykyisen liiketoiminnan kulut ja vastuut seuraavan 12 kuukauden ajan.

Yhtiön tase ja rahoitusasema ovat vahvistuneet selvästi parantuneen tuloksen sekä tilikaudella toteutetun annin myötä. Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti 26.6.2017 osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan merkintäoikeusannin järjestämisestä varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Merkintäoikeusannin tarkoituksena oli yhtiön strategian mukaisten suunnitelmien edistäminen, yhtiön taseen vahvistaminen ja yhtiön velkarakenteen keventäminen. Lisäksi suunnatun konversioannin merkintä vähensi yhtiön sale and lease back -järjestelystä johtuvien maksuvelvoitteiden määrää 2,4 miljoonalla eurolla.

Yhtiön merkintäoikeusannista ja sen jälkeen toteutetusta private placementista saatujen varojen bruttomäärä on noin 5,7 miljoonaa euroa. Suunnatussa konversioannissa osakemerkintä maksettiin kokonaisuudessaan käyttämällä yhtiön sale and lease back -järjestelyn maksuvelvoitteita Ilmariselle osakemerkintöjen maksuun, mikä vähensi yhtiön velkoja noin 2,4 miljoonalla eurolla, mutta siitä ei kertynyt varoja yhtiölle. Yhtiön merkintäetuoikeusannista saamat kokonaisnettovarat ovat noin 5,1 miljoonaa euroa. Kaikki merkintäoikeusannissa merkittäväksi tarjotut 29 229 764 uutta osaketta tulivat merkityiksi. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 28.7.2017.  

Merkintäoikeusannin lisäksi Nurminen Logistics ja Ilmarinen sopivat, että 1 500 000 euroa sale and lease back -järjestelyyn liittyviä yhtiön maksuvelvoitteita Ilmariselle konvertoidaan oman pääoman ehtoiseksi hybridilainaksi, joka voidaan lainaehtojen mukaisesti vaihtaa yhtiön osakkeiksi (vaihtovelkakirjalaina). Hybridilainasopimus allekirjoitettiin Ilmarisen kanssa 18.7.2017.

Edellä mainittujen järjestelyjen myötä yhtiön oma pääoma kasvoi 9,0 miljoonaa euroa ja yhtiön pitkäaikaiset velat vähenivät 3,95 miljoonaa euroa. Tällä oli merkittävä vaikutus yhtiön taserakenteeseen ja omavaraisuusasteeseen, joka nousi 30,8 %:iin. Lisäksi järjestely vähentää selvästi yhtiön rahoituskuluja tulevaisuudessa.

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä pankkilainoja. Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat (1,5 miljoonaa euroa) koostuvat 0,6 miljoonan euron rahoitusleasingveloista sekä 0,9 miljoonan euron factoringveloista. Pitkäaikaiset korolliset velat vähenivät 17,9 miljoonaan euroon.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 19,3 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 11,5 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 47,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 30,8 %.

INVESTOINNIT 

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 1 624 (498) tuhatta euroa eli 2,1 % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,8 (1,4) miljoonaa euroa eli 2,3 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE 

Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiön NR Rail Oy:n omistuspohja laajennettiin katsauskaudella suunnatulla osakeannilla, jolloin Nurminen Logistics Oyj:n omistusosuus laski 100 %:sta 51 %:iin.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), NR Rail Oy (51 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %) sekä Team Lines Latvia SIA (23 %).

HENKILÖSTÖ 

Konsernin oman henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 182, kun se 31.12.2016 oli 190. Ulkomailla työskenteli 43 henkilöä.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2017 yhteensä 8,9 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa vuonna 2016).

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osake on noteerattu nykyisellä nimellään Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 1.1.2008 alkaen. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 44 254 174 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet. Yhtiö oli 31.12.2007 asti nimeltään Kasola Oyj. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1987.

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–31.12.2017 oli 4 677 332 kappaletta, joka on 10,6 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 2 593 829 euroa. Tilikauden alin kurssi oli 0,40 euroa osakkeelta ja ylin 0,71 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,55 euroa osakkeelta, ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 24 339 795 euroa.

Yhtiöllä oli vuoden 2017 lopussa 1 193 osakkeenomistajaa. Vuoden 2016 lopussa osakkeenomistajia oli 753.

