Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Nurminen Logistics Oyj                                                                                                Pörssitiedote 31.7.2015 klo 13.00

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24 päivänä elokuuta 2015 kello 13.00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 12.00.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan palkkioksi esitetään yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätetyn mukaisen palkkion lisäksi 10 000 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu. Korvaus on määritelty tehtävän tärkeyden ja sen edellyttämän ajankäytön mukaiseksi.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa ja kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kultakin kokoukselta. Tällöin hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio muodostuisi 40 000 euron vuosipalkkiosta, 11 620 euron kuukausipalkkiosta ja 1 000 euron yksittäisistä kokouspalkkioista.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka viisi eli että hallitusta täydennettäisiin yhdellä jäsenellä. Edelleen Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle Olli Pohjanvirtaa valittavaksi suostumuksensa mukaisesti yhtiön hallituksen jäseneksi sekä valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtävään kuuluu hallituksen johtamisen lisäksi yhtiön strategian mukaisten hankkeiden eteenpäin vieminen erityisesti raideliikennemarkkinassa sekä rahoituksen ja sijoittajasuhteiden hoitaminen. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Tero Kivisaari jatkaisi yhtiön hallituksen jäsenenä.

8. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nurminen Logistics Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään maanantaina 7.9.2015.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.8.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.8.2015 klo 10.00. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse: yhtiokokous@nurminenlogistics.com

b) puhelimitse numeroon 010 545 2132 (arkisin klo 9.00 – 16.00)

c) kirjeitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nurminen Logistics Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.8.2015 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.8.2015 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.7.2015 yhteensä 14 574 410 osaketta ja 14 474 410 ääntä.

Helsingissä 31.7.2015

NURMINEN LOGISTICS OYJ

Hallitus

JAKELU                                                                  
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.