Finanssivalvonta on hyväksynyt Nurminen Logisticsin 29 344 954 uuden osakkeen listalleottoa koskevan esitteen

NURMINEN LOGISTICS OYJ         PÖRSSITIEDOTE        27.4.2021, KLO 11:45

 
TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKISTAA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA SEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI LISÄDOKUMENTTIEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA “TÄRKEITÄ TIETOJA”.

Finanssivalvonta on hyväksynyt Nurminen Logisticsin 29 344 954 uuden osakkeen listalleottoa koskevan esitteen.

Nurminen Logistics Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 31.12.2020 toteuttaneensa kiinteistöjärjestelyn, jossa Yhtiö osti enemmistöosuuden Helsingin Vuosaaren terminaalikiinteistön omistavasta kiinteistöosakeyhtiöstä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (”Transaktio”). Transaktion rahoittamiseksi Yhtiön hallitus päätti 7.12.2020 noin 9,3 miljoonan euron suuruisen suunnatun osakeannin järjestämisestä tietyille kotimaisille sijoittajille (”Suunnattu Osakeanti”). Yhtiö tiedotti 16.12.2020 Yhtiön hallituksen hyväksyneen Suunnatussa Osakeannissa sijoittajien tekemät merkinnät, joilla sijoittajat merkitsivät yhteensä 29 344 954 Yhtiön liikkeeseen laskemaa uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). 

Finanssivalvonta on tänään 27.4.2021 hyväksynyt suomenkielisen listalleottoesitteen, joka on laadittu Uusien Osakkeiden listaamiseksi Helsinki Nasdaq Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalle. Esite on laadittu EU:n esiteasetuksen ((EU) 2017/1129, muutoksineen) 14a artiklan mukaisena EU:n elpymisesitteenä. Esite on saatavilla viimeistään 27.4.2021 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.fi/listalleottoesite ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki sekä Nasdaq Helsingin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Kaupankäynnin Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 29.4.2021.

NURMINEN LOGISTICS OYJ

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nurminenlogistics.fi

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ja kasvualueet ovat Kiinan ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatielogistiikassa, vaativissa logistiikan ulkoistuksissa sekä heavy- ja kemikaalikäsittelyissä.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa tai näihin maihin tai millään muulla sellaisella alueella tai sellaiselle alueelle, jossa niiden julkistaminen tai levittäminen rikkoisi soveltuvia lakeja tai sääntöjä tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Yhtiön osakkeiden tai listalleoton rekisteröimiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Uusien Osakkeiden listalleoton yhteydessä ei tarjota tai myydä osakkeita.

Tämä tiedote ei ole EU:n esiteasetuksen ((EU) 2017/1129, muutoksineen) tarkoittama esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta esitettä, eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä ja sen arvopapereista, mukaan lukien näihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä.

Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) (muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin suoraan tai välillisesti (kuten Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperilain tai Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita Yhdysvalloissa.