Yhtiön hallussa oli vuoden 2017 lopussa 316 308 kappaletta omia osakkeita, mikä on 0,7 % äänistä. Yhtiö järjesti maksuttoman 350 000 osakkeen osakeannin itselleen lokakuussa 2017. Osakeannissa yhtiölle annettuja osakkeita on käytetty ja tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.7.2017 tehtiin seuraava päätös:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 5 330 000 uutta Yhtiön osaketta.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, rahoitusjärjestelyihin, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja / tai henkilöstön kannustamiseen ja sitouttamiseen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa 17. heinäkuuta 2022 asti eikä se kumoa 21. huhtikuuta 2017 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, joka on voimassa 30. huhtikuuta 2018 asti.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2017 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Tero Kivisaari ja jäseneksi Jukka Nurminen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Hallituksen jäsen Tero Kivisaari on eronnut 6.10.2017 Nurminen Logistics Oyj:n hallituksesta. Nurminen Logisticsin hallitus jatkaa toimintaansa nelijäsenisenä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 30 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2018 asti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

MUUT TILIKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin ja otettu kaupankäynnin kohteeksi

Yhtiö tiedotti 20.10.2017, että Nurminen Logisticsin suunnatussa maksuttomassa osakeannissa merkityt uudet osakkeet, yhteensä 350 000 kappaletta, on rekisteröity kaupparekisteriin 19.10.2017. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen 44 254 174 osaketta, joista 409 528 kappaletta on yhtiön hallussa omina osakkeina.

Uudet osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 20.10.2017 alkaen. 

Nurminen Logistics järjestää maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen 

Yhtiö tiedotti 20.9.2017, että yhtiön osakkeenomistajat ovat 21.4.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuuttaneet hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 30 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Hallitus on 20.9.2017 päättänyt edellä mainitun valtuutuksen nojalla maksuttomasta 350 000 uuden osakkeen suunnatusta annista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle annettavat osakkeet tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen ja näin ollen osakkeiden suunnatulla antamisella on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS 

Tilinpäätöksen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 26 344 617,38 euroa. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 ei jaeta osinkoa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.4.2018 kello 13.00 alkaen osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nurminen Logistics Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 8.3.2018 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                       
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-12/2017 1-12/2016
1000 e
LIIKEVAIHTO 75 772 49 971
Liiketoiminnan muut tuotot 118 365
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -52 516 -28 858
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -8 921 -8 707
Poistot ja arvonalentumiset -1 778 -1 447
Liiketoiminnan muut kulut -10 984 -12 271
LIIKETULOS 1 691 -948
Rahoitustuotot 149 266
Rahoituskulut -1 554 -1 785
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset -12 -31
TULOS ENNEN VEROJA 275 -2 497
Tuloverot -517 -622
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -243 -3 119
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -314 1 865
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -314 1 865
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -556 -1 255
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1 167 -3 516
Määräysvallattomille omistajille 925 397
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1481 -1 651
Määräysvallattomille omistajille 925 397
Tulos/osake, laimentamaton -0,04 -0,24
Tulos/osake, laimennettu -0,04 -0,24


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 7-12/2017 7-12/2016
1000 e
LIIKEVAIHTO 42 641 26 773
Liiketoiminnan muut tuotot 63 304
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -31 254 -15 825
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 566 -4 360
Poistot ja arvonalentumiset -900 -668
Liiketoiminnan muut kulut -5 481 -5 895
LIIKETULOS 503 329
Rahoitustuotot 90 200
Rahoituskulut -788 -1 138
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 0 -26
TULOS ENNEN VEROJA -196 -634
Tuloverot -269 -815
KAUDEN VOITTO/TAPPIO -465 -1 449
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero -104 485
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -104 485
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -570 -964
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -890 -1 798
Määräysvallattomille omistajille 425 349
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -994 -1 313
Määräysvallattomille omistajille 425 349
Tulos/osake, laimentamaton -0,06 -0,12
Tulos/osake, laimennettu -0,06 -0,12


KONSERNIN VERTAILUKELPOINEN LIIKE-
TULOS
1-12/2017 1-12/2016
1000 e
RAPORTOITU LIIKEVAIHTO 75 772 49 971
Valuuttakurssien muutokset -1 026 545
Aikaisempien tilikausien oikaisut  0 -9
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO 74 746 50 507
RAPORTOITU LIIKETULOS 1 691 -948
Valuuttakurssien muutokset -102 793
Aikaisempien tilikausien oikaisut 164
Tulospalkkoiden oikaisut 406
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS 1 996 9


KONSERNIN VERTAILUKELPOINEN LIIKE-
TULOS 
7-12/2017 7-12/2016
1000 e
RAPORTOITU LIIKEVAIHTO 42 641 26 773
Valuuttakurssien muutokset -933  0
Aikaisempien tilikausien oikaisut 0 -8
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO 41 708 26 765
RAPORTOITU LIIKETULOS 503 329
Valuuttakurssien muutokset -90 65
Aikaisempien tilikausien oikaisut 0 37
Tulospalkkoiden oikaisut 406  0
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS 819 431


KONSERNITASE 31.12.2017 31.12.2016
1000 e
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 042 13 253
Liikearvo 8 970 8 970
Muut aineettomat hyödykkeet 58 61
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 232 263
Saamiset 4 093 5 713
Laskennalliset verosaamiset 567 659
PITKÄAIKAISET VARAT 26 961 28 918
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 67 41
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 727 12 498
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 92
Rahavarat 7 832 2 304
LYHYTAIKAISET VARAT 20 626 14 936
VARAT YHTEENSÄ 47 587 43 854
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4 215 4 215
Muut rahastot 28 894 21 360
Muuntoerot -7 511 -7 285
Kertyneet voittovarat -13 689 -12 584
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 261 695
Hybridilaina 1 500
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 670 6 400
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 385 400
Muut velat 329 375
Korolliset rahoitusvelat 17 857 22 198
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 18 571 22 972
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 331 141
Korolliset rahoitusvelat 1 472 1 919
Ostovelat ja muut velat 12 543 12 422
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14 346 14 482
VELAT YHTEENSÄ 32 917 37 454
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 47 587 43 854


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 e 1-12/2017 1-12/2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/tappio -243 -3 119
Poistot ja arvonalentumiset 1 778 1 447
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 105 -14
Muut oikaisut 1 796 1 873
Maksetut ja saadut korot liiketoiminnasta -1 301 -1 308
Maksetut verot -194 -471
Käyttöpääoman muutokset 1 520 1 113
Liiketoiminnan rahavirta 3 461 -479
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 745 -448
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 49 5 762
Myönnetyt lainat 0 512
Investointien rahavirta -1 695 5 826
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 5 076 0
Vieraan pääoman muutokset -940 -6 160
Maksetut osingot / pääoman palautukset       -359 -191
Rahoituksen rahavirta 3 778 -6 351
RAHAVAROJEN MUUTOS 5 544 -969
Rahavarat tilikauden alussa 2 304 3 273
Rahavarat tilikauden lopussa   7 832 2 304

A= Osakepääoma      
B= Ylikurssirahasto
C= Vararahasto
D= SVOP rahasto
E= Oman pääoman ehtoiset lainat

F= Muuntoerot
G= Edellisten tilikausien voitto
H= Määräysvallattomien omistajien osuudet
I= Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2017 1000€ A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2017 4215 86 2378 18895 0 -7285 -12584 695 6400
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 -1167 925 -243
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 0 -225 -88 0 -314
Osakeanti 0 0 0 7534 0 0 0 0 7534
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Osingonjako / pääoman palautukset 0 0 0 0 0 0 0 -359 -359
Oman pääoman ehtoiset lainat 0 0 0 0 1500 0 0 0 1500
Oma pääoma 31.12.2017 4215 86 2378 26430 1500 -7511 -13689 1261 14670


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2016 1000€ A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2016 4215 86 2378 18890 0 -8168 -10116 489 7775
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 -3516 397 -3119
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 0 883 982 0 1865
Muut muutokset 0 0 0 5 0 0 66 0 71
Oma pääoma 31.12.2016 4215 86 2378 18895 0 -7285 -12584 695 6400

Käyttöomaisuuden muutokset

Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 13 253 9 031 22 284
Lisäykset 1 682 44 1 726
Vähennykset -11 0 -11
Poistot ja arvonalentumiset -1 671 -47 -1 718
Kurssierot -210 0 -210
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 13 042 9 028 22 070
Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 14 088 9 161 23 249
Lisäykset 498 0 498
Vähennykset -817 0 -817
Poistot ja arvonalentumiset -1 317 -131 -1 447
Kurssierot 801 0 801
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 13 253 9 031 22 284

Lähipiiritapahtumat  

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

Lähipiiritapahtumat 1-12/2017
1000 e
Myynnit 11
Ostot 181

Tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-12/2017 1-12/2016
Bruttoinvestoinnit, 1000 e 1 624 498
Henkilöstö 188 193
Liiketulos % 2,2 % -1,9 %
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa 0,70 1,10
Osakkeen kurssi lopussa 0,55 0,70
Jakson ylin 0,71 1,10
Jakson alin 0,40 0,64
Oma pääoma / osake eur 0,44 0,44
Tulos / osake eur, laimentamaton -0,04 -0,24
Tulos / osake eur, laimennettu -0,04 -0,24
Omavaraisuusaste, % 30,83 14,59
Nettovelkaantumisaste, % 78,40 340,80

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vastuusitoumukset, 1000 e 31.12.2017 31.12.2016
Annetut kiinnitykset 15 500 19 500
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo 10 108 4 266
Muut vastasitoumukset 9 965 9 985
Vuokravastuut 59 320 68 686

Laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2017 voimassaolevaa IFRS-normistoa. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä  
____________________________________________________ X 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot  

Osakekohtainen tulos (EUR) =

 Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta  
___________________________________________________
Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
__________________________________________________
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat                                         
__________________________________________________        X 100
Oma pääoma 

Vertailukelpoinen liikevaihto (EUR)=

Raportoitu liikevaihto +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen liikevaihto +/- lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto +/- edellisille tilikausille kuuluva liikevaihto +/- suorat valuuttakurssivaikutukset

Vertailukelpoinen liiketulos (EUR)=

Raportoitu liiketulos +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen tuotot ja kulut +/- lopetettujen liiketoimintojen tuotot ja kulut +/- edellisille tilikausille kuuluvat tuotot ja kulut +/- suorat valuuttakurssivaikutukset +/- johdon tulospalkkiot